Po­rin päät­tä­jil­le pi­de­tään kau­pun­gin­ta­lon val­tuus­to­sa­lis­sa ky­se­ly­tun­ti, jos­sa heil­le esi­te­tään las­ten ja nuor­ten te­ke­miä ky­sy­myk­siä. Vas­taa­mas­sa on kau­pun­gin joh­ta­via vi­ran­hal­ti­joi­ta. Ti­lai­suus ku­va­taan suo­ra­na net­tiin.

Ky­se­ly­tun­ti pi­de­tään tors­tai­na 15. hel­mi­kuu­ta kel­lo 12.15–13.15. Ti­lai­suut­ta voi seu­ra­ta Po­rin kau­pun­gin Yo­u­tu­be-ka­na­val­ta

täs­tä lin­kis­tä.

– Kaik­ki­aan 17 kou­lua on lä­het­tä­nyt ky­sy­myk­siä. Osaan ky­sy­myk­sis­tä vas­ta­taan ky­se­ly­tun­nil­la ja osaan kir­jal­li­ses­ti ne­tis­sä kau­pun­gin verk­ko­si­vul­la. Ky­se­ly­tun­nil­le va­li­koi­tui ky­sy­myk­siä esi­mer­kik­si las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta, nuor­ten hy­vin­voin­nis­ta ja päih­tei­den käy­tös­tä, puis­to­a­lu­ei­den kun­nos­tuk­ses­ta ja sii­vouk­ses­ta sekä kau­pun­gin tar­jo­a­mis­ta ke­sä­työ­pai­kois­ta. Ky­sy­jiä kut­su­taan pai­kal­le noin kym­me­nes­tä eri kou­lus­ta, ala­kou­luis­ta lu­ki­oon, ker­too Väi­nö­län kou­lun reh­to­ri Pir­jo Seik­ku­la Osal­lis­tu­va kou­lu -työ­ryh­mäs­tä.

Po­rin kau­pun­ki tuot­taa po­ri­lais­ten las­ten ja nuor­ten osal­li­suut­ta edis­tä­vää toi­min­taa. Ky­se­ly­tun­ti jär­jes­te­tään nyt 11. ker­ran osa­na pe­rus­kou­lu­lais­ten ja toi­sen as­teen opis­ke­li­joi­den kuu­le­mis- ja vai­kut­ta­mis­jär­jes­tel­mää.