Mar­ja Tie­na­ri / STT

Läm­pö­ti­lat nou­se­vat täl­lä vii­kol­la koko maas­sa, ja lop­pu­vii­kos­ta kan­nat­taa va­rau­tua jopa troop­pi­siin öi­hin, Il­ma­tie­teen lai­tok­sen päi­vys­tä­vä me­te­o­ro­lo­gi Pau­li Jo­ki­nen sa­noo STT:lle.

– Näi­hin kan­nat­taa va­rau­tua eten­kin Sai­maan suun­nal­la, mis­sä ve­sis­tö pi­tää yl­lä kor­kei­ta läm­pö­ti­lo­ja yö­tä päi­vää. Se li­sää hel­tei­den tu­ka­luut­ta, kun öi­sin­kään ei ole hir­ve­äs­ti vii­le­äm­pää, Jo­ki­nen sa­noo.

Tä­nään maa­nan­tai­na hel­le­lu­ke­mia ko­e­taan maan lou­nai­so­sas­sa, to­den­nä­köi­sim­min Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Uu­del­la­maal­la. Kor­ke­am­piin hel­le­lu­ke­miin yl­le­tään kui­ten­kin Jo­ki­sen mu­kaan tiis­tai­na, jol­loin hel­let­tä on odo­tet­ta­vis­sa laa­jal­ti maan ete­lä- ja kes­ki­o­sas­sa.

– Eh­kä ylim­mät lu­ke­mat ovat tiis­tai­na 27 as­teen luok­kaa.

Läm­pö­ti­lo­jen nou­su jat­kuu kes­ki­vii­kon puo­lel­la, jol­loin hel­le­lu­ke­mia on to­den­nä­köi­ses­ti myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Ete­lä-La­pis­sa.

– Kes­ki­viik­ko­na voi ol­la, et­tä jos­sa­kin päin maan ete­lä­o­saa yl­le­tään lä­hem­mäk­si 30 as­tet­ta.

Li­säk­si kes­ki­viik­ko­na Ete­lä-La­pin ja Poh­jois-Poh­jan­maan suun­nal­la saat­taa esiin­tyä voi­mak­kai­ta uk­ko­sia.

Tors­tai­na ja per­jan­tai­na 30 as­teen lu­ke­mat voi­vat yleis­tyä, ja hel­let­tä on hy­vin laa­jal­ti maan ete­lä- ja kes­ki­o­sis­sa. Päi­vä­läm­pö­ti­lo­jen nous­tes­sa lop­pu­vii­kos­ta myös yö­läm­pö­ti­lat nou­se­vat hil­jal­leen.

– Tors­tain ja per­jan­tain ai­ka­na voi käy­dä niin, et­tä öi­sin­kin ol­laan siel­lä 20 as­teen tie­noil­la tai jopa sen ylä­puo­lel­la, Jo­ki­nen ar­vi­oi.

Edel­li­sis­tä en­nus­teis­ta poi­ke­ten lau­an­tai­kin näyt­täi­si ole­van vie­lä läm­min päi­vä. Lau­an­tail­le en­na­koi­tiin lou­naas­ta päin saa­pu­vaa sää­rin­ta­maa, joka oli­si tuo­nut mu­ka­naan sa­tei­ta ja vä­hän vii­le­äm­pää il­maa.

– Tuo­reim­mas­sa en­nus­tees­sa se näyt­täi­si saa­pu­van vas­ta eh­kä sun­nun­tain puo­lel­la. Näil­lä nä­ky­min sun­nun­tai­na oli­si tu­los­sa hiu­kan epä­va­kai­sem­paa sää­tä koko maa­han.

Sun­nun­tai­na­kin idäs­sä voi­daan odot­taa hel­le­lu­ke­mia, mut­ta päi­vän jäl­ki­puo­lel­la län­nes­sä on jo vä­hän vii­le­äm­pää il­maa.

– Lau­an­tai­hin saak­ka nyt voi­daan sa­noa, et­tä hel­le­lu­ke­mia var­maan mi­ta­taan. Vii­kon­lop­pu on vie­lä vä­hän epä­var­ma, Jo­ki­nen täs­men­tää.

Lau­an­tain ja sun­nun­tain tie­noil­la saa­pu­va vii­leä sää­rin­ta­ma saat­taa tuo­da mu­ka­naan myös uk­ko­sia.