San­na Ni­ku­la / STT

Val­ti­on tu­ke­mien maa­kun­ta­len­to­jen tu­le­vai­suus on pun­ta­ris­sa, kun hal­li­tus pa­rin vii­kon ku­lut­tua ko­koon­tuu bud­jet­ti­rii­heen­sä.

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri­ön neu­vot­te­lu­jen poh­jak­si jul­kai­se­man muis­ti­on mu­kaan yh­te­näi­nen ra­hoi­tus­mal­li mah­dol­lis­tai­si maa­kun­tiin suun­tau­tu­van len­to­lii­ken­teen ta­sa­puo­li­sen koh­te­lun, jos val­tio ai­koo ra­hoit­taa len­to­yh­teyk­siä myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Sel­vi­tys eh­dot­taa esi­mer­kik­si, et­tä val­tio voi­si siir­ty­mä­a­jan jäl­keen osal­lis­tua 50 pro­sen­tin pa­nos­tuk­sel­la työ­mat­ka­lii­ken­net­tä tu­ke­vaan, enin­tään 10 edes­ta­kais­ta len­toa vii­kos­sa mah­dol­lis­ta­vaan lii­ken­tee­seen.

Hal­li­tus neu­vot­te­lee maa­kun­tiin suun­tau­tu­van len­to­lii­ken­teen jat­kos­ta bud­jet­ti­rii­hes­sään 19–20. syys­kuu­ta.

– Suo­men ta­lous on saa­ta­va kun­toon. Sik­si on tar­peen ar­vi­oi­da myös len­to­lii­ken­teen tu­kia huol­to­var­muu­den, mat­kai­lun ja elin­kei­no­e­lä­män tar­peet huo­mi­oi­den. Eri alu­ei­ta tu­lee myös koh­del­la ta­sa­ver­tai­ses­ti, sa­noo lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri Lulu Ran­ne (ps.) tie­dot­tees­sa.

Ran­ne on jo ai­em­min ker­to­nut, et­tä ny­kyis­tä len­to­a­se­ma­verk­koa saa­te­taan kar­sia.

Hal­li­tu­soh­jel­maan on kir­jat­tu, et­tä val­ti­o­nyh­tiö Fi­na­vi­an ny­ky­muo­toi­nen len­to­a­se­ma­verk­ko säi­ly­te­tään.

Oh­jel­mas­sa to­de­taan myös, et­tä si­säis­tä len­to­lii­ken­net­tä ke­hi­te­tään en­si­si­jai­ses­ti mark­ki­na­eh­toi­ses­ti, mut­ta huol­to­var­muu­den, vien­ti­te­ol­li­suu­den ja mat­kai­lun kan­nal­ta tär­ke­ät len­to­yh­tey­det tur­va­taan tar­vit­ta­es­sa os­to­pal­ve­lu­lii­ken­teel­lä.

Hal­li­tuk­sen ta­voi­te on, et­tä koko Suo­meen pää­see kol­mes­sa tun­nis­sa Hel­sin­gis­tä.

Fin­nair lo­pet­ti ko­ro­nan myö­tä vii­den maa­kun­ta­ken­tän lii­ken­teen. Sen jäl­keen Jo­en­suun, Jy­väs­ky­län, Ka­jaa­nin, Ke­min ja Kok­ko­lan len­to­a­se­mien ja Hel­sin­ki-Van­taan vä­li­siä len­to­yh­teyk­siä on tu­et­tu yli 40 mil­joo­nal­la eu­rol­la.

Tu­kien pe­rus­tee­na on ol­lut eri­tyi­ses­ti alu­ei­den saa­vu­tet­ta­vuus ja elin­kei­no­e­lä­män tar­peet. Ny­kyi­nen tu­ki­kau­si jat­kuu 28. huh­ti­kuu­ta 2024 saak­ka.

Täl­lä het­kel­lä alu­ei­ta koh­del­laan sel­vi­tyk­sen mu­kaan eri ta­voin. Vii­den Fin­nai­rin hyl­kää­män maa­kun­ta­ken­tän osal­ta val­tio on mak­sa­nut kaik­ki os­to­lii­ken­teen kus­tan­nuk­set. Po­ril­le ei ole koh­den­net­tu len­to­lii­ken­teen os­toi­hin osoi­tet­tua tu­kea ja Sa­von­lin­nan len­to­lii­ken­net­tä val­tio on ra­hoit­ta­nut 50 pro­sen­tin osuu­del­la enin­tään mil­joo­nal­la eu­rol­la vuo­des­sa.

Sel­vi­tyk­ses­sä eh­do­tet­tu mal­li oli­si lä­hel­lä ny­kyis­tä Sa­von­lin­nan len­to­lii­ken­teen os­to­jen mal­lia, jos­sa val­tio on mak­sa­nut puo­let ja kau­pun­ki puo­let kus­tan­nuk­sis­ta.

Pää­tök­set os­tet­ta­vien yh­teyk­sien jat­kos­ta tu­lee teh­dä bud­jet­ti­rii­hes­sä, jot­ta mah­dol­li­set kil­pai­lu­tuk­set eh­di­tään jär­jes­tää, sel­vi­tyk­ses­sä to­de­taan.

Sel­vi­tyk­ses­sä on kä­si­tel­ty muun mu­as­sa os­tet­tu­jen len­to­yh­teyk­sien ti­lan­net­ta ja mat­kus­ta­ja­mää­rien ke­hi­tys­tä, saa­vu­tet­ta­vuut­ta ja vaih­to­eh­toi­sia yh­teyk­siä. Sen mu­kaan Jy­väs­ky­län reit­ti tus­kin on lä­hel­lä mark­ki­na­eh­tois­ta kan­nat­ta­vuut­ta. Li­säk­si Jy­väs­ky­lään on ole­mas­sa koh­tuul­li­sen hy­vät vaih­to­eh­toi­set yh­tey­det.

Mel­ko lä­hel­lä mark­ki­na­eh­tois­ta kan­nat­ta­vuut­ta on sel­vi­tyk­sen mu­kaan len­to­yh­teys Ka­jaa­niin ja myös Jo­en­suun len­to­yh­tey­del­lä on po­ten­ti­aa­lia toi­mia mark­ki­na­eh­toi­ses­ti. Jo­en­suu on muis­ti­os­sa kä­si­tel­tä­vis­tä yh­teyk­sis­tä ai­noa, jos­sa en­nen ko­ro­naa mat­kus­ta­ja­mää­rä vuo­si­ta­sol­la ylit­ti 100 000 mat­kus­ta­jaa.

Sel­vi­tyk­ses­sä ar­vi­oi­daan li­säk­si, et­tä Ke­min len­to­yh­teys voi­si toi­mia mark­ki­na­eh­toi­ses­ti muu­ta­ma­na päi­vä­nä vii­kos­sa suo­ral­la yh­tey­del­lä.

Sa­von­lin­nan len­to­lii­ken­ne ei ole mark­ki­na­eh­toi­ses­ti kan­nat­ta­nut en­nen ko­ro­naa­kaan. Hi­tai­den tai puut­teel­lis­ten jouk­ko­lii­ken­teen yh­teyk­sien on kat­sot­tu puol­ta­van eri­tyi­ses­ti Sa­von­lin­nan ko­ti­maan len­to­yh­teyk­siä.

Po­rin yh­teys on ol­lut kau­pun­gin omaa os­to­lii­ken­net­tä. Rei­tin mark­ki­na­eh­toi­nen kan­nat­ta­vuus on ol­lut heik­ko.