Uk­rai­na­lai­sen va­lo­ku­vaa­ja Da­ria Gats­kan ja suo­ma­lais-ruot­sa­lai­sen va­lo­ku­vaa­jan Aja Lun­din yh­teis­työ­nä syn­ty­nyt näyt­te­ly Suo­mi Bar­bie au­ke­aa P-gal­le­ri­as­sa 16. hel­mi­kuu­ta kel­lo 18.00.

Da­ria Gats­ka ja Aja Lund ta­pa­si­vat Pie­tar­saa­res­sa No­via-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa, jos­sa he opis­ke­li­vat va­lo­ku­vaus­ta. He huo­ma­si­vat heti naut­ti­van­sa spon­taa­neis­ta seik­kai­luis­ta yh­des­sä.

Vaik­ka Da­ria muut­ti Por­toon, yh­tey­den­pi­to hä­nen ja Ajan vä­lil­lä on jat­ku­nut. Kun Da­ria tuli vie­rai­le­maan Ajan luo­na Suo­mes­sa, hän näki vaa­le­an­pu­nai­sen muo­vi­tuo­lin ja sai ide­an va­lo­ku­va­sar­jas­ta sa­ma­na vii­kon­lop­pu­na, kun Bar­bie-elo­ku­va sai en­si-il­tan­sa. Muu­ta­man in­ten­sii­vi­sen päi­vän ai­ka­na syn­tyi va­lo­ku­va­sar­ja, jos­sa he löy­si­vät Ke­nin ruo­ka­kau­pas­ta ja to­teut­ti­vat fan­ta­si­a­nuk­ken­sa.

Ku­vaus­ten jäl­keen he pyy­si­vät te­ko­ä­lyä ku­vai­le­maan suo­ma­lais­ta kes­ki-ikäis­tä Bar­bie­ta, mil­tä hän näyt­tää ja mit­kä ovat hä­nen omi­nai­suuk­si­aan. Lop­pu­tu­los on näh­tä­vis­sä P-gal­le­ri­as­sa 3. maa­lis­kuu­ta saak­ka.