Mer­ja Kal­li­ka­ri / STT

Kun Ale­xan­der Stubb aloit­taa maa­lis­kuun alus­sa ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti­nä, hä­nen vir­ka-asun­ton­sa on Män­ty­nie­men si­jas­ta val­ti­on vie­ras­ta­lo.

Män­ty­nie­mes­sä al­kaa maa­lis­kuus­sa pe­rus­kor­jaus, joka ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kans­li­an mu­kaan jat­kuu ke­vää­seen 2026. Väis­tö­ti­la­na toi­mi­va val­ti­on vie­ras­ta­lo si­jait­see Hel­sin­gin Munk­ki­nie­mes­sä kal­li­oi­ses­sa puis­to­mai­se­mas­sa.

– Tu­le­va ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti puo­li­soi­neen muut­taa vir­ka-asun­toon­sa Munk­ki­nie­meen vir­kaa­nas­tu­jais­päi­vä­nä, pre­si­den­tin kans­li­as­ta ker­ro­taan STT:lle.

Pre­si­den­tin kans­li­an mu­kaan sen hen­ki­lö­kun­ta vas­taa pal­ve­luis­ta myös Munk­ki­nie­men vir­ka-asun­nol­la.

– Vir­ka-asun­non ti­lat mah­dol­lis­ta­vat niin pre­si­dent­ti­pa­rin työs­ken­te­lyn kuin myös ra­joi­te­tus­ti vie­rai­den vas­taa­no­ton. Käy­tän­teet kui­ten­kin muo­tou­tu­vat vas­ta uu­den pre­si­den­tin muu­tet­tua vir­ka-asun­toon.

Vuon­na 1984 val­mis­tu­nut kol­mi­ker­rok­si­nen vie­ras­ta­lo on ra­ken­net­tu kor­ke­a­ta­sois­ten val­ti­o­vie­rai­lu­jen ma­joi­tus­käyt­töön.

Vie­ras­ta­los­sa on vuo­sien mit­taan yö­py­nyt lu­kui­sia kor­kea-ar­voi­sia vie­rai­ta, ku­ten Ve­nä­jän en­ti­nen pre­si­dent­ti Bo­ris Jelt­sin. Vuon­na 2018 vie­ras­ta­los­sa ma­joit­tui puo­li­soi­neen Yh­dys­val­tain sil­loi­nen pre­si­dent­ti Do­nald Trump, joka ta­pa­si Hel­sin­gis­sä Ve­nä­jän pre­si­den­tin Vla­di­mir Pu­ti­nin.

Val­ti­on toi­mi­ti­lois­ta vas­taa­van Se­naat­ti-kiin­teis­tö­jen mu­kaan vie­ras­ta­lon suun­nit­te­lu al­koi 1970-lu­vun lo­pul­la val­ti­o­vie­rai­lu­jen tar­pei­siin.

Suo­mes­sa ei tuol­loin ol­lut so­pi­via ti­lo­ja val­ti­on­pää­mies­ten ja mui­den kor­kea-ar­vois­ten vie­rai­den ma­joit­ta­mi­seen. Vie­ras­ta­lo pää­tet­tiin ra­ken­taa Munk­ki­nie­meen ho­tel­li Ka­las­ta­ja­tor­pan vä­lit­tö­mään lä­hei­syy­teen, jot­ta vie­ras­ta­los­sa ei tar­vi­ta omaa hen­ki­lö­kun­taa, vaan Ka­las­ta­ja­torp­pa huo­leh­tii sen pal­ve­luis­ta. Vie­ras­ta­los­ta pää­see ho­tel­liin maa­na­lais­ta käy­tä­vää pit­kin.

Ra­ken­nuk­sen suun­nit­te­li ark­ki­teh­ti Ei­na­ri Te­räs­vir­ta. Hän oli suun­ni­tel­lut myös Ka­las­ta­ja­tor­pan uu­den ho­tel­li­ra­ken­nuk­sen kym­me­nen vuot­ta ai­em­min. Vie­ras­ta­lon si­sus­tus­suun­nit­te­lus­ta vas­ta­si Ant­ti Nur­mes­nie­mi.

– Vie­ras­ta­los­sa on keit­tiö-, au­la ja edus­tus­ti­la ja 11 ma­joi­tus­huo­net­ta. Ne­li­öi­tä ti­lois­sa on yh­teen­sä 2 600, Se­naat­ti-kiin­teis­töis­tä ker­ro­taan.

Syk­syl­lä 2022 Se­naat­ti-kiin­teis­töt aloit­ti vie­ras­ta­lon pe­rus­kor­jauk­sen, jot­ta ti­lat ja ra­ken­teet vas­taa­vat pa­rem­min ny­ky­päi­vän vaa­ti­muk­sia ja val­ti­on käyt­töä pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen. Muun mu­as­sa ra­ken­nuk­sen tur­val­li­suus­ta­soa on pa­ran­net­tu mo­nin ta­voin. Ra­ken­nus­ta ym­pä­röi nyt ai­kai­sem­paa huo­mat­ta­vas­ti jä­re­äm­pi ai­ta.

– Talo tuli tek­ni­sen käyt­töi­kän­sä pää­hän. Oli oi­kea ai­ka lait­taa se nyt kun­toon. Mit­ta­va ja laa­ja pe­rus­kor­jaus on teh­ty lä­hei­ses­sä yh­teis­työs­sä Mu­se­o­vi­ras­ton kans­sa, vaik­ka koh­de it­ses­sään ei ole suo­jel­tu, ker­too Se­naat­ti-kiin­teis­tö­jen toi­mi­a­la­joh­ta­ja Mik­ko Jär­vi­nen STT:lle.

Jär­vi­sen mu­kaan 19 mil­joo­naa eu­roa mak­sa­nut pe­rus­kor­jaus on nyt val­mis, ai­na­kin Se­naat­ti-kiin­teis­tö­jen osal­ta. Ta­lo­tek­nii­kan li­säk­si myös vie­ras­ta­lon si­sä­ti­lo­ja ja si­sus­tus­ta on py­rit­ty päi­vit­tä­mään al­ku­pe­räis­tä il­met­tä ja ark­ki­teh­tuu­ria kun­ni­oit­ta­en.

Vie­ras­ta­lon si­sus­tuk­ses­sa on ai­koi­naan ha­lut­tu suo­sia ko­ti­mai­sia ma­te­ri­aa­le­ja, huo­ne­ka­lu­ja ja de­sign-klas­si­koi­ta, mut­ta Se­naat­ti-kiin­teis­tö­jen verk­ko­si­vuil­la vie­ras­ta­lon esit­te­lys­sä nä­ky­vät si­sä­ku­vat ei­vät ole täl­lä het­kel­lä ajan ta­sal­la.

– Si­sä­ti­lois­sa ei ole teh­ty mi­tään ra­di­kaa­lia muu­tos­ta, ku­ten uu­sia huo­ne­jär­jes­te­ly­jä. Il­met­tä on free­sat­tu, mut­ta koh­det­ta on py­rit­ty koh­te­le­maan sen his­to­ri­aa kun­ni­oit­ta­en, ar­voa oman ai­kan­sa koh­tee­na, Jär­vi­nen ku­vai­lee.

Pre­si­den­tin kans­li­an mu­kaan väis­tö­ti­la­na toi­mi­vas­sa vir­ka-asun­nos­sa on sekä edus­tus-, toi­mis­to- et­tä yk­si­tyis­ti­lat vas­taa­val­la ta­voin kuin Män­ty­nie­mes­sä.

– Pre­si­dent­ti­pa­ri voi esit­tää toi­vei­ta tu­le­van vir­ka-asun­ton­sa si­sus­tuk­ses­ta edus­tus­ti­lo­jen osal­ta esi­mer­kik­si tai­teen ja teks­tii­lien suh­teen sekä si­sus­taa yk­si­tyis­puo­len ti­lo­ja ha­lu­a­mal­laan ta­val­la, kans­li­as­ta ker­ro­taan.

– Val­ti­on vie­ras­ta­lon käyt­tö ta­sa­val­lan pre­si­den­tin vir­ka-asun­non väis­tö­ti­la­na on otet­tu huo­mi­oon sen pe­rus­pa­ran­nuk­sen suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Teh­dyt rat­kai­sut esi­mer­kik­si toi­mis­to­ti­lo­jen li­sää­mi­sen ja asuin­käy­tön suh­teen ovat osin ti­la­päi­siä ja hel­pos­ti muu­tet­ta­vis­sa pal­ve­le­maan ra­ken­nuk­sen käyt­töä sen pää­tar­koi­tuk­ses­sa myö­hem­min.

Val­ti­on vie­ras­ta­lon ol­les­sa pre­si­den­tin vir­ka-asun­to­na val­ti­o­pää­mies­ta­son vie­rail­le tar­jo­taan ul­ko­mi­nis­te­ri­ön pro­to­kol­la­pal­ve­lui­den mu­kaan ma­joi­tus­ta vie­rei­ses­sä Hil­ton Ho­tel Ka­las­ta­ja­tor­pas­sa.

– Vie­raat voi­vat toki omis­ta syis­tään pre­fe­roi­da jo­tain tois­ta ma­joi­tus­paik­kaa, jo­ten muut­kin ho­tel­lit tu­le­vat ky­see­seen, apu­lai­so­sas­to­pääl­lik­kö Chris­ti­an Lind­holm ker­too STT:lle.