Ta­pio Val­lin

Puo­lus­tus­voi­main en­ti­nen tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö, ken­raa­li­ma­ju­ri Pek­ka To­ve­ri sa­noo suh­tau­tu­van­sa jul­ki­suu­des­sa pal­jon esil­lä ol­lee­seen kes­kus­te­luun hy­vin skep­ti­ses­ti.

– Tot­ta kai kiin­te­äl­lä tu­ki­koh­dal­la oli­si myös laa­jat ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set ym­pä­ris­töön­sä. Se tu­keu­tui­si ym­pä­ris­töön­sä ja ha­ki­si siel­tä pal­ve­lu­ja ai­van sa­mal­la ta­val­la kuin esi­mer­kik­si Sa­ta­kun­nan ny­kyi­set va­rus­kun­nat Sä­ky­läs­sä ja Nii­ni­sa­los­sa.

To­den­nä­köi­ses­ti tu­ki­koh­das­sa työs­ken­te­le­vät toi­si­vat mu­ka­naan myös per­heen­sä, mikä tar­koit­tai­si asun­to­jen, kou­lu­jen ja mui­den pal­ve­lui­den tar­vet­ta.

Suo­mes­sa Nato-jä­se­nyy­den myö­tä käyn­nis­tyi kes­kus­te­lu Na­ton tu­ki­koh­dan pe­rus­ta­mi­ses­ta Suo­meen. Po­liit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa eri­tyi­ses­ti kes­kus­ta ja oi­keis­to ovat tu­ki­koh­dan kan­nat­ta­jia, va­sem­mal­la sii­hen suh­tau­du­taan va­rauk­sel­li­ses­ti tai kiel­tei­ses­ti. Tu­ki­koh­dan si­joi­tus­paik­ko­ja­kin on jo esi­tet­ty. Lis­tal­la ovat ai­na­kin Tur­ku, Pori ja Kau­ha­va.

To­ve­rin mu­kaan pri­kaa­tin vah­vui­sen, noin 3 000 so­ti­laan, yk­si­kön si­joit­ta­mi­sen pa­hin es­te on it­se asi­as­sa Suo­mi it­se. Suo­mel­la on oma ar­mei­ja ja Eu­roo­pan vah­vim­mak­si luo­ki­tel­tu puo­lus­tus­ky­ky. Jos asi­aa tar­kas­tel­laan ul­ko­puo­lel­ta, niin var­mas­ti moni ky­syy, mik­si tän­ne pi­täi­si si­joit­taa Na­ton so­ti­las­tu­ki­koh­ta. Suo­men so­ti­laal­lis­ta voi­maa ei ole tar­vet­ta li­sä­tä.

To­ve­ri kiin­nit­tää huo­mi­o­ta myös sii­hen, et­tä tu­ki­koh­dan pe­rus­ta­mi­nen ja yl­lä­pi­to ovat kal­lis­ta toi­min­taa, ei­kä sii­hen ole juu­ri va­raa. Myös tar­vit­ta­vis­ta jou­kois­ta on pu­laa. Yh­dys­val­lat on pyr­ki­nyt vä­hen­tä­mään läs­nä­o­lo­aan Eu­roo­pas­sa, jos­kin ti­lan­ne on nyt muut­tu­nut.

Porin Puuvillan Kehräämössä pidetyssä Ukrainan jälleenrakennus-seminaarissa puhuttiin sodasta ja sen seurauksista. Kuvassa vas. Ukrainan pelastusyliopiston edustaja Oleksand Lazarenko, Enersense Oy:n toimitusjohtaja Jussi Holopainen, Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore, Prizztechin toimitusjohtaja Ari Eklund, kenraalimajuri Pekka Toveri, pelastusyliopiston edustaja Mykola Sykhevyskyj ja tulkki Andre Samberg.

Porin Puuvillan Kehräämössä pidetyssä Ukrainan jälleenrakennus-seminaarissa puhuttiin sodasta ja sen seurauksista. Kuvassa vas. Ukrainan pelastusyliopiston edustaja Oleksand Lazarenko, Enersense Oy:n toimitusjohtaja Jussi Holopainen, Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore, Prizztechin toimitusjohtaja Ari Eklund, kenraalimajuri Pekka Toveri, pelastusyliopiston edustaja Mykola Sykhevyskyj ja tulkki Andre Samberg.

Tapio Vallin

Sa­ta­kun­nas­sa käy­dys­sä po­liit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on myös va­roi­tel­tu sii­tä, et­tä Nato tu­ki­koh­ta li­sää so­ti­laal­lis­ta ris­kiä alu­eel­la. Jos Suo­meen hyö­kä­tään, is­kut koh­dis­tui­si­vat en­sim­mäi­se­nä juu­ri Nato-tu­ki­koh­dan alu­eel­le.

To­ve­ri muis­tut­taa, et­tä ris­kiä pi­tää tar­kas­tel­la myös toi­sin päin. Na­ton tu­ki­koh­das­ta voi­daan myös am­pua ta­kai­sin.

– Ve­nä­läi­set kyl­lä tie­tä­vät, et­tä Sa­ta­kun­nas­sa on kak­si suur­ta va­rus­kun­taa, len­to­kent­tä ja sa­ta­ma. Mut­ta he ovat ”mum­mon pot­ki­joi­ta”, jot­ka käy­vät mie­lui­ten hei­koim­pien kimp­puun. Nato-tu­ki­koh­ta on hyök­kää­jäl­le iso ris­ki.

En­nen kuin Nato-tu­ki­koh­taa voi­daan pe­rus­taa, Suo­men pi­tää pääs­tä Na­ton jä­se­nek­si. To­ve­ri us­koo, et­tä se voi ta­pah­tua jo en­nen en­si hei­nä­kuus­sa pi­det­tä­vää Na­ton huip­pu­ko­kous­ta Vil­nas­sa Liet­tu­as­sa tai eh­kä huip­pu­ko­kouk­sen ai­ka­na.

Po­ris­sa Priz­z­tec­hin jär­jes­tä­mäs­sä Uk­rai­na-se­mi­naa­ris­sa esi­tel­möi­nyt ken­raa­li­ma­ju­ri To­ve­ri poh­ti myös so­dan kes­toa. Hä­nen mu­kaan­sa so­das­sa on nyt ajau­dut­tu en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan ai­kai­seen tak­tiik­kaan, ku­lu­tus­so­taan. Kum­man­kaan osa­puo­len voi­mat ei­vät rii­tä lä­pi­mur­toon, ja ke­sään men­nes­sä voi­daan ar­vi­oi­da, mi­hin sota on ajau­tu­mas­sa.

Kuin­ka kau­an Pu­tin voi py­syä val­las­sa, on se­kin To­ve­rin mu­kaan vai­ke­as­ti ar­vi­oi­ta­vis­sa.

– Jos val­ta Ve­nä­jäl­lä vaih­tuu, se ta­pah­tuu pa­lat­si­val­lan­ku­mouk­se­na, niin kuin val­ta on ai­na vaih­tu­nut tsaa­rin ajois­ta as­ti, To­ve­ri us­koo.