Ar­vos­tam­me jo­kais­ta edus­kun­ta­vaa­leis­sa eh­dol­le aset­tu­nut­ta eh­do­kas­ta puo­lu­e­taus­tas­taan riip­pu­mat­ta. Puo­lu­ei­den ja eh­dok­kai­den mo­ni­nai­suus on de­mok­ra­ti­am­me kul­ma­ki­vi, ei­vät­kä eri­lai­set mie­li­pi­teet an­na ke­nel­le­kään oi­keut­ta koh­del­la toi­sia epä­kun­ni­oit­ta­vas­ti.

Vii­me vuo­sien ai­ka­na eh­dok­kai­den koh­taa­ma häi­rin­tä on kui­ten­kin li­sään­ty­nyt. Se on epä­a­si­al­lis­ta koh­te­lua, ku­ten yk­si­tyi­sen tai vää­rän tie­don le­vit­tä­mis­tä, vi­ha­pu­het­ta, sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää, hen­ki­löön me­ne­vää hauk­ku­mis­ta, jopa uh­kai­lua ja fyy­si­sen kos­ke­mat­to­muu­den louk­kaa­mis­ta.

Häi­rin­nän ta­voit­tee­na on ra­joit­taa joi­den­kin osal­li­suut­ta yh­teis­kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon. Täl­lai­sel­le ei saa an­taa ja­lan­si­jaa.

Vaik­ka jul­ki­suu­des­sa nä­kyy, ja kuu­luu­kin nä­kyä puo­lu­ei­den ja eh­dok­kai­den vä­li­set erot ja eri­mie­li­syy­det, hy­vää yh­teis­työ­tä teh­dään jat­ku­vas­ti po­li­tii­kan ar­jes­sa eri puo­lu­ei­den ja edus­ta­jien kes­ken.

Si­tou­dum­me asi­al­li­seen vaa­li­kam­pan­join­tiin kai­kil­la alus­toil­la, niin ver­kos­sa kuin ka­duil­la ja ta­pah­tu­mis­sa. Sa­maa toi­vom­me kai­kil­ta sa­ta­kun­ta­lai­sil­ta. Asi­al­lis­ta kri­tiik­kiä sekä eh­dok­kai­den ja puo­lu­ei­den nä­ke­mys­ten haas­ta­mis­ta saa ja kuu­luu­kin esit­tää.

Kun­ni­oit­ta­mal­la toi­si­am­me luom­me pe­rus­tan yh­teis­ten asi­oi­den hoi­ta­mi­sel­le nyt ja jat­kos­sa.

Har­ri Leh­to­nen, Sa­ta­kun­nan so­si­aa­li­de­mok­raa­tit
Jou­ko Linds­tedt, Pe­rus­suo­ma­lais­ten Sa­ta­kun­nan pii­ri ry
Samu Vah­te­ris­to, Sa­ta­kun­nan Ko­koo­mus
Jari Le­pis­tö, Sa­ta­kun­nan Kes­kus­ta
Mik­ko Kau­nis­to, Sa­ta­kun­nan Va­sem­mis­to­liit­to
Jark­ko San­ta­la, Sa­ta­kun­nan Vih­re­ät
Simo Kor­pe­la, Kris­til­lis­de­mok­raat­tien Sa­ta­kun­nan pii­ri