Pau­lii­na Vil­pak­ka

Po­ri­lai­nen Jon­na Ris­to­lai­nen on ni­mi­tet­ty Rans­kan kun­ni­a­kon­su­lik­si. Kun­ni­a­kon­su­lit ovat edus­ta­mien­sa mai­den vi­ral­li­sia edus­ta­jia Suo­mes­sa.

Jon­na Ris­to­lai­nen ker­too:

– Olen kii­tol­li­nen saa­mas­ta­ni luot­ta­muk­ses­ta ja hoi­dan Rans­kan kun­ni­a­kon­su­lin teh­tä­vää ilo­mie­lin. Teh­tä­vä­nä­ni on neu­voa ja avus­taa Rans­kan kan­sa­lai­sia Sa­ta­kun­nan alu­eel­la. Tuen Rans­kan suur­lä­he­tys­töä eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä ja osal­lis­tun sen jär­jes­tä­miin ti­lai­suuk­siin. Kun­ni­a­kon­su­lin teh­tä­vä­nä on myös edis­tää Suo­men ja Rans­kan vä­lis­tä kult­tuu­ri­vaih­toa ja kaup­pa­suh­tei­ta.

47-vuo­ti­as Ris­to­lai­nen työs­ken­te­lee Bo­li­den-kon­ser­nin hen­ki­lös­tö­hal­lin­nos­sa asi­an­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä. Hän on kou­lu­tuk­sel­taan kaup­pa­tie­tei­den ja fi­lo­so­fi­an mais­te­ri.

Ris­to­lai­sel­le Rans­ka on tut­tu maa, jon­ka kiel­tä hän pu­huu su­ju­vas­ti. En­sim­mäi­sel­tä am­ma­til­taan Ris­to­lai­nen on rans­kan- ja ita­li­an­kie­len kään­tä­jä. Hän on asu­nut Rans­kas­sa vii­den vuo­den ajan, opis­kel­len ja työs­ken­nel­len.

– Olen asu­nut Mont­pel­lie­rin kau­pun­gis­sa Ete­lä-Rans­kas­sa, Épi­na­lis­sa ja Reim­sis­sä Itä-Rans­kas­sa, Pa­rii­sis­sa ja Mar­ti­ni­qu­el­la Ka­ri­bi­al­la, Ris­to­lai­nen ker­too.

Täl­lä het­kel­lä hä­nen tu­lee käy­tyä Rans­kas­sa vain har­vak­sel­taan. Työ vie mat­koil­le usein, mut­ta toi­siin mai­se­miin.

Taide on Jonna Ristolaiselle rakas harrastus. Hänen ja yhdeksän muun Porin taidekoulusta valmistuneen aikuisopiskelijan töitä on nähtävillä Porissa P-galleriassa 28. toukokuuta asti. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Taide on Jonna Ristolaiselle rakas harrastus. Hänen ja yhdeksän muun Porin taidekoulusta valmistuneen aikuisopiskelijan töitä on nähtävillä Porissa P-galleriassa 28. toukokuuta asti. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Sa­ta­kun­nas­sa Rans­kan kan­sa­lais­ten mää­rä on Ris­to­lai­sen ar­vi­on mu­kaan jon­kin ver­ran vä­he­ne­mään päin nyt, kun Ol­ki­luo­to 3 on val­mis­tu­nut. Toki osa rans­ka­lai­sis­ta asi­an­tun­ti­jois­ta voi myös jää­dä Suo­meen.

– Vaih­to-op­pi­lai­ta­kin tääl­lä on ja tu­ris­te­ja. To­sin tu­ris­ti­töi­tä ei kun­ni­a­kon­su­lil­la var­maan­kaan ole Sa­ta­kun­nas­sa ihan sa­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa kuin esi­mer­kik­si Ro­va­nie­mel­lä, Ris­to­lai­nen li­sää.

Yk­si kun­ni­a­kon­su­lin teh­tä­vis­tä on edis­tää Suo­men ja Rans­kan vä­lis­tä kult­tuu­ri­vaih­toa. Po­ris­sa asi­an eteen työs­ken­te­lee myös muun mu­as­sa Cerc­le fran­cais de Pori ry, jon­ka hal­li­tuk­sen jä­sen Ris­to­lai­nen on.

Kult­tuu­ri ja eri­tyi­ses­ti ku­va­tai­de ovat Ris­to­lai­sel­le tär­kei­tä asi­oi­ta myös hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Hän sai vas­ti­kään pää­tök­seen tai­teen laa­jat pe­ru­so­pin­not Po­rin tai­de­kou­lus­sa.

Ku­va­tai­de on ol­lut Ris­to­lai­sen elä­mäs­sä ai­na enem­män tai vä­hem­män läs­nä.

– Kä­sil­lä te­ke­mi­nen on mu­ka­va har­ras­tus ja hy­vää vas­ta­pai­noa päi­vit­täi­sel­le työl­le, hän ker­too.