– Kan­nat­taa tul­la roh­ke­as­ti, oma­na it­se­nään ha­ke­maan töi­tä!

Näin kuu­luu Oh­jaa­mon työn­te­ki­jän Jaa­na Te­po­no­jan oh­je hä­nen asi­ak­kail­leen. Töi­tä ha­kies­sa ei kan­na­ta esit­tää mi­tään, vaan ol­la roh­ke­as­ti se, kuka on. Sil­loin on pa­rem­mat edel­ly­tyk­set löy­tää oma paik­kan­sa työ­mark­ki­noil­ta.

En­si vii­kol­la Sa­ta­kun­nan TE-toi­mis­to jär­jes­tää TUUKS TÖI­HIN? -rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mia ym­pä­ri Sa­ta­kun­taa. Po­rin ta­pah­tu­maa vie­te­tään Pro­me­na­di­kes­kuk­sen au­las­sa. Ta­pah­tu­ma on avoin ja mak­su­ton kai­kil­le työn­haus­ta kiin­nos­tu­neil­le. Pai­kal­la hyvä jouk­ko alu­een yri­tyk­siä, jot­ka esit­te­le­vät tar­jo­a­mi­aan työ­mah­dol­li­suuk­sia ke­sä­töis­tä pi­dem­pi­ai­kai­siin työ­suh­tei­siin.

– Edus­tet­tu­na on eri alo­ja lai­das­ta lai­taan. Moni tar­vit­see vie­lä ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä­kin. Jos työn­ha­ku on ajan­koh­tais­ta, kan­nat­taa tul­la pai­kal­le, ke­hot­taa TE-toi­mis­ton vies­tin­tä­vas­taa­va Tai­na Ky­näs­nie­mi.

TUUKS TÖIHIN? -rekrytointitapahtuma pidetään keskiviikkona verkkotapahtumana ja torstaina kasvokkain Porissa, Raumalla, Harjavallassa ja Kankaanpäässä. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

TUUKS TÖIHIN? -rekrytointitapahtuma pidetään keskiviikkona verkkotapahtumana ja torstaina kasvokkain Porissa, Raumalla, Harjavallassa ja Kankaanpäässä. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

TE-toi­mis­tol­la on jo pal­jon ko­ke­mus­ta vas­taa­vien rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä. Hy­viä tu­lok­si­a­kin on saa­tu: uu­sia ta­paa­mi­sia so­vit­tu ja muu­ta­mia työ­so­pi­muk­si­a­kin al­le­kir­joi­tet­tu.

– Ihan pai­kan pääl­lä ta­pah­tu­mas­sa­kin on kuu­lem­ma jos­kus so­vit­tu, et­tä ”näh­dään maa­nan­tai­na”. Ja jos ei it­se ta­pah­tu­mas­sa pys­ty­tä käy­mään sy­väl­li­sem­piä kes­kus­te­lui­ta, siel­lä voi­daan kui­ten­kin so­pia jat­ko­haas­tat­te­lu, Ky­näs­nie­mi opas­taa.

Ky­näs­nie­mi kan­nus­taa työn­ha­ki­joi­ta tu­tus­tu­maan en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti eri työ­nan­ta­jiin. Rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­ma an­taa sii­hen mah­dol­li­suu­den.

TE-toimiston Rekrytointitapahtumissa on saatu hyviä tuloksia: uusia tapaamisia on sovittu ja joitain työsopimuksiakin kirjoitettu. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

TE-toimiston Rekrytointitapahtumissa on saatu hyviä tuloksia: uusia tapaamisia on sovittu ja joitain työsopimuksiakin kirjoitettu. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Ko­ro­nan ai­ka­na TE-toi­mis­ton rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mat siir­tyi­vät pit­käl­ti verk­koon. Verk­ko­ta­pah­tu­mat mah­dol­lis­ta­vat jous­ta­vam­min myös kau­em­pa­na asu­van työn­ha­ki­jan osal­lis­tu­mi­sen. Sit­tem­min myös fyy­si­siä ta­pah­tu­mia on alet­tu jär­jes­tää uu­del­leen.

– Vaik­ka pal­jon ta­pah­tuu ny­ky­ään ver­kos­sa, kyl­lä työn­ha­ki­jat tyk­kää­vät edel­leen myös näis­tä ta­pah­tu­mis­ta, jois­sa voi ta­va­ta kas­vok­kain, Ky­näs­nie­mi sa­noo.

TUUKS TÖI­HIN? -rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­ma pi­de­tään kes­ki­viik­ko­na 8.3. TE-toi­mis­ton verk­ko­ta­pah­tu­ma­na kel­lo 10.00-16.00, ja tors­tai­na 9.3. kas­vok­kain Po­ris­sa kel­lo 13.00-15.00. Po­rin ta­pah­tu­mas­sa yh­teis­työ­kump­pa­ni­na on Oh­jaa­mo Pori.

Ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tors­tai­na yh­tä­ai­kaa myös Rau­man TE-toi­mis­tos­sa, Har­ja­val­lan lii­kun­ta- ja ui­ma­hal­lin mo­ni­toi­mi­sa­lis­sa, sekä Kan­kaan­pään TE-toi­mis­tos­sa. Lue li­sää tääl­tä.

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka