Maa­rit Kaut­to

Sa­ta­sai­raa­lan ja ter­vey­sa­se­mien kyl­mi­öis­sä odot­taa rei­lus­ti yli sata vai­na­jaa hau­taus­ta tai tuh­kaus­ta. Ob­duk­ti­oa­vus­ta­ja Kal­le Suo­men mu­kaan Sa­ta­sai­raa­las­sa on 60 vai­na­ja­paik­kaa, jot­ka ovat täyn­nä, eli täyt­tö­as­te on sata pro­sent­tia.

– Li­sä­paik­ko­ja meil­lä on va­jaa 20 ja hä­tä­ti­lan­tei­ta var­ten vie­lä noin 30 paik­kaa, kau­pun­gin­sai­raa­las­sa on noin 30 paik­kaa ja nämä kaik­ki ovat täyn­nä. Rau­mal­la paik­ko­ja on kol­mi­sen­kym­men­tä ja vai­na­jia siel­lä on täl­lä het­kel­lä rei­lu kym­me­nen.

– Täyt­tö­as­te nou­see yleen­sä ai­na jou­lun ja uu­den­vuo­den tie­noil­la, mut­ta nyt se ei ole pa­lau­tu­nut nor­maa­lil­le ta­sol­le, päin­vas­toin. Ja kun seu­ra­kun­tien ti­lois­sa le­pää myös ar­vi­o­ni mu­kaan noin sata vai­na­jaa, on Sa­ta­kun­nas­sa kai­ken kaik­ki­aan yli 200 vai­na­jaa odot­ta­mas­sa hau­taus­ta tai tuh­kaus­ta, Suo­mi las­kee.

Suo­men mu­kaan Sa­ta­sai­raa­las­sa, kau­pun­gin­sai­raa­las­sa ja ter­vey­sa­se­mien säi­ly­tys­ti­lois­sa oli nel­jä vii­si vuot­ta sit­ten nor­maa­lis­ti yh­teen­sä noin 50 vain­jaa. Osit­tain vai­na­jien mää­rän hur­jaa kas­vua se­lit­tää se, et­tä ih­mi­siä on kuol­lut enem­män. Muun mu­as­sa suu­ret ikä­luo­kat al­ka­vat ol­la sii­nä iäs­sä, et­tä kuo­le­mi­nen koit­taa en­nem­min tai myö­hem­min.

– Ko­ro­nal­la­kin on osuut­ta asi­aan, mut­ta tus­kin oi­kein ku­kaan osaa täl­lä het­kel­lä sa­noa, mis­tä suu­ri kuol­lei­suus joh­tuu.

Suo­mi to­te­aa, et­tä kyl­mi­öis­sä odot­ta­vien vai­na­jien ruuh­kaa pys­tyt­täi­siin pur­ka­maan, jos seu­ra­kun­nat li­säi­si­vät siu­nau­sai­ko­ja ja jos Po­rin Met­sä­maal­le val­mis­tu­nut uu­si kre­ma­to­rio saa­tai­siin käyt­töön. Kre­ma­to­ri­on yh­tey­des­sä on 90-paik­kai­nen kyl­miö vai­na­jien säi­ly­tys­tä var­ten.

Ruuh­kaan vai­kut­taa se­kin, et­tä vai­na­jien säi­ly­ty­sa­jat ovat pi­den­ty­neet.

– Vie­lä kol­me nel­jä vuot­ta sit­ten vai­na­jaa säi­ly­tet­tiin sai­raa­las­sa noin kym­me­nen päi­vää, kun taas ny­ky­ään yli 30 päi­vää. En­nen omai­set so­vit­ti­vat omat me­non­sa hau­ta­jais­ten mu­kaan, nyt ti­lan­ne on päin­vas­toin. Eli ei ha­lu­ta luo­pua tai siir­tää omia me­no­ja hau­ta­jais­ten ta­kia. Omai­set ei­vät tule aja­tel­leek­si, et­tä vai­na­jan pit­kä säi­ly­ty­sai­ka ai­heut­taa jo ha­ju­hait­to­ja­kin, Suo­mi sum­maa.

Po­rin seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Ar­to Huh­ta­nen ker­too, et­tä Met­sä­hau­taus­maal­le val­mis­tu­neen uu­den kre­ma­to­ri­on uu­nil­le ja suo­da­tin­lait­teil­le teh­dään vie­lä vii­meis­te­ly­jä. Kre­ma­to­ri­on on tar­koi­tus ol­la käyt­tö­kun­nos­sa kuun vaih­tees­sa.

– Kre­ma­to­ri­on ra­ken­ta­mi­nen su­jui ihan ai­ka­tau­lus­sa, mut­ta lai­te­toi­mi­tus­ten osal­ta on ol­lut muu­ta­man vii­kon vii­väs­tys.

Huh­ta­sen mu­kaan mer­kit­tä­vin syy uu­den kre­ma­to­ri­on ra­ken­ta­mi­seen oli­vat ym­pä­ris­tö­nor­mit, joi­ta van­ha kre­ma­to­rio ei enää täyt­tä­nyt esi­mer­kik­si sa­vu­kaa­su­jen osal­ta. Kun uu­si kre­ma­to­rio saa­daan käyt­töön, van­ha jää pois ko­ko­naan.

– Sii­tä, mitä van­han kre­ma­to­ri­on ti­loil­le teh­dään, ei ole vie­lä suun­ni­tel­mia.

Huh­ta­nen to­te­aa, et­tä kaik­ki ark­ku­hau­taus­lu­paa odot­ta­neet vai­na­jat on seu­ra­kun­nas­sa pys­tyt­ty ot­ta­maan vas­taan. Kos­ka van­han kre­ma­to­ri­on uu­ni on huo­nos­sa kun­nos­sa, on ark­ku­hau­tauk­sia ol­lut ta­val­lis­ta enem­män.

– Vai­na­jia, joil­le on ha­lut­tu eh­dot­to­mas­ti tuh­kaus, on kul­je­tet­tu Rau­mal­le tai Vaa­saan, jos niis­sä on pys­tyt­ty ot­ta­maan vas­taan.

Hau­taus­toi­mis­tot ovat äläh­tä­neet sii­tä, et­tä uu­den kre­ma­to­ri­on myö­tä van­ho­jen ark­ku­jen mi­tat ei­vät enää sovi nos­to­lait­tei­siin.

– Ky­sees­sä on työ­tur­val­li­suus­han­ke, jon­ka ni­mis­sä olem­me toi­vo­neet, et­tä ark­ku­jen jal­ko­jen mit­to­ja ja muo­toa päi­vi­tet­täi­siin. Uu­si lai­te, jol­la ark­ku nos­te­taan ruu­mis­kär­rys­tä kyl­mi­öön ja kyl­mi­öis­tä uu­niin, on työn­te­ki­jöi­dem­me kan­nal­ta tur­val­li­sem­pi, ke­vy­em­pi ja er­go­no­mi­sem­pi.

– Saam­me toki vä­li­ai­kai­sin kei­noin hoi­det­tua tuh­kauk­sen myös van­han mal­lin ar­kuis­sa, mut­ta ta­voit­tee­na on saa­da kai­kil­le osa­puo­lil­le toi­mi­va uu­si rat­kai­su tu­le­vai­suu­des­sa, Huh­ta­nen sum­maa.