Maa­rit Kaut­to

Ra­ken­nus­lu­pien mää­rä on ke­hit­ty­nyt suh­teel­li­sen suo­tui­sas­ti, mut­ta ra­ken­ta­mi­sen aloi­tuk­set voi­vat sil­ti vii­väs­tyä ku­lut­ta­jien va­ro­vai­suu­den seu­rauk­se­na.

Ra­ken­nu­sa­lan suh­dan­ne­ryh­mä Rak­su en­nus­taa ra­ken­ta­mi­sen tuo­tan­non las­kun jat­ku­van vie­lä vuon­na 2024, el­lei ta­lou­des­sa tule yl­lät­tä­vää po­si­tii­vis­ta kään­net­tä. Ra­ken­ta­mi­sen hin­to­jen nou­su­vauh­ti oli vii­me vuon­na no­pe­aa ja sen odo­te­taan hie­man hi­das­tu­van.

Po­rin ra­ken­nus­val­von­nas­sa teh­tiin vii­me vuon­na pää­tös yli 600 lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta. Ra­ken­nus­lu­pia kä­si­tel­tiin hie­man vä­hem­män kuin vuo­si­na 2021 ja 2020.

Vii­me vuo­den lu­pa­ha­ke­muk­sis­ta 45 kä­sit­te­li uu­den oma­ko­ti- tai pa­ri­ta­lon ra­ken­ta­mis­ta.

– Ra­ken­nus­lu­pia myön­net­tiin myös muun mu­as­sa ri­vi­ta­loil­le, ta­lous­ra­ken­nuk­sil­le ja loma-asun­noil­le. Osa lu­pa­ha­ke­muk­sis­ta oli toi­men­pi­de­lu­pia, osa mää­rä­ai­kai­sia lu­pa­ha­ke­muk­sia ja osa pur­ku­lu­pa­ha­ke­muk­sia. Mai­se­ma­työ­lu­pa­ha­ke­muk­sia kä­si­tel­tiin kol­me kap­pa­let­ta, lu­pain­si­nöö­ri So­fia Han­nu­kai­nen ker­too.

Po­ris­sa lu­pa­ha­ke­muk­set kä­si­tel­lään pää­a­si­as­sa saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä ja ha­ke­mus­ten ta­val­li­nen kä­sit­te­ly­ai­ka on 4–8 viik­koa. Ra­ken­nus­lu­vat ha­e­taan säh­köi­sen asi­oin­ti­pal­ve­lun, www.lu­pa­pis­te.fi, kaut­ta.

– Pää­sään­töi­ses­ti ra­ken­ta­mi­sel­le tu­lee ha­kea ra­ken­nus­lu­pa. Jos ai­ot­tu ra­ken­nel­ma ei edel­ly­tä ra­ken­nus­lu­van ha­ke­mis­ta, se saat­taa kui­ten­kin tar­vi­ta toi­men­pi­de­lu­van. Vaa­dit­ta­va lu­pa­me­net­te­ly rat­kais­taan ai­na ta­paus­koh­tai­ses­ti, Han­nu­kai­nen to­te­aa.

Ra­ken­nus­val­von­taan on hyvä ol­la yh­tey­des­sä jo hank­keen al­ku­vai­hees­sa. Ra­ken­nus­hank­kee­seen ryh­ty­vän on syy­tä käyt­tää apu­naan ra­ken­nu­sa­lan am­mat­ti­lai­sia, jot­ka osaa­vat ar­vi­oi­da hank­keen lu­van­va­rai­suu­den ja tun­te­vat asi­an­mu­kai­set lu­pa­me­net­te­lyt.

– Lu­pa­pis­tees­sä on mah­dol­lis­ta jät­tää neu­von­ta­pyyn­tö ja kut­sua use­am­pi osa­puo­li mu­kaan kes­kus­te­luun. Hank­keet, jot­ka edel­lyt­tä­vät poik­ke­a­mis­ta tai suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sua en­nen var­si­nais­ta lu­pa­me­net­te­lyä, on hyvä aloit­taa Lu­pa­pis­teen neu­von­ta­pyyn­nöl­lä, Han­nu­kai­nen neu­voo.

Ul­vi­lan kau­pun­gin ra­ken­nus­val­von­nas­sa oli vii­me vuon­na kaik­ki­aan 158 ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää asi­a­kir­ja­kä­sit­te­lyä. Lu­vus­sa ovat mu­ka­na ra­ken­nus­lu­vat ja toi­men­pi­deil­moi­tuk­set.

– Täs­tä mää­räs­tä kuu­si oli ko­ko­naan uu­di­sa­suin­ra­ken­nuk­sia. Hin­to­jen ko­ho­a­mi­nen ja epä­var­ma maa­il­man­ti­lan­ne vai­kut­ti­vat sel­väs­ti jo vii­me vuon­na ra­ken­ta­mi­seen. Enem­män Ul­vi­las­sa teh­dään nyt ole­mas­sa ole­vien ra­ken­nus­ten laa­jen­nuk­sia tai pe­rus­pa­ran­nuk­sia, ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja Mir­ja Ran­ta­nen ker­too.

Ra­ken­nus­lu­paa ha­e­taan Ul­vi­las­sa säh­köi­ses­ti www.lu­pa­pis­te.fi:n kaut­ta. Ra­ken­nus­lu­van saa­mi­nen kes­tää kes­ki­mää­rin kuu­kau­den. Jos on kii­re ja pa­pe­rit ovat kun­nos­sa, lu­van voi saa­da no­pe­am­min­kin.

Moni seik­ka vai­kut­taa au­rin­ko­pa­nee­lien lu­pa­tar­pee­seen

Au­rin­ko­pa­nee­lei­ta asen­ne­taan nyt pal­jon. Lu­pain­si­nöö­ri So­fia Han­nu­kai­sen mu­kaan au­rin­ko­pa­nee­lien lu­pa­tar­pee­seen ei voi an­taa yleis­pä­te­vää vas­taus­ta, sil­lä sii­hen vai­kut­ta­vat mo­net eri asi­at. Po­rin kau­pun­gin net­ti­si­vuil­la on eril­li­nen, au­rin­ko­pa­nee­lei­hin liit­ty­vä oh­je.

– Au­rin­ko­pa­nee­lien ra­ken­ta­mi­seen ryh­ty­vä vas­taa ra­ken­tei­den tur­val­li­suu­teen ja ter­veel­li­syy­teen sekä tek­ni­siin omi­nai­suuk­siin liit­ty­vis­tä sei­kois­ta ja ne on syy­tä var­mis­taa ra­ken­nu­sa­lan asi­an­tun­ti­jan toi­mes­ta, vaik­ka it­se han­ke ei edel­lyt­täi­si lu­pa­me­net­te­lyä.

– Kau­pun­gin ra­ken­nus­val­von­nan tar­jo­a­ma neu­von­ta ta­pah­tuu en­si­si­jai­ses­ti säh­köi­ses­ti Lu­pa­pis­tees­sä tai ajan­va­rauk­sen kaut­ta pu­he­li­mit­se, Han­nu­kai­nen opas­taa.

Au­rin­ko­pa­nee­li­han­ke edel­lyt­tää ai­na lu­pa­me­net­te­lyä, mi­kä­li sil­lä on mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia ra­ken­tei­siin tai ra­ken­nus on suo­jel­tu tai jos toi­men­pi­teel­lä on mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta kau­pun­ki­ku­vaan tai ym­pä­ris­töön.

Uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­sa au­rin­ko­pa­nee­lit hy­väk­sy­tään ra­ken­nus­lu­van yh­tey­des­sä.