Tui­ja Saa­ri­nen

Py­sä­köin­nin­tar­kas­ta­ja Mar­kus Pel­ko­sen työ­päi­vä on al­ka­nut au­to­kier­rok­sel­la Rau­man kes­kus­tan ul­ko­puo­lel­la. Tark­ko­ja lu­ku­ja kir­joi­te­tuis­ta py­sä­köin­ti­vir­he­mak­suis­ta hän ei voi an­taa, mut­ta to­te­aa, et­tä päi­vä on su­ju­nut ta­val­li­seen ta­paan. Hen­ki­lö­au­to py­säh­tyy Sa­vi­lan py­sä­köin­ti­a­lu­een eteen, ja ik­ku­na avau­tuu. Pel­ko­nen neu­voo su­ju­val­la eng­lan­nil­la, mi­hin kus­ki saa py­sä­köi­dä.

– Pal­jon ky­sel­lään neu­vo­ja py­sä­köin­tiin liit­ty­en. Ke­säl­lä tu­ris­tit ky­se­le­vät usein myös reit­ti­oh­jei­ta eri paik­koi­hin. Ai­na saa tul­la ky­sy­mään, to­te­aa Pel­ko­nen hy­vän­tuu­li­ses­ti.

Py­sä­köin­nin­tar­kas­ta­ja­na Rau­man kau­pun­gil­la Pel­ko­nen on toi­mi­nut yli nel­jä vuot­ta.

– Olin vaih­ta­mas­sa työ­paik­kaa ja il­moi­tus osui sil­mää­ni. Olen viih­ty­nyt hy­vin, sil­lä pi­dän sii­tä, et­tä täs­sä työs­sä saa liik­kua ja se on it­se­näis­tä.

Uh­kaa­viin ti­lan­tei­siin Pel­ko­nen ei ole jou­tu­nut, vaik­ka sa­kon saa­mi­nen saat­taa­kin au­toi­li­joi­ta har­mit­taa. Pe­rään huu­te­li­joi­ta­kaan ei ole sa­not­ta­vam­min ol­lut.

Markus Pelkonen on toiminut Raumalla pysäköinnintarkastajana reilu neljä vuotta. Vaikka autoilijoita parkkisakko luonnollisesti harmittaa, ei uhkaavia tilanteita ole ollut.

Markus Pelkonen on toiminut Raumalla pysäköinnintarkastajana reilu neljä vuotta. Vaikka autoilijoita parkkisakko luonnollisesti harmittaa, ei uhkaavia tilanteita ole ollut.

Py­sä­köin­nin­val­von­ta to­teu­te­taan Rau­mal­la kun­nal­li­se­na. Kau­pun­gil­la on kak­si py­sä­köin­nin­tar­kas­ta­jaa, jot­ka työs­ken­te­le­vät pää­sään­töi­ses­ti vir­ka-ai­ka­na. Li­säk­si teh­dään jon­kin ver­ran il­ta- ja lau­an­tai­vuo­ro­ja.

50 eu­ron py­sä­köin­ti­vir­he­mak­su­ja kir­joi­tet­tiin Rau­mal­la vii­me vuon­na noin 5 600 kap­pa­let­ta. Mää­rä on vii­me vuo­si­na vaih­del­lut 5 500–6 500 vä­lil­lä.

– Eni­ten vir­he­mak­su­ja kir­joi­te­taan kes­kus­tan alu­eel­la, ku­ten esi­mer­kik­si Kaup­pa­ka­dul­la, Ku­nin­kaan­ka­dul­la ja Sa­vi­lan py­sä­köin­ti­a­lu­eel­la. Tämä joh­tuu sii­tä, et­tä näi­den alu­ei­den lii­ken­ne­mää­rät ovat kau­pun­gin suu­rim­pia ja niil­lä on eni­ten ai­ka­ra­joi­tet­tu­ja py­sä­köin­ti­paik­ko­ja, ker­too toi­mis­to­sih­tee­ri Kat­ri Hol­ma­la Rau­man kau­pun­gin py­sä­köin­nin­val­von­nas­ta.

Py­sä­köin­nin al­ka­mi­sa­jan il­moit­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen ja sal­li­tun py­sä­köin­ti­a­jan yli­tys sekä py­sä­köin­ti kiel­let­ty -lii­ken­ne­mer­kin nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen ovat rau­ma­lai­sau­toi­li­joi­den tyy­pil­li­sim­piä py­sä­köin­ti­vir­hei­tä.

Täl­lä het­kel­lä au­toi­li­joi­den on hyvä kiin­nit­tää huo­mio lu­mi­val­lei­hin, jot­ka saat­ta­vat ajoit­tain pie­nen­tää py­sä­köin­ti­ti­laa.

– Au­toi­li­jan vas­tuul­la on huo­leh­tia sii­tä, et­tei au­to hait­taa muu­ta lii­ken­net­tä, muis­tut­taa Pel­ko­nen.

Py­sä­köin­ti­vir­he­mak­suis­ta saa­ta­vat tu­lot ovat osa kau­pun­gin ta­lout­ta, ei­kä nii­tä ole mi­ten­kään kor­va­mer­kit­ty.

Jos kul­jet­ta­ja kat­soo py­sä­köin­ti­vir­he­mak­sun ai­heet­to­mak­si, hä­nel­lä on mah­dol­li­suus teh­dä oi­kai­su­vaa­ti­mus. Vuo­si­ta­sol­la kau­pun­gin py­sä­köin­nin­val­von­taan tu­lee noin 350–400 oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta, jois­ta va­jaa puo­let muu­te­taan huo­mau­tuk­sik­si tai hy­väk­sy­tään.

– Val­vom­me py­sä­köin­tiä muun mu­as­sa sai­raa­lan alu­eel­la, ja jos kul­jet­ta­ja on esi­mer­kik­si jou­tu­nut jää­mään sai­raa­laan, niin se on pä­te­vä syy oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen hy­väk­sy­mi­sel­le. Jos­kus ky­sees­sä saat­taa ol­la myös esi­mer­kik­si muut­to­kuor­man las­taus tai pur­ku, to­te­aa Hol­ma­la.