Em­mi Til­vis / STT

Ku­lut­ta­jat ovat täl­lä het­kel­lä hy­vin hin­ta­tie­toi­sia. Pel­ler­von ta­lous­tut­ki­mus PTT:n, Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen ja REI­NU eco­nin tut­ki­mus­hank­kees­sa to­teu­te­tus­sa ku­lut­ta­ja­ky­se­lys­sä os­to­käyt­täy­ty­mi­ses­sä näh­dään sel­kei­tä muu­tok­sia ruu­an hin­nan nou­sun myö­tä.

Ky­se­lys­sä 72 pro­sent­tia piti hin­taa kes­kei­se­nä os­to­pää­tök­seen vai­kut­ta­va­na te­ki­jä­nä, kun taas ko­ti­mai­suu­den va­lit­si yh­dek­si tär­keim­mis­tä te­ki­jöis­tä va­jaa puo­let. Yli 65-vuo­ti­ais­ta lä­hes kak­si kol­man­nes­ta piti ko­ti­mai­suut­ta tär­ke­ä­nä, kun 18–34-vuo­ti­ais­ta sen va­lit­si vain va­jaa kol­man­nes.

Vas­taa­jat sai­vat va­li­ta enin­tään vii­si tär­kein­tä os­to­pää­tök­seen vai­kut­ta­vaa te­ki­jää.

Ky­se­lyyn vas­ta­si yli tu­hat ih­mis­tä elo­kuun lo­pus­sa, ja ai­neis­to pai­no­tet­tiin vä­es­töä edus­ta­vak­si. Koh­de­ryh­mä­nä oli­vat 18–79-vuo­ti­aat ku­lut­ta­jat. Tar­kas­te­lu on ra­jat­tu ruu­an os­ta­mi­seen ruo­ka­kau­pas­ta ja vuo­siin 2022–2023.

Vas­taa­jis­ta 40 pro­sent­tia oli sitä miel­tä, et­tä ruo­ka on lii­an kal­lis­ta suh­tees­sa vas­taa­jan ko­ti­ta­lou­den tu­loi­hin. Toi­saal­ta 32 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta oli tois­ta miel­tä.

Noin puo­lel­la ku­lut­ta­jis­ta ruo­ka­kau­pan va­lin­taan vai­kut­taa ai­em­paa use­am­min edul­li­sem­mat hin­nat. Osa vas­taa­jis­ta koki jou­tu­neen­sa tin­ki­mään tuot­teen ym­pä­ris­tö- tai il­mas­to­ys­tä­väl­li­syy­des­tä tai ter­veel­li­syy­des­tä ra­han sääs­tä­mi­sek­si.

– Kes­keis­tä on tun­nis­taa, mis­sä mää­rin muu­tok­set pa­lau­tu­vat os­to­voi­man ko­hen­tu­es­sa ja mis­sä mää­rin on ky­sy­mys py­sy­vim­mis­tä os­to- ja ku­lu­tus­käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sis­ta, sa­noo tut­ki­mus­joh­ta­ja Sari Fors­man-Hugg PTT:stä tie­dot­tees­sa.

Han­ke jat­kuu vuo­den 2025 lop­puun. Jat­kos­sa saa­daan tar­kem­paa ku­vaa muun mu­as­sa sii­tä, mis­sä mää­rin ku­lu­tuk­sen muu­tok­set ovat py­sy­viä.

Työn pää­ra­hoit­ta­ja­na on Maa­ti­la­ta­lou­den ke­hit­tä­mis­ra­has­to Ma­ke­ra. Li­säk­si ra­hoit­ta­jia ovat Elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suus­liit­to ETL, Maa- ja met­sä­ta­lous­tuot­ta­jain Kes­kus­liit­to MTK ja Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa PTY ry.