Jou­lui­nen kuu­si­ka­tu au­ke­aa tiis­tai-il­ta­na 5. jou­lu­kuu­ta ja se on avoin­na 6. tam­mi­kuu­ta as­ti. Asuk­kaat kut­su­taan ko­ris­te­le­maan kuu­sia yh­des­sä ja naut­ti­maan ra­vin­to­loi­den myyn­ti­pis­tei­den an­ti­mis­ta.

Ra­vin­to­loi­den käyt­töön tuo­daan ki­os­ki­luu­kul­li­set mö­kit, jois­ta voi­daan myy­dä vaik­ka läm­min­tä juo­ta­vaa. Mö­kit ovat au­ki 5. jou­lu­kuu­ta kel­lo 18–22, jou­lu­kuun vii­kon­lo­put pe–la kel­lo 18–22, uu­den­vuo­den aa­ton 31. jou­lu­kuu­ta kel­lo 18–22 sekä lop­pi­ais­vii­kon­lop­pu­na 5.–6. tam­mi­kuu­ta kel­lo 18–22.

– Gal­len-Kal­le­lan­ka­dul­le luo­daan po­ri­lai­sia ilah­dut­ta­maan kau­pun­gis­sam­me en­nen nä­ke­mä­tön ”kuu­sik­ko kes­kel­lä kau­pun­kia”. Lu­vas­sa on noin 160 kuu­ses­ta ra­ken­net­tu tun­nel­man­luo­ja, ker­too pii­ri­puu­tar­hu­ri Min­na Mur­to­mä­ki inf­ran kun­nos­sa­pi­dos­ta.

Kuu­si­ka­dun ra­ken­nus al­kaa jou­luun alus­ta, min­kä vuok­si Gal­len-Kal­le­lan­ka­tu sul­je­taan 1. jou­lu­kuu­ta al­ka­en. Katu ava­taan au­to­lii­ken­teel­le jou­lu­ka­dun pur­ku­töi­den pää­tyt­tyä lop­pi­ai­sen jäl­keen.

Kuu­si­ka­tu on osa VA­LON Pori -va­lai­su­ta­pah­tu­maa, joka jär­jes­te­tään 22.12.2023–7.1.2024. VA­LON Pori -koh­teet jul­kais­taan jou­lu­kuun alus­sa.

Kuu­siin voi tuo­da ko­ris­tei­ta koko kuu­si­ka­dun au­ki­o­lon ajan. Jou­lu­ko­ris­tee­seen voi kir­joit­taa vaik­ka jou­lui­sen ter­veh­dyk­sen ilah­dut­ta­maan mui­ta.

– Idea jou­lu­kuu­sis­ta, joi­ta asuk­kaat voi­vat ko­ris­tel­la, tuli toi­vee­na erääl­tä asuk­kaal­ta. Kuu­si­ka­dun kuu­set so­vel­tu­vat tä­hän hy­vin ja toi­vom­me, et­tä tem­pauk­sel­la saa­daan le­vi­tet­tyä jou­lu­miel­tä kau­pun­ki­lai­sil­le, iloit­se­vat osal­li­suu­sa­si­an­tun­ti­jat Ali­na Iso­vii­ta ja El­li-Mari Su­lo­nen.

Kuu­sien ko­ris­te­lus­sa pyy­de­tään huo­mi­oi­maan seu­raa­vat oh­jeet: Yk­si asu­kas voi tuo­da kuu­si­ka­dul­le yh­den ko­ris­teen, jon­ka on so­vit­ta­va jou­lun ai­kaan ja ol­ta­va lap­siys­tä­väl­li­nen. Ko­ris­tei­den on ol­ta­va jou­lu­ko­ris­tei­ta, ei­kä esi­mer­kik­si mai­nok­sia. Ko­ris­teet ei­vät ole sää­suo­jas­sa, ja jär­jes­tä­jä voi tar­vit­ta­es­sa siir­tää tai pois­taa ko­ris­tei­ta. Jär­jes­tä­jä ei vas­taa ko­ris­tei­den mah­dol­li­ses­ta va­hin­goit­tu­mi­ses­ta tai ka­to­a­mi­ses­ta. Oman ko­ris­teen­sa voi ha­kea ha­lu­tes­saan ta­kai­sin en­nen kuu­si­ka­dun sul­keu­tu­mis­ta. Ko­ris­teet, joi­ta ei ole ha­et­tu ta­kai­sin, vie­dään kier­rä­tyk­seen kuu­si­ka­dun sul­keu­dut­tua.

Jou­lui­sen kuu­si­ka­dun idea on läh­töi­sin Po­ri­kort­te­lien (Po­rin kau­pun­ki­kes­kus­ta ry) toi­min­nan­joh­ta­ja Mari An­ti­kai­sel­ta.

– Ke­rääm­me ko­ke­muk­sia Gal­len-Kal­le­lan­ka­dun kä­ve­ly­ka­tu­käy­tös­tä myös tal­vi­a­jal­ta ja ta­voit­tee­na on, et­tä ka­tuo­suus saa­tai­siin py­sy­väs­ti kä­ve­ly­ka­duk­si, An­ti­kai­nen ker­too.

Kuu­si­ka­dun kä­vi­jät voi­vat ker­toa ko­ke­muk­sis­taan vas­taa­mal­la ky­se­lyyn, joka on au­ki 10. tam­mi­kuu­ta as­ti.