Min­na Rau­ta­lin, elin­kei­no­pääl­lik­kö, Suo­men met­sä­kes­kus

Suo­men met­sä­kes­kuk­sen Suo­mi­A­ree­na-vii­kol­la jär­jes­tä­mäs­sä pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa poh­di­taan, kuin­ka met­sis­sä ja met­sä­ta­lou­des­sa voi­daan va­rau­tua ja so­peu­tua il­mas­ton­muu­tok­seen. Tie­dos­sa on, et­tä kuu­muus ja kui­vuus hei­ken­tä­vät pui­den kas­vua ja li­sää­vät met­sä­pa­lo­ris­kiä. Lau­hat tal­vet han­ka­loit­ta­vat puun­kor­juu­ta ja suu­ret läm­pö­ti­lan vaih­te­lut tei­den kun­nos­sa­pi­toa. Läm­pö­ti­lan ko­ho­a­mi­nen ja tuu­li­suus li­sää­vät hyön­teis- ja tuu­li­tu­ho­jen ris­kiä.

Il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­sis­ta met­siin kes­kus­te­le­vat muun mu­as­sa met­sä­joh­ta­ja Mai­ja Pe­rä­vai­nio Wes­tas Grou­pil­ta, met­sän­hoi­don suo­si­tuk­sis­ta Ta­pio Oy:ssä vas­taa­va Kal­le Van­ha­ta­lo ja joh­ta­va met­sän­hoi­don asi­an­tun­ti­ja Mark­ku Re­mes Suo­men met­sä­kes­kuk­ses­ta. Kes­kus­te­lu jär­jes­te­tään Po­rin kes­kus­tas­sa Ee­tu­nau­ki­on la­val­la kes­ki­viik­ko­na 26.6. kel­lo 13 osa­na Il­mas­to­kes­tä­vyyt­tä Lou­nais-Suo­men met­siin -han­ket­ta.

Tu­le­vai­suus on met­säs­sä

Sa­ma­na päi­vä­nä sa­mai­sel­la Ee­tu­nau­ki­on la­val­la käy­dään klo 17 pa­nee­li­kes­kus­te­lu met­sä­a­lan tar­jo­a­mis­ta työ­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Tu­le­vai­suu­des­sa met­sä­a­la tar­jo­aa en­tis­tä enem­män työ­paik­ko­ja ja mo­ni­puo­li­sia työ­mah­dol­li­suuk­sia kaik­ki­al­la Suo­mes­sa. Kes­kus­te­lus­sa poh­di­taan, mi­ten met­sä­a­lal­le saa­daan tu­le­vai­suu­den te­ki­jöi­tä. Kes­kus­te­lun jär­jes­tää Lou­nais-Suo­men met­sä­neu­vos­to.

Pa­nee­li­kes­kus­te­luun osal­lis­tu­vat muun mu­as­sa toi­mi­tus­joh­ta­ja Tino Aal­to Sa­ha­te­ol­li­suus ry:stä, toi­mi­tus­joh­ta­ja Riik­ka Kos­ki­nen Töi­tä Suo­mes­ta Oy:stä ja pal­ve­lu­vas­taa­va Eli­se Hovi Län­si­ran­ni­kon Kou­lu­tus Oy Win­No­vas­ta.