02 Tak­si ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä ti­laus­da­tan mu­kaan tak­si ote­taan Po­ris­sa käyt­töön sil­loin, kun läh­de­tään mat­kal­le, juh­li­maan tai sai­raa­laan. Vii­me vuo­den kol­me suo­si­tuin­ta tak­si­mat­ko­jen mää­rän­pää­tä oli­vat mat­ka­kes­kus, Tul­li­baa­ri ja Sa­ta­sai­raa­la. Myös mui­hin suo­sit­tui­hin ra­vin­to­loi­hin, kaup­pa­to­ril­le ja Puu­vil­laan ti­lat­tiin pal­jon tak­se­ja.

02 Tak­sin mu­kaan kai­kis­sa suu­ris­sa kau­pun­geis­sa suo­si­tuim­mat mää­rän­päät ovat sa­man tyyp­pi­siä. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti kat­sot­tu­na ne ovat kaik­ki rau­ta­tie­a­se­mia, sa­ta­mia tai len­to­a­se­mia. Ylei­sim­piä tak­sin­käyt­tö­ti­lan­tei­ta yh­dis­tää se, et­tä kyy­ti tar­vi­taan jo­nain tiet­ty­nä ai­ka­na.

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti eni­ten tak­sia käy­tet­tiin Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ken­täl­le me­ne­mi­seen. Toi­sek­si eni­ten kyy­te­jä otet­tiin Tu­run Ku­pit­taan ase­mal­le.

Kym­me­nen suo­si­tuin­ta tak­si­ti­laus­ten mää­rän­pää­tä Po­ris­sa vuon­na 2023

1. Mat­ka­kes­kus

2. Tul­li­baa­ri

3. Sa­ta­sai­raa­la

4. Ra­vin­to­la Pu­nai­nen Kuk­ko

5. Kaup­pa­to­ri

6. Hei­di’s Bier Bar

7. Pa­ni­mo­ra­vin­to­la Beer Hun­ter’s / Ros­so

8. Ama­ril­lo / So­kos Ho­tel Vaa­ku­na

9. Jo­le­ne Ka­ra­o­ke Bar

10. Kaup­pa­kes­kus Puu­vil­la

Kym­me­nen suo­si­tuin­ta tak­si­ti­laus­ten mää­rän­pää­tä val­ta­kun­nal­li­ses­ti vuon­na 2023

1. Hel­sin­ki-Van­taan len­to­a­se­ma

2. Ku­pit­taan ase­ma

3. Tam­pe­reen rau­ta­tie­a­se­ma

4. Hel­sin­gin pää­rau­ta­tie­a­se­ma

5. Tu­run sa­ta­ma

6. Tu­run pää­rau­ta­tie­a­se­ma

7. Sei­nä­jo­en Mat­ka­kes­kus

8. Ou­lun len­to­a­se­ma

9. Tu­run lin­ja-au­to­a­se­ma

10. Ou­lun rau­ta­tie­a­se­ma

Läh­de: 02 Tak­sin tie­do­te