Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu (SAMK) on käyn­nis­tä­nyt Kirk­ko­kal­li­on eko­te­ol­li­suus­puis­ton stra­te­gi­a­työn yh­des­sä yri­tys­ryh­män ja Kan­kaan­pään kau­pun­gin kans­sa osa­na Poh­jois-Sa­ta­kun­ta vih­re­än siir­ty­män aal­loil­la -han­ket­ta.

Kirk­ko­kal­lio on Kan­kaan­pään Hon­ka­jo­el­la si­jait­se­va, täl­lä het­kel­lä kuu­den yri­tyk­sen muo­dos­ta­ma eko­te­ol­li­suus­puis­to. Kirk­ko­kal­li­ol­la toi­mii muun mu­as­sa Hon­ka­jo­ki Oy, joka kä­sit­te­lee eläin­pe­räi­siä si­vu­tuot­tei­ta sekä tuot­taa raa­ka-ai­nei­ta muun mu­as­sa eläin­ra­vin­ne- ja bi­o­polt­to­ai­ne­käyt­töön.

Eko­te­ol­li­suus­puis­tos­sa yri­tyk­set hyö­dyn­tä­vät tois­ten yri­tys­ten si­vu­vir­to­ja ja tuo­tan­to­jät­tei­tä – toi­sen jäte on toi­sen re­surs­si. Eko­te­ol­li­suus­puis­ton yri­tyk­set toi­mi­vat kiin­te­äs­sä yh­teis­työs­sä. Puis­tol­le jul­kais­tiin oma kier­to­ta­lout­ta ku­vaa­va logo maa­lis­kuus­sa.

– Eko­te­ol­li­suus­puis­to­na ke­hit­ty­mi­seen on tääl­lä erit­täin hy­vät läh­tö­koh­dat, sil­lä Kirk­ko­kal­lio pe­rus­tuu vuo­si­kym­men­ten yri­ty­syh­teis­työ­hön. Siel­lä toi­mii jo usei­ta mer­kit­tä­viä ja lu­paa­via te­ol­li­sia sym­bi­oo­se­ja. Ilah­dut­ta­vaa, et­tä niin Kirk­ko­kal­li­on yri­tyk­set, Kan­kaan­pään kau­pun­ki kuin SAMK ovat var­mis­ta­mas­sa kier­to­ta­lou­den tu­le­vai­suut­ta, to­te­aa Juk­ka Te­räs Nor­rum Oy:stä.

Stra­te­gi­a­työs­sä luo­daan vi­sio ja toi­men­pi­de­suun­ni­tel­ma Kirk­ko­kal­li­on eko­te­ol­li­suus­puis­ton ke­hit­tä­mi­sek­si. Kirk­ko­kal­li­on alu­eel­le ha­lu­taan hou­ku­tel­la myös uu­sia yri­tyk­siä. Työ­hön osal­lis­tuu yri­tys­ten li­säk­si Kan­kaan­pään kau­pun­gin joh­toa sekä SAM­Kin Poh­jois-Sa­ta­kun­ta vih­re­än siir­ty­män aal­loil­la -hank­keen asi­an­tun­ti­joi­ta.

Stra­te­gi­a­työ to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä asi­an­tun­ti­ja­y­ri­tys Nor­rum Oy:n kans­sa, jol­la on vank­ka ko­ke­mus kier­to­ta­lou­des­ta ja eko­te­ol­li­suus­puis­tois­ta. Stra­te­gia val­mis­tuu tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä. Poh­jois-Sa­ta­kun­ta vih­re­än siir­ty­män aal­loil­la -han­ket­ta ra­hoit­taa Sa­ta­kun­ta­liit­to ja EU:n Oi­keu­den­mu­kai­sen siir­ty­män ra­has­to JTF.