Maa­rit Kaut­to

Jou­lu­ka­len­te­rin alul­le­pa­ni­ja ja or­ga­ni­soi­ja on Pirk­ko Lai­hi­nen. Ide­a­na on, et­tä joka päi­vä jou­lu­kuun en­sim­mäi­ses­tä aat­toon saak­ka avau­tuu eri osoit­teis­sa jou­lui­nen nä­ky­mä, ase­tel­ma tai tun­nel­ma ohi­kul­ki­joi­den ihas­tel­ta­vak­si.

Jou­lu­kuun en­sim­mäi­sen päi­vän luuk­ku on pe­rin­tei­ses­ti Pirk­ko ja Ari Lai­hi­sen pi­has­sa ja se on var­si­nai­nen ve­to­nau­la. Ari pu­keu­tuu jou­lu­pu­kik­si ja my­häi­lee tyy­ty­väi­se­nä kei­nu­tuo­lis­saan ta­lon te­ras­sil­la, kun Enä­jä­ven päi­vä­ko­dis­ta ja kou­lus­ta vie­rai­lee pik­ku­vä­keä ter­veh­ti­mäs­sä ja ker­to­mas­sa lah­ja­toi­vei­taan.

– Lap­sia tu­lee vä­hän kau­em­paa­kin, muun mu­as­sa Ky­lä­saa­res­ta. Tänä vuon­na odo­tam­me kaik­ki­aan yli 200 las­ta päi­vä­ko­deis­ta, per­he­päi­vä­hoi­dos­ta ja kou­lus­ta. Ide­a­na on, et­tä lap­set poik­ke­a­vat päi­väl­lä ja muil­le kä­vi­jöil­le ka­len­te­ri­luuk­ku on avoin­na il­lal­la vii­des­tä seit­se­mään.

– Mel­kois­ta hu­li­naa on koko päi­vä. Vuo­sien saa­tos­sa sana on kii­ri­nyt ja jou­lu­puk­kia tul­laan kat­so­maan jopa Po­rin ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­ta. Kä­vi­jöi­tä on olut ai­na­kin Eu­ras­ta ja Ul­vi­las­ta, ker­too jou­lu­muo­ri­na hää­ri­vä Pirk­ko.

Apu­naan Pir­kol­la on jouk­ko pik­ku­tont­tu­ja, jot­ka ovat saa­neet va­paa­ta kou­lus­ta tär­ke­ää teh­tä­vään­sä var­ten.

– Ton­tun vir­ka on var­sin ha­lut­tu. Vi­ran hoi­ta­jat vaih­tu­vat joka vuo­si. Mu­ka­na on las­ten­lap­sia, si­sa­ren lap­sia ja hei­dän ka­ve­rei­taan. Ton­tut saa­vat meil­lä päi­väl­lä ruo­kaa ja pal­kak­si suk­laa­le­vyt. Täl­lä ker­taa tar­jol­la on sis­kon­mak­ka­ra­sop­paa ja rii­si­puu­roa, Pirk­ko nau­raa.

Jou­lu­pu­kin li­säk­si Lai­his­ten ka­len­te­ri­luu­kus­sa voi ihail­la kau­niis­ti jou­lui­sek­si ko­ris­tel­tua pi­haa. Pi­ha­mö­kis­sä soi­vat tun­nel­mal­li­set jou­lu­lau­lut ja vir­kai­li­ja­tont­tu kir­jaa ylös las­ten jou­lu­lah­ja­toi­vei­ta. Läh­ties­sään lap­set saa­vat mu­kaan­sa it­se teh­dyn jou­lu­kor­tin ja suut ma­ke­ak­si.

– Lah­ja­toi­veis­sa on tänä vuon­na ol­lut ai­na­kin au­to­ra­ta, di­no­sau­rus­le­lu ja pu­pu­peh­mo, vir­kai­li­ja­tont­tu Mil­la Siir­to­nen hy­myi­lee.

Enä­jär­ven päi­vä­ko­dis­sa lap­set al­ka­vat odot­taa jou­lu­pu­kin ta­paa­mis­ta jo pari viik­koa en­nen h-het­keä.

– Ai­van iha­na pe­rin­ne. Kyl­lä se jou­lun odo­tus täs­tä vie­rai­lus­ta al­kaa, kiit­te­lee las­ten­tar­ha­no­pet­ta­ja Susa Saas­ta­moi­nen.

Met­sä­maa/Enä­jär­vi jou­lu­ka­len­te­ri tar­jo­aa myös kou­lun jou­lu­myy­jäi­set, puu­roa ja sop­paa, jou­lu­tort­tu­ja ja glö­giä, lau­lu­e­si­tyk­siä ja Hem­mon vers­taal­la avoi­met ovet. Kaik­ki jou­lu­ka­len­te­rin osoit­teet löy­ty­vät Fa­ce­boo­kis­ta haul­la: Met­sä­maa Enä­jär­vi Jou­lu­ka­len­te­ri.