Pori I Zon­ta-ker­ho tem­pai­si jäl­leen kie­to­mal­la po­ri­lais­ten pat­sai­den kau­laan orans­sit hui­vit. Orans­si väri sym­bo­loi Zon­ta Says NO -kam­pan­jaa, joka on kan­sain­vä­li­nen nai­siin ja tyt­töi­hin koh­dis­tu­vaa vä­ki­val­taa vas­tus­ta­va tee­ma, jota vie­te­tään 25.11.–10.12. Tä­män vuo­sit­tai­sen kam­pan­jan aloi­tus­päi­vä 25.11. on YK:n kan­sain­vä­li­nen päi­vä nai­siin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan lo­pet­ta­mi­sek­si. Kam­pan­ja päät­tyy YK:n ih­mi­soi­keuk­sien päi­vään 10.12.

Ker­ho ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä vi­sio pa­rem­mas­ta maa­il­mas­ta ty­töil­le ja nai­sil­le ei ole vie­lä to­del­li­suut­ta. Nai­set ja ty­töt koh­taa­vat kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa li­sään­ty­viä haas­tei­ta vä­ki­val­lan, il­mas­ton­muu­tok­sen, so­tien ja ih­mi­soi­keuk­siin koh­dis­tu­vien uh­kien vuok­si.

– Vas­ta­tak­sem­me näi­hin haas­tei­siin tar­vit­sem­me vah­van, si­tou­tu­neen yh­tei­sön, joka te­kee yh­des­sä töi­tä pai­kal­li­sel­la ja maa­il­man­laa­jui­sel­la ta­sol­la. Me zon­tat sa­nom­me EI nai­siin ja tyt­töi­hin koh­dis­tu­val­le hen­ki­sel­le, fyy­si­sel­le, so­si­aa­li­sel­le, ta­lou­del­li­sel­le tai di­gi­taa­li­sel­le vä­ki­val­lal­le. EI on vah­va sana, jon­ka sa­no­mi­nen saat­taa haas­taa, mut­ta joka on tär­keä ra­jo­jen näyt­tä­mi­sek­si ih­mis­suh­teis­sa ja yh­tei­söis­sä. Me voim­me kan­taa vas­tuu­ta ja vai­kut­taa omal­ta osal­tam­me joko ker­ho­jen oma­na toi­min­ta­na alu­eil­la tai yh­teis­työs­sä kump­pa­nien kans­sa.

– Eri­tyi­ses­ti di­gi­taa­li­sen vä­ki­val­lan li­sään­ty­mi­nen on huo­les­tut­ta­vaa ja sik­si jär­jes­töm­me­kin pai­not­taa en­tis­tä vah­vem­min di­gi­taa­li­sen häi­rin­nän ja vä­ki­val­lan en­nal­ta eh­käi­syä ja seu­rauk­siin puut­tu­mis­ta. Di­gi­taa­lis­ta vä­ki­val­taa ovat esi­mer­kik­si pu­he­li­men tai tie­to­ko­neen käy­tön kont­rol­loin­ti, tek­no­lo­gi­an kaut­ta ta­pah­tu­va uh­kai­lu, häi­rit­se­vä ja tois­tu­va soit­te­lu tai vies­tien lä­het­te­ly, in­tii­mien ku­vien le­vit­tä­mi­nen tai sil­lä uh­kai­lu ja vaa­ti­mus näyt­tää pu­he­lu­tie­to­ja tai vies­te­jä. Di­gi­taa­li­sen vä­ki­val­lan tar­koi­tuk­se­na on mur­taa vä­ki­val­lan ko­ki­jan tur­val­li­suu­den­tun­ne. Vai­ku­tuk­set ko­ki­jal­le voi­vat ol­la mu­ser­ta­via: ah­dis­tus­ta, pel­koa, hä­pe­ää, fyy­si­siä ja psyyk­ki­siä oi­rei­ta, jopa it­se­tu­hoi­sia aja­tuk­sia.

Zonta Says NO -kampanjassa laitettiin tänä vuonna huivi myös Risto Rytin patsaalle. Kuva: Pori I Zonta-kerho

Zonta Says NO -kampanjassa laitettiin tänä vuonna huivi myös Risto Rytin patsaalle. Kuva: Pori I Zonta-kerho

Zon­ta Says NO -kam­pan­jan 16 ns. ak­ti­vis­min­päi­vän ai­ka­na jär­jes­te­tään tem­pauk­sia Zon­ta Says NO -tun­nuk­sen al­la ym­pä­ri maa­il­maa. Pori I Zon­ta-ker­ho ha­lu­si tuo­da kam­pan­jal­le nä­ky­vyyt­tä kier­tä­mäl­lä orans­sin kau­la­hui­vin joi­den­kin Po­rin pat­sai­den kau­laan. Oman­sa sai­vat esi­mer­kik­si Sa­ta­kun­nan kar­hu, Ju­ha­na Hert­tua ja Raa­ti­huo­neen puis­tos­sa ole­vat pat­saat, Rum­pa­li­poi­ka ja To­ri­par­la­ment­ti. Tar­koi­tus on ha­vah­dut­taa po­ri­lai­set ky­sy­mään, mikä on tämä orans­si hui­vi ja mitä se tar­koit­taa. Hui­vit ovat pai­koil­laan noin vii­kon ajan.

Zon­ta In­ter­na­ti­o­nal (ZI) on maa­il­man­laa­jui­nen va­paa­eh­tois­voi­min toi­mi­va jär­jes­tö, joka edis­tää su­ku­puol­ten tasa-ar­voa ja eh­käi­see nai­siin ja tyt­töi­hin koh­dis­tu­vaa vä­ki­val­taa. Zon­tat an­ta­vat ai­kaan­sa ja tai­to­jaan, hank­ki­vat ja an­ta­vat ta­lou­del­lis­ta tu­kea Zon­tan pai­kal­lis­ten ja kan­sain­vä­lis­ten pal­ve­luoh­jel­mien to­teut­ta­mi­seen sekä vä­lit­tä­vät tie­toa vuo­sit­tain ha­et­ta­vi­na ole­vis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä sti­pen­deis­tä ja pal­kin­to-oh­jel­mis­ta.

Zon­ta In­ter­na­ti­o­na­lil­la on neu­voa-an­ta­va ase­ma vuo­des­ta 1969 YK:n ta­lous- ja so­si­aa­li-neu­vos­to ECO­SO­Cis­sa, kan­sain­vä­li­ses­sä työ­jär­jes­tö ILOs­sa sekä kas­va­tus-, tie­de- ja kult­tuu­ri­jär­jes­tö Unes­cos­sa. Jär­jes­töl­lä on neu­voa-an­ta­va ase­ma kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen foo­ru­mis­sa NGO sekä neu­vot­te­le­van jä­se­nen ase­ma vuo­des­ta 1983 Eu­roo­pan Neu­vos­tos­sa.

Zon­ta In­ter­na­ti­o­nal, sen pii­rit ja ker­hot ovat us­kon­nol­li­ses­ti ja po­liit­ti­ses­ti si­tou­tu­mat­to­mia.