Kat­ri Mä­en­pää

Jo­kai­nen häi­tä viet­tä­vä pari ha­lu­aa juh­las­ta oman­nä­köi­sen ja hää­päi­väs­tä iki­muis­toi­sen. Sik­si häi­den val­mis­te­luun kan­nat­taa va­ra­ta riit­tä­väs­ti ai­kaa. Ju­lia ja Niko Alan­ko me­ni­vät nai­mi­siin Kes­ki-Po­rin kir­kos­sa syys­kuun 10. päi­vä vii­me vuon­na ja hää­juh­la vie­tet­tiin juh­la­ta­lo Me­ka­nis­sa, mut­ta juh­la­val­mis­te­lut al­koi­vat jo yli kak­si vuot­ta en­nen tätä.

Ju­lia Alan­ko ker­too, et­tä hän ja Niko al­koi­vat seu­rus­tel­la vuon­na 2015 ja kih­loi­hin he me­ni­vät hei­nä­kuus­sa 2019.

– Nai­mi­siin meno oli pa­ri­suh­tees­sa meil­le luon­nol­li­nen seu­raa­va as­kel. Meil­le oli ai­na ol­lut sel­vää, et­tä me­nem­me kih­loi­hin vain sii­nä ta­pauk­ses­sa, et­tä me­nem­me myös nai­mi­siin. Kun häät tu­li­vat en­sim­mäis­tä ker­taa pu­heek­si, tun­tui sil­tä, et­tä näin sen kuu­luu­kin ta­pah­tua.

Häi­den suun­nit­te­lu al­koi vuo­den 2020 al­ku­puo­lel­la. Ju­lia ha­lu­si, et­tä hää­juh­la vie­tet­tään Me­ka­nis­sa.

– Teim­me va­rauk­sen tou­ko­kuus­sa 2020 eli yli kak­si vuot­ta ai­kai­sem­min. Jo sii­nä vai­hees­sa lä­hes kaik­ki vuo­den 2022 ke­sä­vii­kon­lo­put oli­vat va­rat­tu­ja. Hää­päi­vä va­li­koi­tui sen mu­kaan, mil­loin Me­ka­ni oli va­paa. Tä­män jäl­keen va­ra­sim­me kir­kon.

Julia ja Niko Alanko halusivat, että hääpotretissa kuvaaja on ikään kuin piilossa. Pariskunta on ollut Via Ramsténin ottamiin kuviin todella tyytyväinen.

Julia ja Niko Alanko halusivat, että hääpotretissa kuvaaja on ikään kuin piilossa. Pariskunta on ollut Via Ramsténin ottamiin kuviin todella tyytyväinen.

Via Ramstén/Foto-Friitala Ky

Tär­kein vink­ki, jon­ka Ju­lia Alan­ko ha­lu­aa­kin tu­le­vil­le mor­si­a­mil­le an­taa, liit­tyy tä­hän.

– Hää­juh­laa kan­nat­taa läh­teä miet­ti­mään mie­luum­min lii­an ajois­sa kuin lii­an myö­hään. Se on pa­ras tapa vält­tyä yl­lä­tyk­sil­tä.

Täs­tä huo­li­mat­ta myös yl­lä­tyk­siä sat­tuu. Ju­lia ke­hot­taa ole­maan ajois­sa myös hää­pu­vun kans­sa. Hän al­koi it­se et­siä pu­kua syk­syl­lä 2021 ja mie­lui­nen puku löy­tyi­kin jo heti en­sim­mäi­sel­lä os­tos­reis­sul­la.

– Vaik­ka puku löy­tyi heti, sain sen ko­tiin vas­ta tou­ko-ke­sä­kuus­sa 2022. Ai­kaa kan­nat­taa siis va­ra­ta riit­tä­väs­ti. Eri­tyi­ses­ti sil­loin, jos ai­koo teet­tää pu­vun om­pe­li­jal­la, hän vink­kaa.

Va­lo­ku­vaa­ja kuu­luu myös va­rat­ta­vien asi­oi­den lis­tal­le. Täs­sä­kin kan­nat­taa ol­la liik­keel­lä ajois­sa, var­sin­kin, jos ha­lu­aa tie­tyn va­lo­ku­vaa­jan. Ju­lia ja Niko kä­vi­vät en­sim­mäis­tä ker­taa Foto-Frii­ta­las­sa kak­si vuot­ta en­nen h-het­keä.

– Em­me ha­lun­neet va­ra­ta vain pelk­kää hää­pot­ret­tia, vaan va­lo­ku­vaa­ja Via Ramstén oli mu­ka­na hää­juh­las­sa. Meil­le oli tär­ke­ää, et­tä hää­juh­las­ta jää pal­jon va­lo­ku­via muis­tok­si, ei­kä ke­nen­kään vie­rais­ta tar­vit­se huo­leh­tia ku­vaa­mi­ses­ta.

Myös hää­pot­ret­tiin Ju­lia oli to­del­la tyy­ty­väi­nen. Ku­vat otet­tiin hää­päi­vä­nä en­nen kirk­koa.

– Ku­vat otet­tiin ul­ko­na Kir­ju­rin­luo­don lä­hel­lä. En ha­lun­nut stu­di­o­ku­via, kos­ka en osaa ol­la niis­sä luon­nol­li­nen. Toi­vee­na oli, et­tä ku­vaa­ja oli­si ikään kuin pii­los­sa ja ku­vat on­nis­tui­vat to­del­la hy­vin. Kä­vim­me Vian kans­sa kat­so­mas­sa jopa ta­paa­mis­pai­kan en­nak­koon, jo­ten ku­vauk­set su­jui­vat to­del­la hie­nos­ti.

Hää­päi­vän aa­mun Ju­lia viet­ti ko­to­na. Hän sai kam­paa­jan ja meik­kaa­jan ti­lat­tua ko­tiin.

– Mi­nul­le oli tär­ke­ää, et­tä mi­nun ei it­se tar­vit­se liik­kua kuin eh­kä kor­kein­taan yh­teen paik­kaan en­nen va­lo­ku­vaa. Kos­ka en saa­nut kam­paus­ta ja meik­kaus­ta sa­mas­ta pai­kas­ta, pyy­sin hei­dät ko­tiin. Se oli to­del­la hyvä rat­kai­su. Myös mo­lem­pien kaa­so­jen kam­pauk­set ja mei­kit teh­tiin sa­mal­la ker­ral­la.

Hää­juh­la su­jui suun­ni­tel­mien mu­kaan. Ju­lia ker­too, et­tä ne oli­vat pe­rin­tei­set suo­ma­lai­set häät.

– Vie­rai­ta oli noin 80. Vie­tim­me lap­set­to­mat häät, kos­ka mei­dän mie­les­täm­me se oli pa­ras rat­kai­su ra­ja­ta vie­ras­mää­rää.

Hää­juh­lan jäl­keen tuo­re pa­ris­kun­ta viet­ti yön Yy­te­rin kyl­py­lä­ho­tel­lis­sa. Hää­mat­kal­le he päät­ti­vät läh­teä vas­ta myö­hem­min.

– Meil­lä ar­ki jat­kui häi­den jäl­keen ta­val­li­seen ta­paan. Oma ke­sä­lo­ma­kin päät­tyi juu­ri häi­hin, jo­ten pa­la­sin heti maa­nan­tai­na töi­hin.

Nai­mi­siin meno ei muu­ten vai­kut­ta­nut juu­ri­kaan Alan­ko­jen pa­ri­suh­tee­seen, vaan yh­des­sä­o­lo on jat­ku­nut yh­tä luon­nol­li­ses­ti edel­leen.

– To­sin uu­den ni­men kir­joit­ta­mi­seen on saa­nut to­tu­tel­la. Vaik­ka nimi oli jo en­tuu­des­taan tut­tu, jou­tuu al­le­kir­joi­tus­ta yh­tä vä­lil­lä tar­kem­min poh­ti­maan.