Maa­rit Kaut­to

– Älä ny viit­ti!

Näin hih­kai­si Ju­li­an­na Jo­ke­la kuul­les­saan voit­ta­neen­sa Po­si­tii­vi­sin po­ri­lai­nen -ki­san. NRJ:n aa­mu­juon­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä, iloi­nen ja pir­teä Ju­li­an­na nap­pa­si voi­ton yli­voi­mai­ses­ti. Tänä vuon­na ki­sas­sa an­net­tiin en­nä­tys­mää­rä ää­niä, tar­kal­leen 6 851 ja Ju­li­an­na sai ää­nis­tä lä­hes 3 000.

– Jes­tas sen­tään! En yh­tään osan­nut odot­taa täl­lais­ta. Olen su­pe­ron­nel­li­nen ja kii­tol­li­nen kai­kil­le ää­nes­tä­jil­le­ni. Po­si­tii­vi­sim­man po­ri­lai­sen tit­te­li on yk­si hie­noim­mis­ta, mitä ih­mi­nen voi saa­da, Ju­li­an­na rie­muit­si.

Ju­li­an­na ei hä­pei­le po­ri­lai­suut­taan, vaan tuo sitä esiin ra­di­on kaut­ta koko Suo­men kan­sal­le. Hä­nen jut­tun­sa ra­di­oaal­loil­la pi­ris­tä­vät, ilos­tut­ta­vat ja ai­heut­ta­vat usein nau­run­py­räh­dyk­siä. Ju­li­an­na tun­ne­taan spon­taa­ni­na ja huu­mo­rin­ta­jui­se­na tyyp­pi­nä, joka on val­mis pis­tä­mään it­sen­sä li­koon eri­lais­ten haas­tei­den edes­sä.

– Kyl­lä mä py­rin sii­hen, et­tä po­si­tii­vi­suus ja huu­mo­rin­ta­jui­suus ovat elä­mäs­sä­ni kan­ta­via voi­mia. Se, et­tä ei ota it­se­ään lii­an va­ka­vas­ti.

Ju­li­an­na läh­ti Po­ris­ta Hel­sin­kiin kah­dek­san vuot­ta sit­ten.

– Olen ko­toi­sin Ruos­nie­mes­tä. Lap­suu­te­ni ja nuo­ruu­te­ni olen su­han­nut Ruos­nie­mi-To­e­jo­ki ak­se­lil­la. Syy, mik­si läh­din Po­ris­ta Hel­sin­kiin, oli se, et­tä hain am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luun opis­ke­le­maan haa­vee­na­ni pääs­tä jo­nain päi­vä­nä ra­di­o­juon­ta­jak­si. Työs­ken­te­lin pari vuot­ta Stock­ma­nil­la, hain kol­me ker­taa am­mat­ti­kor­ke­aan ja sain joka ker­ta kiel­tä­vän vas­tauk­sen. Sit­ten pää­tin läh­teä Laa­ja­sa­lon opis­toon. Laa­ja­sa­los­sa olin vuo­den päi­vät ja työl­lis­tyin siel­tä suo­raan Ener­gyn päi­vä­lä­he­tyk­seen.

Ju­li­an­na aloit­ti NRJ Päi­vän juon­ta­ja­na 2018. Tä­män jäl­keen hän siir­tyi juon­ta­maan NRJ Af­ter­wor­kia yh­des­sä Niko Nou­si­ai­sen kans­sa vuon­na 2020. NRJ Aa­mua hän on juon­ta­nut yh­de­sä Niko Saa­ri­sen kans­sa vuo­des­ta 2022 läh­tien. NRJ:n Aa­mus­ta teh­dään myös Jo­ke­la & Saa­ri­nen -ni­mel­lä kul­ke­vaa pod­cas­tia, joka jul­kais­taan per­jan­tai­sin muun mu­as­sa Spo­ti­fys­sä. Li­säk­si Ju­li­an­na te­kee juon­to­keik­ko­ja ja so­mea.

Erit­täin tär­keä Ju­li­an­nal­le on ”kar­vai­nen lap­si”, po­me­ra­ni­an-ro­tui­nen sö­pö­lii­ni Hem­mo Vih­to­ri Jo­ke­la.

– Aa­mu­ra­di­oon siir­ty­mi­nen kään­si kyl­lä elä­mä­ni pää­la­el­leen. Ra­kas­tin il­to­ja ja pai­noin tuk­ka put­kel­la kai­ken­lai­sia tou­hu­ja vie­lä myö­hään. Nyt pi­tää rau­hoit­tua jo kah­dek­san mais­sa ja men­nä nuk­ku­maan. Elän täl­lä het­kel­lä ai­ka lail­la eri­lais­ta elä­mää kuin lä­hi­pii­ri­ni. Mut­ta rak­kau­des­ta la­jiin, niin­hän sitä sa­no­taan!

Po­ri­lai­suus tu­lee ai­na ole­maan iso osa Ju­li­an­nan iden­ti­teet­tiä.

– Miel­län po­ri­lai­set suo­ra­su­kai­sik­si, mut­ta kui­ten­kin sel­lai­sik­si, joil­la on sa­no­mi­sis­saan ja te­ke­mi­sis­sään ai­na tie­tyn­lai­nen rak­kaus taus­tal­la. Po­ri­lai­set ovat sar­kas­ti­sia ja it­sei­ro­ni­sia tyyp­pe­jä. Tuon kai­ken olen ime­nyt it­see­ni ja se on iso osa mi­nua ja ta­paa­ni elää.

– Po­ris­sa käyn mal­ko usein, sil­lä van­hem­pa­ni ja lä­hi­pii­riä, ku­ten rak­kaat kum­mi­po­jat, sekä hy­viä ys­tä­viä asuu tääl­lä. Ja Hem­mo Vih­to­ri­kin ha­lu­aa ai­ka ajoin käy­dä ”mum­mu­las­sa”, Ju­li­an­na nau­raa.

Kun Ju­li­an­na kat­soo Po­ria muu­al­la asu­van sil­min, hän nä­kee pal­jon po­si­tii­vis­ta ke­hi­tys­tä.

– Uu­des­ta Ete­lä­ran­nas­ta olen tosi fii­lik­sis­sä. Yy­te­ri on nos­ta­nut hui­mas­ti pää­tään ja sin­ne on tul­lut tosi siis­te­jä jut­tu­ja. Sel­ke­äs­ti Po­ris­ta ol­laan nyt te­ke­mäs­sä kau­pun­kia, jon­ne ih­mi­set ha­lu­a­vat muu­al­ta­kin Suo­mes­ta tul­la.

– Ja Po­ri­suh­de­neu­vo­ja oli ai­van lois­ta­va jut­tu. Pori on on­nis­tu­nut mark­ki­noin­nis­sa pa­rem­min kuin mi­kään muu kun­ta, Ju­li­an­na ke­huu.