Sa­ta­kun­nan Mu­seo jul­kai­si he­la­tors­tai­na uu­den va­lo­ku­va­te­ok­sen Va­lo­ku­vau­sa­te­lie­ri John Eng­lund. Teos jul­kais­tiin sa­mas­sa yh­tey­des­sä mu­se­on uu­den Eng­lund-näyt­te­lyn kans­sa.

Va­lo­ku­va­te­ok­ses­sa sy­ven­ny­tään tuk­hol­ma­lais­syn­tyi­sen va­lo­ku­vaa­ja John Eng­lun­din (1870–1929) ja hä­nen Po­ris­sa si­jain­neen va­lo­ku­vaa­mon­sa tuo­tan­toon kat­ta­vas­ti sen kai­kil­ta toi­min­ta­vuo­sil­ta 1894–1929. Mu­kaan mah­tuu niin kau­pun­ki-, stu­dio-, te­ol­li­suus- kuin per­he­ku­via.

Eng­lun­din va­lo­ku­vat ovat ai­kan­sa huip­pu­luok­kaa – ää­rim­mäi­sen tark­ko­ja, oi­val­ta­vas­ti som­mi­tel­tu­ja ja tek­ni­ses­ti tai­ta­vas­ti to­teu­tet­tu­ja. Va­lo­ku­vaus­tek­nis­ten seik­ko­jen li­säk­si ku­vat ker­to­vat muun mu­as­sa sii­tä, mil­tä Pori näyt­ti ja mitä kau­pun­gis­sa ta­pah­tui 90 – 130 vuot­ta sit­ten.

– Oli kyse sit­ten Ro­sen­le­win ti­laa­mis­ta teh­das­ku­vis­ta, pos­ti­kor­teik­si pää­ty­neis­tä kau­pun­ki­ku­vis­ta, do­ku­men­taa­ri­sis­ta otok­sis­ta tai omis­ta per­he­ku­vis­ta, Eng­lund on­nis­tui ai­na van­git­se­maan va­lo­ku­viin­sa ele­ment­te­jä, jot­ka te­ki­vät niis­tä oma­pe­räi­siä, vie­hät­tä­viä ja mer­ki­tyk­sel­li­siä, sa­noo toi­nen te­ok­sen toi­mit­ta­jis­ta, in­ten­dent­ti Timo Nord­lund Sa­ta­kun­nan Mu­se­os­ta.

Ai­nut­ker­tais­ten va­lo­ku­vien li­säk­si te­ok­seen si­säl­tyy nel­jä sy­vä­luo­taa­vaa ar­tik­ke­lia. Ar­tik­ke­leis­sa ava­taan Eng­lun­din ja hä­nen per­heen­sä ta­ri­naa, ker­ro­taan Eng­lun­din va­lo­ku­vaa­mon tai­ta­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä, va­lo­ku­vaa­mi­ses­ta 1800–1900-lu­ku­jen tait­tees­sa sekä Eng­lun­din la­si­ne­ga­tii­vien jän­nit­tä­vää mat­kaa Eng­lun­din va­lo­ku­vaa­mos­ta Sa­ta­kun­nan Mu­se­on ko­ko­el­miin.

– Eng­lun­din mes­ta­ril­li­set va­lo­ku­vat tem­paa­vat mu­kaan­sa ai­ka­mat­kal­le men­nei­den ai­ko­jen Po­riin. Va­lo­ku­vau­sa­te­lie­ri John Eng­lund -kir­jas­sa riit­tää tut­kit­ta­vaa pit­kik­si ajoik­si, to­te­aa te­ok­sen toi­mit­ta­ja, ama­nu­ens­si Min­na-Lii­sa Sa­lon­saa­ri.

Va­lo­ku­vau­sa­te­lie­ri John Eng­lund saa­ta­va­na Sa­ta­kun­nan Mu­se­os­ta ja Po­rin kau­pun­gin verk­ko­kau­pas­ta. Te­ok­sen to­teut­ta­mis­ta on tu­ke­nut Svens­ka Kul­tur­fon­den i Björ­ne­borg.

Va­lo­ku­vau­sa­te­lie­ri John Eng­lund (jul­kais­tu 9.5.2024)

Toi­mit­ta­neet: Timo Nord­lund, Min­na-Lii­sa Sa­lon­saa­ri

Kir­joit­ta­jat: Ee­va Kar­hu­nen, Timo Nord­lund, Jalo Pork­ka­la, Min­na-Lii­sa Sa­lon­saa­ri

Tait­to: Päi­vi Vei­ja­lai­nen, Mai­nos­toi­mis­to Huh­ti­kuu

Sa­ta­kun­nan Mu­se­on jul­kai­su­ja 25/2024

ISBN: 978-952-67837-6-5

240 s.