STT

Mo­net Suo­men kun­nat ja­ka­vat ne­tis­sä kaik­kien näh­tä­vil­le ar­ka­luon­tei­sia tie­to­ja re­surs­seis­taan ja kei­nois­taan va­rau­tua eri­lai­siin poik­keus­ti­lan­tei­siin, ker­too Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus. MT kävi läpi kym­me­nien kun­tien val­mius­suun­ni­tel­mia, jot­ka oli jul­kais­tu ver­kos­sa tai saa­ta­vil­la jul­ki­suus­la­kiin pe­rus­tu­vin tie­to­pyyn­nöin.

Suun­ni­tel­mis­ta käy il­mi esi­mer­kik­si poik­keus­ti­lan­tei­den joh­to­paik­ko­ja, suo­ja­ti­lo­jen si­jain­te­ja, Vir­ve-pu­he­lin­ten lu­ku­mää­riä tai tie­to­ja kiin­teis­tö­jen ky­vys­tä liit­tyä va­ra­voi­ma­jär­jes­tel­miin.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on lin­jan­nut, et­tä kun­tien tu­lee eh­dot­to­mas­ti sa­la­ta yk­si­tyis­koh­tai­set tie­dot esi­mer­kik­si val­miu­sor­ga­ni­saa­ti­oi­den toi­min­nas­ta, nii­hin kuu­lu­vis­ta hen­ki­löis­tä tai käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta re­surs­seis­ta. Tie­to­ja oli­si mah­dol­lis­ta käyt­tää esi­mer­kik­si suun­ni­tel­ta­es­sa vä­ki­val­tais­ta is­kua tai muu­ta va­hin­gon­te­koa, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on esi­mer­kik­si pe­las­tus- tai vä­es­tön­suo­je­lu­toi­min­nan la­maan­nut­ta­mi­nen.

Eri­tyi­ses­ti Ve­nä­jän us­ko­taan voi­van ol­la kiin­nos­tu­nut suo­ma­lais­kun­tien val­mius­suun­ni­tel­mis­ta.

Lap­peen­ran­nan tur­val­li­suus­pääl­li­kön Ari-Pek­ka Meu­ro­sen mu­kaan va­rau­tu­mi­seen liit­ty­viä tie­to­ja ei tu­li­si jul­kais­ta, vaan mah­dol­li­suuk­sien ja lain puit­teis­sa sa­la­ta. Kun­ta­liit­to on Ve­nä­jän hyö­kät­tyä Uk­rai­naan ke­hot­ta­nut kun­tia tar­kis­ta­maan val­mius­suun­ni­tel­mat ja pun­nit­se­maan uu­del­leen paik­ka­tie­to­jen ja­ka­mis­ta.

Mo­nien kun­tien val­mius­suun­ni­tel­mat on päi­vi­tet­ty vii­mek­si en­nen Ve­nä­jän hyök­käys­tä Uk­rai­naan.