Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät on pal­kin­nut vuo­den 2023 yrit­tä­jä­ak­tii­vi­sim­pa­na kun­ta­na Me­ri­kar­vi­an. Vah­va suun­nan­näyt­tä­jä -kun­ni­a­mai­nin­ta an­net­tiin Rau­mal­le. Pal­kin­not ja­et­tiin Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien jär­jes­tä­mäs­sä Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­nen kun­ta -se­mi­naa­ris­sa Ko­ke­mä­el­lä 15. mar­ras­kuu­ta.

– Me­ri­kar­via on jo vuo­sia pa­nos­ta­nut yrit­tä­jä­myön­tei­syy­teen ja on­kin saa­nut sii­tä pal­jon kii­tos­ta myös yrit­tä­jil­tä. Me­ri­kar­vi­al­la on myös val­ta­kun­nan suu­rin jär­jes­täy­ty­mi­sas­te, mikä ker­too tie­tys­ti yrit­tä­jä­jär­jes­tön mer­ki­tyk­ses­tä, mut­ta kyl­lä kun­nan­kin toi­min­nal­la on tä­hän var­mas­ti suu­ri vai­ku­tus, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Nina-Mari Tur­pe­la ker­too.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät to­teut­taa joka vuo­si Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­nen kun­ta -ky­se­lyn, joka on kun­tien it­se­ar­vi­oin­ti omas­ta toi­min­nas­taan. Me­ri­kar­vi­al­la on ol­lut täs­sä ky­se­lys­sä nou­su­joh­tei­nen ke­hi­tys ja po­si­tii­vi­nen suun­ta on ol­lut ta­sai­nen vuo­des­ta 2017.

– Tä­män it­se­ar­vi­oin­nin vas­ta­pa­ri­na on joka toi­nen vuo­si to­teu­tet­ta­va Yrit­tä­jien Kun­ta­ba­ro­met­ri, jos­sa taas kun­tien ja kau­pun­kien yrit­tä­jät pää­se­vät it­se ar­vi­oi­maan paik­ka­kun­tan­sa toi­min­taa. Siel­lä Me­ri­kar­vi­an si­joi­tus on myös nous­sut vah­vas­ti, jo­ten oi­kei­ta asi­oi­ta on teh­ty. Vuo­den 2020 ba­ro­met­ris­sa Me­ri­kar­via oli Sa­ta­kun­nan kun­nis­ta si­jal­la 8, ko­ko­nai­sar­vo­sa­nal­la 3,2. Vii­mei­sim­mäs­sä, vuon­na 2022 to­teu­te­tus­sa ba­ro­met­ris­sa, Me­ri­kar­via oli nos­ta­nut ar­vo­sa­naan­sa 4,21 ja nous­sut Sa­ta­kun­nan kär­keen, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien jär­jes­tö­pääl­lik­kö Kari Va­ris sum­maa.

Pal­kit­se­mi­sen pe­rus­te­luis­sa mai­ni­taan­kin myös se, et­tä Yrit­tä­jien Kun­ta­ba­ro­met­rin tu­lok­set on käy­ty Me­ri­kar­vi­as­sa laa­jal­la mit­ta­kaa­val­la läpi, ja mikä tär­kein­tä, tu­lok­sis­sa nous­sei­siin ai­hei­siin on teh­ty tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet. Me­ri­kar­vi­al­la myös kun­nan­joh­ta­ja on jo vuo­sia si­tou­tu­nut pa­nos­ta­maan alu­een yri­tyk­siin ja yrit­tä­jyy­teen.

Kun­nan pää­tök­sen­te­on yri­tys­läh­töi­syy­des­sä tär­keä te­ki­jä on yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti osa­na pää­tök­sen­te­koa. Me­ri­kar­vi­al­la yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti on­kin laa­ja-alai­ses­ti käy­tös­sä koko hal­lin­nos­sa ja sitä to­teu­te­taan laa­jas­ti kun­nan toi­min­nas­sa ja tätä myös seu­ra­taan use­am­man ker­ran vuo­des­sa. Me­ri­kar­via on myös si­tou­tu­nut pa­nos­ta­maan mer­kit­tä­väs­ti yri­tys­toi­min­nan edel­ly­tys­ten ke­hit­tä­mi­seen ja teh­nyt mer­kit­tä­viä pa­nos­tuk­sia.

Yrit­tä­jil­le tär­ke­ää on myös kun­tien han­kin­ta­me­net­te­lyt. Me­ri­kar­vi­al­la han­kin­ta­me­net­te­ly ko­e­taan­kin ylei­ses­ti su­ju­vak­si ja kun­nas­sa on to­teu­tet­tu han­kin­ta­neu­vo­jan kou­lu­tuk­sia sekä kun­ta­puo­lel­le, kuin myös alu­een yrit­tä­jil­le. Me­ri­kar­vi­al­la on käy­tös­sä myös avoin os­to­las­ku­da­ta, mikä tuo lä­pi­nä­ky­vyyt­tä pää­tök­sen­te­koon. Myös kii­reel­lis­ten asi­oi­den on­nis­tu­nut pri­o­ri­soin­ti lupa-asi­ois­sa on saa­nut kii­tos­ta.

Me­ri­kar­vi­al­la on pa­nos­tet­tu myös yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen stra­te­gi­aan. Stra­te­gi­as­sa on mu­ka­na myös tänä vuon­na Po­riin avat­tu Sa­ta­kun­nan oma yri­tys­ky­lä. Myös pai­kal­li­sia yri­tyk­siä hyö­dyn­ne­tään osa­na kou­lu­tus­ta. Pa­nos­tuk­set ovat vai­kut­ta­neet sii­hen, et­tä yrit­tä­jyys on­kin täl­lä het­kel­lä Me­ri­kar­vi­an suo­si­tuin va­lin­nai­sai­ne kou­lus­sa.

Rauma: kaupunginjohtaja Esko Poikela.

Rauma: kaupunginjohtaja Esko Poikela.

Satakunnan Yrittäjät

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät ha­lu­si myön­tää kun­ni­a­mai­nin­nan Rau­mal­le vah­vas­ta työs­tä. Myös Rau­man kau­pun­ki on si­tou­tu­nut yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tiin kai­kis­sa pää­tök­sis­sään. Rau­mal­la elin­kei­no­tii­mi on ak­tii­vi­nen ja sen toi­min­ta laa­jaa kau­pun­gin hal­lin­nos­sa. Rau­mal­la on myös pa­nos­tet­tu yri­tys­po­si­tii­vi­seen vies­tin­tään.