Po­rin Yrit­tä­jä­nai­set ry on va­lin­nut Taru Maa­na­vil­jan Po­rin vuo­den 2023 Yrit­tä­jä­nai­sek­si. Maa­na­vil­ja toi­mii yrit­tä­jä­nä yh­des­sä sis­kon­sa Kat­ri Tuo­mi­sen kans­sa Fen­no Op­tiik­ka Po­ris­sa (Po­rin Nä­kö­kul­ma Oy).

Taru ku­vai­lee olo­aan kii­tol­li­sek­si ja on­nel­li­sek­si.

– Ei sitä ai­na ym­mär­rä omaa tai­val­taan, en­nen kuin joku py­säyt­tää ja osoit­taa, et­tä hei, upee­ta on!

Mat­kan var­rel­la Vuo­den Yrit­tä­jä­nai­sel­le on ol­lut tär­ke­ää, et­tä ym­pä­ril­lä on ih­mi­siä, joi­hin voi luot­taa, ja joil­ta voi ky­syä neu­vo­ja. Täl­lai­sen yh­tei­sön Taru ker­too löy­tä­neen­sä Po­rin Yrit­tä­jä­nai­sis­ta. Hän on kuu­lu­nut yh­dis­tyk­seen vuo­des­ta 2012.

– Yh­dis­tys on kuin isom­pi työ­yh­tei­sö, jol­ta saa ver­tais­tu­kea, hän to­te­aa.

Op­tiik­ka-alal­le läh­te­mi­nen ei ol­lut Ta­rul­le it­ses­tään­sel­vyys:

– Olen sis­ko­ni Kat­rin ja­lan­jäl­jis­sä täl­lä alal­la. Hän opis­ke­li op­ti­kok­si, ja pää­sin työ­har­joit­te­li­jak­si op­tik­ko­liik­kee­seen, jos­sa Kat­ri oli töis­sä. Heti al­kuun ei suur­ta in­nos­tus­ta tul­lut. Kir­joi­tin ai­neen kou­lus­sa, jos­sa ker­roin työs­tä: ”Op­tik­ko­liik­kees­sä vain pes­tään tois­ten sil­mä­la­se­ja ja tu­lee rak­ku­lat.” Ajat­te­lin, et­tä voi hy­vää päi­vää, kaik­kea ih­mi­set te­ke­vät työk­seen, Maa­na­vil­ja ker­too.

Kuin­ka ol­la­kaan, lo­pul­ta myös pik­ku­sis­ko löy­si it­sen­sä alan op­pi­lai­tok­ses­ta. Kou­lu­tus oli mo­ni­puo­lis­ta ja kiin­nos­ta­vaa, ja Taru val­mis­tui op­to­met­ris­tik­si vuon­na 2004. Myö­hem­min sis­kos­ten vä­lil­lä he­rä­si aja­tus yh­des­sä työs­ken­te­le­mi­ses­tä. Vuon­na 2010 pe­rus­tet­tiin Po­rin Nä­kö­kul­ma Oy ja vuot­ta myö­hem­min vie­tet­tiin Fen­no Op­tiik­ka Po­rin ava­jai­sia.

Tänä päi­vä­nä Fen­no Op­tiik­ka Pori on mo­ni­puo­li­nen nä­ke­mi­sen ja sil­män­ter­vey­den­huol­lon yri­tys, jos­sa toi­mii vii­si sil­mä­lää­kä­riä, kol­me op­tik­koa sekä osaa­va hen­ki­lö­kun­ta. Liik­kees­tä löy­ty­vät sil­män­ter­veys­pal­ve­lut, sil­mä­la­sit, pii­lo­lins­sit ja au­rin­ko­la­sit.

Ta­run työ­päi­vien pa­ras­ta an­tia ovat upea työ­yh­tei­sö ja asi­ak­kaat sekä eri­lai­set nä­ke­mi­sen tar­peet. Hän ker­too, et­tä työs­ken­te­ly op­tiik­ka-alal­la tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den käyt­tää am­mat­ti­tai­toa mo­ni­puo­li­ses­ti.

Taru on opis­kel­lut jat­ku­vas­ti li­sää. Vuon­na 2016 hän suo­rit­ti tuo­te­ke­hit­tä­jän am­mat­ti­tut­kin­non.

–  Olen luo­nut Sis­ko sil­mä­la­si­huol­to -tuo­te­mer­kin. Asi­a­kas kut­su­taan sään­nöl­li­ses­ti sil­mä­la­si­huol­toon ja nä­ön­tut­ki­muk­seen. Sis­ko sil­mä­la­si­huol­to® ku­vaa huo­len­pi­toa ja tur­vaa. ”Pi­de­tään huol­ta, ei ole mi­tään hä­tää. Se on mei­dän ar­vom­me.

Yrit­tä­jyy­des­tä haa­vei­le­via Taru roh­kai­see, et­tä tai­vas on ra­ja­na ja omat unel­mat kan­nat­taa to­teut­taa. Yrit­tä­jyys on sii­hen hyvä kei­no. Sa­maan hen­gen­ve­toon hän ker­too pi­tä­neen­sä ai­na oma­na oh­je­nuo­ra­naan yrit­tä­mis­tä koh­tuul­li­sel­la ris­kil­lä.

– Olen ai­na ol­lut muu­ten­kin sitä miel­tä, et­tä koh­tuul­li­sen hyvä elä­mä on se, mi­hin kan­nat­taa sat­sa­ta. Ei mil­joo­nat eu­rot pan­kis­sa, vaan se, et­tä tu­lee toi­meen ja on hyvä ol­la, Taru to­te­aa.

Ah­ke­ra yrit­tä­jä tie­tää, et­tä koh­tuul­li­suus on valt­tia myös työ­tun­tien suh­teen.

– Us­kon, et­tä omaan yri­tyk­seen­sä kan­nat­taa sat­sa­ta. Mut­ta se ei tar­koi­ta sitä, et­tä yrit­tä­jän täy­tyy ol­la koko ajan saa­ta­vil­la. Myös työ­a­jan ul­ko­puo­li­nen ai­ka on tär­keä osa elä­mää. Kun tun­tee omat ra­jan­sa, sil­loin on pal­jon enem­män läs­nä myös asi­ak­kail­le.

Päi­vik­ki Alas­mä­ki
Eli­na Brag­ge
Pau­lii­na Vil­pak­ka