Maa­rit Kaut­to

Sa­ta­kun­nan yh­tei­sö­kes­kuk­sen, MLL Sa­ta­kun­nan pii­rin, Po­rin Pe­las­ta­kaa Lap­set ry:n sekä Po­rin ev.lut. seu­ra­kun­ta­yh­ty­män pe­rus­ta­mas­ta har­ras­tus­ra­has­tos­ta voi­vat kaik­ki sa­ta­kun­ta­lai­set per­heet ha­kea avus­tus­ta al­le 18-vuo­ti­ai­den las­ten ja nuor­ten har­ras­tuk­siin. En­sim­mäi­set tuet ra­has­tos­ta ja­et­tiin lo­ka­kuus­sa 2019. Vii­me vuon­na las­ten ja nuor­ten har­ras­tuk­sia tu­et­tiin yh­teen­sä hie­man yli 20 000 eu­rol­la.

Ra­has­toa yl­lä­pi­tää Sa­ta­kun­nan yh­tei­sö­kes­kus.

– Tah­dom­me, et­tä Sa­ta­kun­nas­sa jo­kai­nen lap­si ja nuo­ri voi per­heen ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta har­ras­taa it­sel­leen mie­lek­kääl­lä ta­val­la ja so­pi­val­la ta­sol­la va­paa­muo­toi­ses­ta hönt­säi­lys­tä ai­na am­mat­ti- ja kil­pa­ta­sol­le saak­ka. Mie­le­käs har­ras­tus tu­kee lap­sen ja nuo­ren kas­vua, ke­hit­tää so­si­aa­li­sia tai­to­ja ja li­sää osal­li­suu­den tun­net­ta, Sa­ta­kun­nan yh­tei­sö­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Mil­ja Kar­ja­lai­nen ki­teyt­tää.

Tä­män päi­vän suo­sik­ki­la­jit nä­ky­vät tu­ki­ha­ke­muk­sis­sa. Kar­ja­lai­nen ker­too, et­tä tu­kea on myön­net­ty muun mu­as­sa jal­ka­pal­lon ja jää­kie­kon pe­laa­mi­seen, cheer­le­a­din­giin ja rat­sas­tuk­seen, mut­ta myös vaik­ka­pa mu­siik­ki­o­pis­ton mak­sui­hin.

Tu­ki­ha­ke­muk­sis­ta sel­vi­ää, et­tä taus­tal­la on hy­vin usein esi­mer­kik­si van­hem­man sai­ras­tu­mi­nen, avi­oe­ro tai jo­kin muu poik­ke­a­va ti­lan­ne, joka ro­mut­taa per­heen ta­lou­den.

– Esi­mer­kik­si jää­kiek­ko, cheer­le­a­ding tai rat­sas­tus ovat suh­teel­li­sen kal­lii­ta la­je­ja. Lap­si tai nuo­ri on kui­ten­kin mo­nes­ti eh­ti­nyt jo pi­dem­pään har­ras­taa tiet­tyä la­jia, ja jou­tui­si sit­ten ta­lou­del­lis­ten syi­den ta­kia tär­ke­äs­tä har­ras­tuk­ses­taan luo­pu­maan. Se on kova paik­ka niin lap­sel­le kuin van­hem­mil­le­kin.

Las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­ra­has­to saa lah­joi­tuk­sia niin yk­si­tyi­sil­tä, yri­tyk­sil­tä kuin yh­tei­söil­tä. Myös Po­rin kau­pun­ki on usein tu­ke­nut ra­has­toa koh­den­ta­mal­la tu­ki­sum­man jo­hon­kin tiet­tyyn la­jiin.

– Kau­pun­ki on esi­mer­kik­si teh­nyt uin­ti­har­ras­tuk­seen koh­den­ne­tun lah­joi­tuk­sen Mat­ti Mat­t­so­nin EM-mi­ta­lin joh­dos­ta. Koh­den­net­tu lah­joi­tus on tul­lut myös po­ri­lais­ten jää­kiek­koi­li­joi­den MM- ja olym­pi­a­me­nes­tyk­sen kun­ni­ak­si sekä Mu­san Sa­la­man fut­sal­mes­ta­ruu­den, Pe­sä­kar­hu­jen pe­sis­mes­ta­ruu­den ja Na­ru­ke­rän jää­pal­lo­mes­ta­ruu­den myö­tä. Nämä ovat meil­le hy­vin tär­kei­tä lah­joi­tuk­sia.

Ra­has­tos­sa on jat­ku­va haku ja pää­tök­set tuen saa­jis­ta teh­dään nel­jä ker­taa vuo­des­sa. Tuki mak­se­taan suo­raan har­ras­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­le.

Kar­ja­lai­sen mu­kaan ha­ke­muk­sia tu­lee val­ta­vas­ti ja tar­vet­ta oli­si huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mal­le­kin tu­ki­mää­räl­le.

– Me jou­dum­me kui­ten­kin toi­mi­maan sen mu­kaan, mi­hin va­rat riit­tä­vät. Sik­si kaik­ki lah­joit­ta­jat ovat meil­le kul­la­nar­voi­sia ja toi­vom­me, et­tä hei­dän jouk­kon­sa kas­vai­si. Ra­has­ton ku­lut ovat vain al­le pro­sen­tin tuo­tois­ta, eli lah­joi­tus­va­rois­ta me­ne­vät muu­al­le kuin avus­ta­mi­seen ai­no­as­taan ra­han­ke­räys­ti­lin pank­ki­ku­lut, Kar­ja­lai­nen to­te­aa.

Ha­ke­muk­sen Las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­ra­has­toon voi jät­tää Sa­ta­kun­nan yh­tei­sö­kes­kuk­sen net­ti­si­vu­jen kaut­ta osoit­tees­sa yh­tei­sö­kes­kus.fi. Va­lit­se­mal­la va­li­kos­ta yh­tei­sö­kes­kuk­sen toi­min­ta löy­tyy Las­ten ja nuor­ten tu­ki­ra­has­to ja sitä klik­kaa­mal­la pää­see täyt­tä­mään ha­ke­muk­sen tai te­ke­mään lah­joi­tuk­sen.