Noor­mark­ku­lai­sel­le Sirk­ka Sai­ni­ol­le on myön­net­ty yk­si Suo­men par­ti­o­lais­ten ar­vos­te­tuim­mis­ta an­si­o­mer­keis­tä: ho­pe­a­jout­sen. Ho­pe­a­jout­sen myön­ne­tään nais­puo­li­sel­le par­ti­o­joh­ta­jal­le, joka on vä­hin­tään 20 vuo­den ajan toi­mi­nut vas­tuul­li­sis­sa par­ti­o­joh­ta­ja­teh­tä­vis­sä ja jon­ka toi­min­ta on ol­lut aat­teel­li­ses­ti erit­täin vah­vaa, vas­tuul­lis­ta ja vai­kut­ta­vaa.

Sai­ni­on saa­ma ho­pe­a­jout­sen on jär­jes­tyk­ses­sään 64. Se luo­vu­tet­tiin hä­nel­le yl­lä­tyk­se­nä par­ti­o­lip­pu­kun­ta Pääs­ky­par­ven 65-vuo­tis­juh­las­sa.

Sirk­ka Sai­nio aloit­ti par­ti­on nuo­re­na Kan­kaan­pääs­sä, mut­ta liit­tyi par­ti­o­lip­pu­kun­ta Pääs­ky­par­veen muu­tet­tu­aan Noor­mark­kuun. Hän on toi­mi­nut muun mu­as­sa Pääs­ky­par­ven lip­pu­kun­nan­joh­ta­ja­na eli yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na, Sa­ta­kun­nan par­ti­o­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja­na, Sa­ta­kun­nan par­ti­o­sää­ti­ön hal­li­tuk­ses­sa sekä Suo­men par­ti­o­lais­ten ta­lous­va­li­o­kun­nas­sa. Sai­nio on toi­mi­nut myös pii­ri­lei­rin ta­lous­pääl­lik­kö­nä.