Kon­sult­tiyh­tiö Af­ry teki het­ki sit­ten polt­to­ai­ne­tar­ve­sel­vi­tyk­sen ener­gi­an­tuo­tan­toa var­ten. Suo­mes­ta ei löy­dy enää riit­tä­väs­ti läm­mi­tyk­seen tar­vit­ta­vaa ko­ti­mais­ta ener­gi­a­puu­ta tai tur­vet­ta. Hei­ken­ty­neen ener­gi­a­puu­tar­jon­nan ske­naa­ri­os­sa polt­to­ai­ne­va­je las­ke­taan tu­le­vai­suu­des­sa ole­van jopa usei­ta te­ra­wat­ti­tun­te­ja per vuo­si. Yh­del­lä te­ra­wat­ti­tun­nil­la läm­mit­tää lä­hes puo­li mil­joo­naa oma­ko­ti­ta­loa vuo­des­sa.

Va­sem­mis­to­hal­li­tus nos­ti tur­ve­ve­roa 100 pro­sen­til­la vuon­na 2021. Kau­ko­läm­mön tuo­tan­nos­sa öl­jyn ja ki­vi­hii­len osuus läh­ti sa­mal­la het­kel­lä nou­suun, kun tur­peen käyt­töä vä­hen­net­tiin. Tur­ve­ko­nei­den ro­mut­ta­mis­pää­tös oli vir­he. Pää­tös ajoi mei­tä en­tis­tä enem­män tuon­tie­ner­gi­an va­raan ja ener­gi­a­huol­to­var­muus me­ne­tet­tiin lä­hes to­taa­li­ses­ti. Kan­sa­lai­sa­loi­te, Tur­ve on luo­ki­tel­ta­va uu­siu­tu­vak­si luon­non­va­rak­si, jä­tet­tiin ta­lous­va­li­o­kun­nan pöy­däl­le sen vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­sa. Edus­kun­nal­ta ei löy­ty­nyt riit­tä­väs­ti tah­toa kä­si­tel­lä aloi­tet­ta.

Pol­tet­ta­vaa ener­gi­aa tar­vi­taan vie­lä ai­na­kin vuo­si­kym­men tai pari, kos­ka kau­ko­läm­mön pii­ris­sä on yli 50 pro­sent­tia suo­ma­lais­ten ko­deis­ta. Tu­le­val­le hal­li­tus­kau­del­le tar­vi­taan vah­vaa ener­gi­ao­saa­mis­ta, jon­ka teh­tä­vä­nä on edis­tää ko­ti­mais­ten uu­siu­tu­vien polt­to­ai­nei­den, ku­ten tur­peen ja puun polt­ta­mis­ta. Suo­ma­lai­sil­la on pe­ru­soi­keus läm­pi­mään ko­tiin tu­le­vai­suu­des­sa­kin. Ener­gi­an hin­ta ei saa ol­la lii­an kal­lis­ta, sik­si yli­mi­toi­te­tut il­mas­to­ta­voit­teet on siir­ret­tä­vä hie­man taka-alal­le.

Sa­ta­kun­ta on Suo­men ener­gi­sin maa­kun­ta. Ol­ki­luo­dos­sa tuo­te­taan pian 30 pro­sent­tia Suo­men säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta. Koko maa­kun­nan ener­gi­an­tuo­tan­to odo­te­taan kas­va­van uu­siu­tu­vien ener­gi­ain­ves­toin­tien myö­tä. Sa­ta­kun­ta­lais­ten edus­ta­jan tu­lee ol­la ai­kaan­saa­va ja ener­gia-asi­oi­hin pe­reh­ty­nyt. EU:n oi­keu­den­mu­kai­sen siir­ty­män ra­has­to (JTF) voi tuo­da Sa­ta­kun­taan 27 mil­joo­nan eu­ron tuen. Tämä raha on koh­dis­tet­ta­va maa­seu­dul­le, jos­sa tur­ve­tuo­tan­non ala­sa­jo ai­heut­ti eni­ten so­si­aa­lis-ta­lou­del­li­sia hait­ta­vai­ku­tuk­sia.

Ma­ria Rau­ta­nen

dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, yrit­tä­jä

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (kok.)