Kat­ri Mä­en­pää

Ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin ei kuu­lu vain ra­vin­to, lii­kun­ta ja lepo, vaan ky­sy­mys on pal­jon mo­ni­puo­li­sem­mas­ta ko­ko­nai­suu­des­ta. Val­men­ta­jat ja some-vai­kut­ta­jat Rita ja Aki Man­ni­nen tie­tä­vät tä­män ja sen vuok­si ai­heen mo­ni­puo­li­suus nä­kyy sekä hei­dän val­men­nuk­sis­saan et­tä so­si­aa­li­sen me­di­an ti­leil­lä.

– Ih­mi­set ovat tänä päi­vä­nä hy­vin val­veu­tu­nei­ta, kos­ka tie­toa on to­del­la pal­jon saa­ta­vil­la. Mut­ta kos­ka tie­toa on niin hir­ve­äs­ti, he ah­dis­tu­vat sii­tä, mi­ten sen kai­ken saa so­pi­maan omaan ar­keen. Py­rim­me lä­hes­ty­mään hy­vin­voin­tia omis­sa val­men­nuk­sis­sa po­si­tii­vi­suu­den ja ar­mol­li­suu­den kaut­ta. Sil­lä pääs­tään pa­rem­piin tu­lok­siin, Rita sa­noo.

Heil­lä al­koi uu­si verk­ko­val­men­nus juu­ri täl­lä vii­kol­la. Rita ker­too, et­tä val­men­nus on to­del­la laa­ja.

– Val­men­nus­ten ta­voit­tee­na on aut­taa ih­mi­siä saa­maan työ­ka­lu­ja juu­ri­kin ar­keen. Val­men­nuk­ses­sa on jäl­leen pal­jon uut­ta si­säl­töä. Mu­ka­na on esi­mer­kik­si meal prep­paus­ta ja men­taa­li­puo­len har­joit­tei­ta.

Rita ja Aki Man­ni­nen tun­ne­taan pait­si po­ri­lai­si­na hy­vin­voin­nin lä­het­ti­läi­nä myös jul­ki­suu­des­ta ihan val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Syys­kuun 28. ja 29. päi­vä jär­jes­tet­tä­vil­lä Hyvä Olo -mes­suil­la pa­ris­kun­ta toi­mii juon­ta­ji­na.

– Sen li­säk­si, et­tä juon­nam­me ta­pah­tu­man, pi­däm­me mo­lem­pi­na päi­vi­nä hy­vin­voin­ti­lu­en­non. Li­säk­si meil­lä on mah­dol­li­suus pi­tää joi­ta­kin lii­kun­nal­li­sia tuo­ki­oi­ta. Mut­ta se, mitä kaik­kea rää­tä­löim­me mu­kaan oh­jel­maan, jä­sen­tyy vä­hi­tel­len. Pää­a­sia on kui­ten­kin tuo­da po­ri­lai­sia ur­hei­lu­seu­ro­ja ja kaik­kia hy­vin­voin­nin pa­ris­sa toi­mi­via esil­le. Näyt­teil­le­a­set­ta­jien kan­nat­taa huo­mi­oi­da, et­tä ta­pah­tu­mas­sa on mah­dol­li­suus saa­da myös omaa lava-ai­kaa, Aki Man­ni­nen to­te­aa.

Mes­su­jen si­säl­lös­sä Man­ni­set ha­lu­a­vat huo­mi­oi­da sen, et­tä se so­pii ihan jo­kai­sel­le.

– Elä­män­ta­pa­muu­tok­sis­sa ar­jen va­lin­nat rat­kai­se­vat ja niis­sä pi­tää huo­mi­oi­da ko­ko­nais­val­tai­nen hy­vin­voin­ti. Jopa kii­rees­sä jo­kai­sen tu­li­si voi­da hy­vin, Aki sa­noo.

Rita Man­ni­sen mie­les­tä hy­vin­voin­ti pe­rus­tuu ter­vee­seen it­sek­kyy­teen.

– Kun pe­rus­te­taan per­het­tä, eri­tyi­ses­ti nai­sil­la ter­ve it­sek­kyys hel­pos­ti unoh­tuu. Jos huo­leh­tii omas­ta hy­vin­voin­nis­ta, se ei ole ke­nel­tä­kään pois. Päin­vas­toin. Omas­ta tree­nis­tä, kä­ve­ly­len­kis­tä tai hem­mot­te­lu­het­kes­tä huo­leh­ti­mi­nen nä­kyy on­nel­li­suu­te­na ja ener­gi­syy­te­nä myös muil­le.

Hy­vä­nä vink­ki­nä on lait­taa omat lii­kun­ta- ja hem­mot­te­lu­het­ket ka­len­te­riin.

– Lii­kun­ta eh­käi­see myös stres­siä. Kii­rei­ses­sä ar­jes­sa sen mer­ki­tys ko­ros­tuu.

Jot­kin asi­at ovat myös muut­tu­neet vuo­sien ai­ka­na ja se on Rita Man­ni­sen mie­les­tä hyvä asia. Laih­du­tus­kult­tuu­ri on hä­nen mu­kaan­sa out.

– Enää ei juu­ri­kaan teh­dä mi­tään kaa­li­keit­to­die­et­te­jä tai me­hu­paas­to­ja, vaan ede­tä voi ter­veel­li­sel­lä ta­val­la. Kun täh­dä­tään hy­vään ja ener­gi­seen oloon, vyö­tä­rö kyl­lä ka­ven­tuu si­vu­tuot­tee­na.

Hy­vä­O­lo -mes­sut ovat syys­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kam­puk­sel­la. Sa­ta­kun­nan Mes­sut jär­jes­tä­vät ta­pah­tu­man en­sim­mäis­tä ker­taa.

– Vas­taa­via mes­su­ja on kyl­lä jär­jes­tet­ty val­ta­kun­nal­li­ses­ti ai­kai­sem­min ja myös Po­ris­sa on ol­lut joi­ta­kin pie­nem­piä ta­pah­tu­mia. Vii­me ai­koi­na olem­me saa­neet usei­ta ky­se­ly­jä, voi­sim­me­ko jär­jes­tää mes­sut hy­vin­voin­nin ym­pä­ril­le, Sa­ta­kun­nan Mes­su­jen myyn­ti­joh­ta­ja Jani Haan­pää ker­too.

SAMK:n Ago­ra-tila luo hä­nen mie­les­tään lois­ta­vat puit­teet mes­suil­le.

– Näyt­teil­le­a­set­ta­jien kan­nat­taa ol­la ajois­sa liik­keel­lä, sil­lä ta­voit­tee­na on saa­da to­del­la kat­ta­va hy­vään oloon, ter­vey­teen, kau­neu­teen ja lii­kun­taan kes­kit­ty­vä ta­pah­tu­ma. Täs­sä koh­din näyt­teil­le­a­set­ta­jat pää­se­vät myös it­se vai­kut­ta­maan oh­jel­mal­li­seen si­säl­töön.

Osit­tain ar­ke­aan Po­ris­sa viet­tä­vät Man­ni­set toi­vo­vat myös on­nis­tu­nut­ta ta­pah­tu­maa.

– Ta­voit­tee­na on ak­ti­voi­da ja in­nos­taa ih­mi­siä et­si­mään ja löy­tä­mään vaik­ka uu­sia har­ras­tuk­sia it­sel­leen tai lap­sil­leen.