Suo­men suu­rin yh­teis­kun­nal­li­nen fes­ti­vaa­li Suo­mi­A­ree­na pi­det­tiin Po­ris­sa tänä vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa jo ke­sä­kuus­sa 27.–30.6.2023. Ta­pah­tu­ma­la­voil­la kes­kus­te­lu­ja seu­ra­si nel­jän päi­vän ai­ka­na lä­hes 45 000 kat­so­jaa. Ta­pah­tu­mas­sa hyö­dyn­net­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa myös Po­rin kau­pun­gin käy­tös­sä ole­vaa da­tan­ke­räys­tek­no­lo­gi­aa, jol­la saa­tiin Po­rin kes­kus­tan alu­een kä­vi­jä­mää­riä Ee­tu­nau­ki­on ja Kaup­pa­to­rin alu­eel­ta eli Suo­mi­A­ree­nan Kan­sa­lais­to­ril­ta.

Kan­sa­lais­to­rin alu­eel­la vie­rai­li päi­vit­täin noin 30 000 kä­vi­jää.

Suu­rim­mat ylei­söt pai­kan pääl­lä Po­ris­sa ke­rä­si­vät Su­per­pe­sik­sen hy­vän­te­ke­väi­syy­sot­te­lu, Kris­ta Kiu­ru Ro­ast, MTV:n Pu­heen­joh­ta­ja­tent­ti, Sa­ta­kun­nan kan­sa­ne­dus­ta­jat lau­teil­la -kes­kus­te­lu, Sa­ta­kun­nan Osuus­kau­pan lä­hi­ruo­ka­to­ri sekä Lau­luil­ta Fin­n­hit­tien hen­ges­sä.

Suo­mi­A­ree­nan oh­jel­mat ta­voit­ti­vat MTV Kat­so­mos­sa ja MTV3-ka­na­val­la kaik­ki­aan lä­hes 1,5 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta. Kat­so­tuin oh­jel­ma oli kes­ki­vii­kon 28.6. pu­heen­joh­ta­ja­tent­ti, jota seu­ra­si kaik­ki­aan 650 000 suo­ma­lais­ta.

MTV Kat­so­mo -suo­ra­tois­to­pal­ve­lu on yhä vah­vem­min osa fes­ti­vaa­li­ko­ke­mus­ta. Kä­vi­jä­tut­ki­muk­sen mu­kaan pai­kan pääl­lä Po­ris­sa ol­leis­ta ta­pah­tu­ma­kä­vi­jöis­tä 60 pro­sent­tia kat­soi kes­kus­te­lui­ta myös MTV Kat­so­mos­ta.

Suo­mi­A­ree­na-fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään en­si ke­sä­nä tois­ta­mi­seen ke­sä­kuus­sa heti ju­han­nuk­sen jäl­keen eli 25.-28.6.2024. Ne­li­päi­väi­seen ta­pah­tu­maan voi ha­kea nyt mu­kaan jär­jes­tä­jäk­si. Li­sä­tie­toa löy­tyy tääl­tä.

Suo­mi­A­ree­nan si­säl­löik­si ja kes­kus­te­lun ai­heik­si toi­vo­taan eri­tyi­ses­ti te­ko­ja, jot­ka vie­vät yh­teis­kun­taa koh­ti pa­rem­paa. Teot voi­vat liit­tyä mi­hin ta­han­sa yh­teis­kun­nal­li­seen ai­hee­seen.

Läh­teet:

Fin­n­pa­nel To­talTV-mit­taus, kat­se­lu MTV:n ka­na­vil­ta ja suo­ra­tois­to­pal­ve­luis­ta vii­kon si­säl­lä lä­he­tyk­ses­tä (27.6.–7.7.2023), seu­ra­si = ta­voit­ta­vuus vä­hin­tään 3 mi­nuut­tia yh­tä­jak­sois­ta kat­se­lua

Spon­sor In­sight Fin­land: Suo­mi­A­ree­na 2023 -kä­vi­jä­ky­se­ly