Poh­jois-Sa­ta­kun­nan kun­nat, Jä­mi­jär­vi, Kan­kaan­pää, Kar­via, Po­mark­ku, Me­ri­kar­via ja Sii­kai­nen, ke­rää­vät tie­toa kun­ta­lais­ten­sa mie­li­pi­teis­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­seen liit­ty­en. Tie­to­ja käy­te­tään so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen kun­ta­lais­ten toi­vei­ta vas­taa­vik­si.

Ky­se­lyl­lä aloi­te­taan ke­hit­tä­mis­toi­mien ket­ju, jos­sa ar­vi­oi­daan pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen vai­ku­tuk­sia ja vai­kut­ta­vuut­ta yh­teis­työs­sä Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een ja Poh­jois-Sa­ta­kun­nan kun­tien kans­sa. Kun­nat tie­dot­ta­vat erik­seen sii­tä, mitä ke­hit­tä­mis­työs­sä teh­dään seu­raa­vak­si ja mi­hin käy­tän­nön toi­miin ke­rät­tyä tie­toa on käy­tet­ty.

Ky­se­lyyn on mah­dol­lis­ta vas­ta­ta 12. ke­sä­kuu­ta as­ti. Ky­se­lyyn voi vas­ta­ta myös lä­hi­o­mai­sen puo­les­ta, mi­kä­li hän ei pys­ty vas­taa­maan.

Ky­se­ly on laa­dit­tu mu­ka­na ole­vien kun­tien ja FCG:n yh­teis­työ­nä.

Pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man löy­dät tääl­tä.

Kom­men­toi­da suun­ni­tel­maa ja vas­ta­ta ky­se­lyyn voit tääl­lä.