Kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­nan kas­vu­so­pi­muk­ses­sa esi­te­tään hal­lin ra­ken­ta­mis­ta yh­te­nä in­ves­toin­ti­na.

Heli Mar­ja­mä­ki, Pori

– Hin­ta on pi­det­tä­vä ku­ris­sa. Hal­lin pi­tää pal­vel­la ta­sa­ver­tai­ses­ti kai­ke­ni­käi­siä.

Har­ri Bo­e­lius, Eu­ra­jo­ki

– Sel­lai­nen kuu­luu ur­hei­lu­kau­pun­kiin. On ol­ta­va malt­tia, niin koon kuin hin­nan koh­dal­la.

Er­ja Pel­to­mä­ki, Pori

– Las­ten liik­ku­mat­to­muus huo­let­taa, jo­ten koh­tuu­hin­tai­sel­le hal­lil­le on tar­vet­ta.