Kert­tu Ho­ri­lan Mai­re-veis­tos on siir­ret­ty kä­ve­ly­ka­dul­ta tal­vek­si läm­pi­mään Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun (SAMK) kam­puk­sel­le.

Mai­re seu­rai­lee Kam­puk­sen elä­mää Mat­ka­kes­kuk­sen lä­hei­syy­des­sä si­jait­se­vas­sa At­rium-au­la­ti­las­sa. Tila on avoin­na ylei­söl­le SAM­Kin au­ki­o­lo­ai­ko­jen puit­teis­sa.

En­nen siir­toa veis­tos­ta on huol­let­tu ja sen penk­ki on kun­nos­tet­tu Po­rin tai­de­mu­se­on toi­mes­ta.