Päi­vä Pa­lo­a­se­mal­la -ta­pah­tu­maa vie­te­tään lau­an­tai­na 25. mar­ras­kuu­ta noin 380 pa­lo­a­se­mal­la eri puo­lil­la Suo­mea. Sa­ta­kun­nas­sa ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään yh­teen­sä 28:lla eri ase­mal­la.

Päi­väs­tä Pa­lo­a­se­mal­la on muo­dos­tu­nut suu­ri val­ta­kun­nal­li­nen tur­val­li­suus­ta­pah­tu­ma, jos­sa viih­dy­tään ja opi­taan elä­myk­sel­li­ses­ti pa­lo­tur­val­li­suus­tai­to­ja.

– Pa­lo­tur­val­li­suu­teen pääs­tään lau­an­tai­na pa­lo­a­se­mil­la tu­tus­tu­maan ihan kä­des­tä pi­tä­en. Ta­pah­tu­mien si­säl­tö vaih­te­lee hie­man ase­mit­tain, mut­ta kiin­nos­ta­vaa näh­tä­vää ja opit­ta­vaa riit­tää niin lap­sil­le kuin ai­kui­sil­le­kin. Pa­lo­a­se­mil­la on eri­lai­sia teh­tä­vä­ras­te­ja, näh­tä­vil­lä on pa­lo­kun­nan ka­lus­toa, ja ta­pah­tu­mas­sa pää­see tu­tus­tu­maan pa­lo­kun­ta­lai­siin, ker­too Mik­ko Puo­li­tai­val Sa­ta­kun­nan pe­las­tus­lai­tok­sel­ta.

– Päi­vä Pa­lo­a­se­mal­la -ta­pah­tu­man eri­koi­suu­te­na tänä vuon­na on Suun­nit­te­le sam­mu­tin -kil­pai­lu, jos­sa ta­pah­tu­man osal­lis­tu­jat pää­se­vät suun­nit­te­le­maan unel­mien­sa sam­mut­ti­mia. Li­säk­si pa­lo­a­se­mil­ta löy­tyy muun mu­as­sa ku­vaus­sei­niä, joi­den edes­sä kä­vi­jät voi­vat ot­taa it­ses­tään mai­ni­oi­ta ku­via. Kan­nus­tam­me osal­lis­tu­maan ta­pah­tu­miin koko per­heen voi­min. Päi­vä Pa­lo­a­se­mal­la -ta­pah­tu­ma käyn­nis­tää Pa­lo­tur­val­li­suus­vii­kon, jon­ka tee­ma­na on tänä vuon­na nuor­ten, omil­leen muut­ta­nei­den ai­kuis­ten ko­tien pa­lo­tur­val­li­suus, Puo­li­tai­val jat­kaa.

Sa­ta­kun­nas­ta ta­pah­tu­maan il­moit­tau­tu­neet ase­mat ovat Ah­lais­ten VPK, Eu­ra­jo­en VPK, Eu­ran VPK, Har­ja­val­lan VPK, Hin­ner­jo­en VPK, Huit­tis­ten VPK, Kaas­mar­kun VPK, Kan­kaan­pään VPK, Kan­ta-Po­rin Pa­lo­a­se­ma, Kar­vi­an VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK, Kiu­kais­ten VPK, Ko­ke­mä­en VPK, Köy­li­ön VPK, La­pin VPK, Lu­vi­an VPK, Me­ri­kar­vi­an VPK, Nak­ki­lan VPK, Noor­mar­kun VPK, Pa­ne­li­an VPK, Pih­la­van VPK, Po­mar­kun VPK, Po­rin Vpk, Prei­vii­kin VPK, Rau­man pa­lo­a­se­ma, Re­po­saa­ren VPK, Sä­ky­län VPK ja Ul­vi­lan VPK.