Po­rin kau­pun­ki tie­dot­taa, et­tä kau­si­va­lo­jen asen­nus on eden­nyt Po­rin kes­kus­tas­sa suun­ni­tel­mien mu­kaan ja vii­kon­lo­pun jou­lu­na­vaus saa tun­nel­mal­li­sen ym­pä­ris­tön. Va­lot ovat le­vit­täy­ty­neet kes­kus­tas­sa to­rin nur­kil­ta kä­ve­ly­ka­dul­le ja Ee­tu­nau­ki­ol­le, mut­ta myös uu­sia pui­ta on val­loi­tet­tu. Myös Sa­ta­kie­li-lava on saa­nut jo osit­tai­sen jou­lu­a­sun­sa, mut­ta jou­lun lä­hes­ty­es­sä myös ko­ris­tei­den mää­rä li­sään­tyy. Myös Ee­tu­nau­ki­on lava saa myö­hem­min tal­vi­sen il­meen lu­miu­kon joh­dol­la.

– Rat­su­lan kul­mas­sa ole­viin pui­hin saa­tiin täk­si vuo­dek­si uu­det upe­at va­lot. Näin aluk­si ne ovat vie­lä kyt­ket­tyi­nä ka­tu­va­lo­verk­koon, eli pa­la­vat ka­tu­va­lo­jen kans­sa sa­ma­nai­kai­ses­ti, ker­too pii­ri­puu­tar­hu­ri Min­na Mur­to­mä­ki.

Raa­ti­huo­neen edus­tal­le pys­ty­tet­tä­vä kuu­si on vie­lä et­sin­näs­sä, mut­ta sen on tar­koi­tus saa­pua pai­kal­leen jou­lu­kuun puo­les­sa vä­lis­sä. Pe­rin­tei­seen ta­paan omaa kuus­tan­sa voi eh­dot­taa raa­ti­huo­neen kruu­nuk­si ot­ta­mal­la yh­teyt­tä pal­ve­lu­pis­te Po­ri­naan pu­he­li­mit­se nu­me­roon 026234100 tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen po­ri­na@pori.fi