Tui­ja Saa­ri­nen

Rau­ma­lai­nen Pau­la Lam­pi­nen ei ole omien sa­no­jen­sa mu­kaan mi­kään kova mes­suil­la kä­vi­jä, mut­ta Rek­ry­mes­suil­le Po­riin hän ai­koo suun­na­ta en­si vii­kon per­jan­tai­na. Lam­pi­nen on täl­lä het­kel­lä opin­to­va­paal­la va­ki­työs­tään Sa­ta­sai­raa­las­sa, ja opis­ke­lee Sa­ta­e­dus­sa työ­val­men­ta­jak­si.

– Mes­sut kiin­nos­ta­vat oman tu­le­van työn­ku­va­ni­kin puo­les­ta. Työ­val­men­ta­jan teh­tä­vä on tu­kea esi­mer­kik­si pit­kä­ai­kais­työ­tön­tä työn­ha­kup­ro­ses­sin eri vai­heis­sa, to­te­aa Lam­pi­nen.

Lam­pi­nen ker­too vä­sy­neen­sä kol­mi­vuo­ro­työ­hön. Vaik­ka työ­pai­kan vaih­to ei ole juu­ri nyt ajan­koh­tai­nen, hän kat­se­lee mie­lel­lään eri vaih­to­eh­to­ja. Esi­mer­kik­si TE-toi­mis­ton ja toi­saal­ta myös Sa­ta­sai­raa­lan osas­tot kiin­nos­ta­vat.

– On mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, kuin­ka pal­jon TE-toi­mis­tol­la on töis­sä työ­val­men­ta­jia. Ja on var­maan ihan pai­kal­laan tu­tus­tua myös oman ny­kyi­sen työ­nan­ta­jan työ­paik­ka­tar­jon­taan.

Kiin­nos­tus­ta he­rät­tää myös CV-kli­nik­ka.

– Mei­naan käy­dä kat­so­mas­sa, mitä uu­sia jip­po­ja heil­lä on tar­jo­ta, ja mi­ten CV:iden taso on ke­hit­ty­nyt.

Lam­pi­nen pi­tää mes­su­ti­laa, Ago­ra-sa­lia, mu­ka­va­na.

– Se ei ole mi­kään val­ta­va hal­li, mut­ta kui­ten­kin yk­si sel­keä tila. Plus­saa on myös se, et­tä park­ki­ti­laa löy­tyy hy­vin ja et­tä py­sä­köin­ti on mes­su­kä­vi­jöil­le il­mais­ta.

Rek­ry­toin­ti on yri­tyk­sil­le täl­lä het­kel­lä sel­ke­äs­ti ajan­koh­tai­nen asia, sil­lä Sa­ta­kun­nan Mes­su­jen Rek­ry­mes­su­jen osas­to­pai­kat myy­tiin no­pe­as­ti lop­puun.

– Jou­duim­me myy­mään ei-oo­ta­kin. Suu­ren ky­syn­nän vuok­si uu­det Rek­ry­mes­sut pää­tet­tiin jär­jes­tää jo hel­mi­kuus­sa, ker­too Sa­ta­kun­nan Mes­su­jen tuo­te­pääl­lik­kö El­la Oras.

– Ky­syn­tä ker­to­nee sii­tä, et­tä yri­tyk­sil­lä on täl­lä het­kel­lä rek­ry­toin­ti­tar­pei­ta. Nyt ele­tään myös lop­pu­vuot­ta, jol­loin ha­e­taan jo ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä en­si vuo­del­le.

Näyt­teil­le­a­set­ta­jia on vii­ti­sen­kym­men­tä. Edus­tet­tu­na on laa­ja kat­taus niin työ­nan­ta­jia kuin op­pi­lai­tok­si­a­kin.

– Ter­vey­den­huol­to­a­la on vah­vim­min edus­tet­tu­na. Mu­ka­na on myös esi­mer­kik­si tuo­tan­toa ja hen­ki­lös­tö­fir­mo­ja.

– Ei tar­vit­se ol­la mi­kään yli-in­si­nöö­ri, tar­jol­la on mah­dol­li­suuk­sia mo­nen­lai­sen kou­lu­tus­taus­tan omaa­vil­le työn­ha­ki­joil­le.

Op­pi­lai­tok­sis­ta mu­ka­na ovat SAMK, Sa­ta­e­du, Po­rin Yli­o­pis­to­kes­kus ja Win­No­va. Val­ta­o­sa näyt­teil­le­a­set­ta­jis­ta on Sa­ta­kun­nan alu­eel­ta, mut­ta jou­kos­sa on työ­paik­ko­ja tar­jo­a­via yri­tyk­siä myös muun mu­as­sa Tu­rus­ta, Tam­pe­reel­ta ja Hä­meen­lin­nas­ta.

– Kau­em­paa tul­lei­den yri­tys­ten täh­täi­mes­sä saat­ta­vat ol­la opis­ke­li­jat, jot­ka ha­ke­vat vaik­ka­pa lop­pu­työn te­ko­paik­kaa. Kos­ka yri­tyk­set ovat liik­keel­lä to­si­mie­lel­lä, kan­nat­taa työn­haus­ta kiin­nos­tu­neen ot­taa mes­suil­le mu­kaan ko­pi­oi­ta omas­ta CV:stä, vink­kaa Oras.

Jos ly­käs­tää, saat­taa pääs­tä sa­man tien työ­haas­tat­te­luun, sil­lä mes­suil­la on tar­jo­ta rau­hal­li­nen tila sitä var­ten.

Osas­to­myyn­nin kan­nal­ta Sa­ta­kun­nan Mes­su­jen en­sim­mäi­set Rek­ry­mes­sut ovat siis ol­leet me­nes­tys, nyt toi­vo­taan vain, et­tä ylei­söä riit­tää mes­su­päi­vä­nä. Jär­jes­tä­jät odot­ta­vat run­saas­ti kä­vi­jöi­tä.

Vaik­ka mes­sut jär­jes­te­tään Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun eli SAMK:in ti­lois­sa, ne ei­vät ole tar­koi­tet­tu vain opis­ke­li­joil­le.

– Kai­ke­ni­käi­set ovat ter­ve­tul­lei­ta, toi­vot­taa Oras.