Po­rin yli­o­pis­to­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa 11. mar­ras­kuu­ta jär­jes­te­tys­sä Köyh­ty­vä luon­tom­me -se­mi­naa­ris­sa kä­si­tel­tiin luon­non, eri­tyi­ses­ti met­sä­bi­o­toop­pien mo­ni­muo­toi­suu­teen koh­dis­tu­via vaa­ro­ja. Se­mi­naa­ri käyn­nis­tyi Vuo­den luon­to­te­ko –pal­kin­to­jen ja­ol­la. Yri­tys­sar­jas­sa tun­nus­tus osoi­tet­tiin Na­pe­roi­sen ti­lan yrit­tä­jä Lee­na Na­pe­roi­sel­le, joka yl­lä­pi­tää vai­kut­ta­van laa­jaa luon­non­kuk­ka­pel­toa pö­lyt­tä­jä­kan­nan ra­vin­nok­si.

Yrittäjäsarjan Vuoden luontoteko -palkinto myönnettiin Naperoisen tilan Leena Naperoiselle, joka ylläpitää vaikuttavan laajaa luonnonkukkapeltoa pölyttäjien ravinnoksi.

Yrittäjäsarjan Vuoden luontoteko -palkinto myönnettiin Naperoisen tilan Leena Naperoiselle, joka ylläpitää vaikuttavan laajaa luonnonkukkapeltoa pölyttäjien ravinnoksi.

Yh­tei­sö­sar­jas­sa pal­kit­tiin Reh­din kau­pan REKO Pori -lä­hi­ruo­ka­pii­ri. Kym­me­ni­sen vuot­ta toi­mi­neen me­nes­tys­kon­sep­tin yti­mes­sä on tuot­tei­den suo­ra­myyn­ti ti­la­tuot­ta­jil­ta ku­lut­ta­jil­le ja näin ruo­an lä­hi­tuo­tan­to. Pal­kin­non vas­taa­not­ti yl­lä­pi­tä­jä Hen­ry Iha­na­kan­gas. REKO -rin­ke­jä löy­tyy jo 20 eri maas­ta yh­teen­sä 800.

Yk­si­tyis­hen­ki­lö -sar­jan voit­ta­ja­na kun­ni­a­kir­jal­la pal­kit­tiin po­ri­lai­nen pit­kän lin­jan va­lo­ku­va-, vi­deo-, ja ää­ni­tai­tei­li­ja Jan Ee­ra­la, joka on teh­nyt tun­ne­tuk­si muun mu­as­sa me­ri­met­so­yh­dys­kun­tien elä­mää Sel­kä­me­rel­lä. Ai­hees­ta koot­tu näyt­te­ly Cho­rus si­nen­sis on ol­lut esil­lä Po­rin tai­de­mu­se­os­sa 2022.

Bi­o­lo­gi Jan­ne Lam­po­lah­den esi­tyk­ses­sä Luon­to­ka­dos­ta luon­to­te­koi­hin kuul­tiin kyl­mää­viä lu­ku­ja Suo­mes­sa käyn­nis­sä ole­vas­ta eli­ö­la­jien mas­sa­su­ku­puu­tos­ta. Eri­tyi­sen hei­kos­ti me­nee te­ho­met­sä­ta­lou­den vuok­si met­sä­luon­to­la­jeil­la. Pel­käs­tään met­sä­tie­ver­kos­to on ra­ken­tu­nut maa­il­man ti­heim­mäk­si. Ai­dos­ti luon­non­ti­lai­sia met­siä on jäl­jel­lä enää ha­ja­nai­si­na sir­pa­lei­na ja näis­tä­kin mo­nia uh­kaa­vat hak­kuut. En­tis­tä loh­dut­to­mam­man ase­tel­mas­ta te­kee su­ku­puut­to­vel­ka, jota Lam­po­lah­ti toi esiin lin­tu­e­si­mer­kil­lä.

– Yk­si­lö­ha­vain­not he­rät­tä­vät hel­pos­ti vää­rän­lai­sen mie­li­ku­van, Lam­po­lah­ti pai­not­ti.

La­jis­to köyh­tyy ai­ka­vii­vii­veel­lä. Ka­to­a­mi­nen on väis­tä­mät­tä edes­sä, kun la­jil­le omi­nai­nen met­sä­e­li­nym­pä­ris­tö su­pis­tuu ja hä­vi­ää.

Pelt­sin kol­mas luon­to – luon­non­suo­je­lu –ot­si­kon al­la kuul­tiin ra­di­o­toi­mit­ta­ja, Erä­tu­lil­la tv-oh­jel­man juon­ta­ja ja Met­sä­hal­li­tuk­sen kan­sal­lis­puis­to­kum­mi Mik­ko ”Pelt­si” Pel­to­lan ko­ke­muk­sia ja huo­mi­oi­ta luon­to­ka­dos­ta. Pel­to­la on kir­joit­ta­nut kol­me ka­las­tu­sai­heis­ta kir­jaa. Ka­la­la­jien sekä ve­sie­ko­sys­tee­mien hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen nou­si­kin esi­tyk­ses­sä voi­mak­kaas­ti esil­le.

– Raha pu­huu vah­vas­ti ih­mis­ten toi­min­nas­sa. Luon­toa pi­tää täs­tä syys­tä ak­tii­vi­ses­ti suo­jel­la, kos­ka muu­ten hy­väk­si­käyt­töä ei saa­da lop­pu­maan, Pel­to­la sum­ma­si.

Myös met­säs­tä­jät ja ka­las­ta­jat voi­vat ol­la luon­non­suo­je­li­joi­ta. Pel­to­la esit­te­li har­ras­tus­ten po­lee­mi­suut­ta ka­lo­jen catch&re­le­a­se –pyy­tä­mi­se­si­mer­kil­lä.

– So­mes­sa pun­ta­roi­daan, on­ko tämä ka­lo­jen ki­du­tus­ta. Har­ras­tus­ka­las­ta­jia on meil­lä pal­jon, 1,5 mil­joo­naa. Myös verk­ko­ka­las­tuk­sen eet­ti­syyt­tä pi­tää poh­tia.

Pel­to­la ar­vi­oi, et­tä vir­ta­ve­det on Suo­mes­sa pi­lat­tu per­kaa­mal­la ja pa­to­a­mal­la va­el­lus­ka­lo­jen reit­te­jä. Lo­hi­jo­kia on en­nen vir­ran­nut 30, nyt jäl­jel­lä vain muu­ta­ma, ku­ten Tor­ni­on­jo­ki ja Si­mo­jo­ki. Ka­la­kan­nat ovat uha­na­lais­tu­neet.

Sll Pori ry:n va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, luon­to­y­rit­tä­jä Jaa­na Mälk­ki pu­hui ti­lai­suu­den lo­puk­si ai­hees­ta Luon­non mo­ni­muo­toi­suus ja mat­kai­lu­y­rit­tä­jän vas­tuul­li­suus. Mälk­ki luot­saa Poos­jär­ven mai­se­mis­sa Wild Nor­dic Na­tu­re -luon­to­e­lä­mys­ti­laa, joka on in­teg­roi­nut aja­tuk­sel­la luon­non­ti­lai­suu­den edis­tä­mi­sen eri toi­min­toi­hin­sa. Ti­lan ra­ken­nuk­sis­sa on hyö­dyn­net­ty kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­le­ja, lu­kui­sat ti­ais­la­jit viih­ty­vät la­ho­puu­met­säs­sä ja vie­raat saa­vat kom­pen­soi­da hii­li­jäl­ki­ään ka­te­vil­je­lyn pa­ris­sa.

– Poos­jär­ven pin­nan­kor­keus on sääs­ty­nyt sään­nös­te­lyl­tä, jo­ten tul­vat pää­se­vät nos­ta­maan kas­vi­mas­saa ran­noil­le. Näin re­he­vöi­ty­mi­nen es­tyy ja la­jit, ku­ten jo­ki­lei­nik­ki, ku­kois­ta­vat. Suo­jel­tu ym­pä­ris­tö hou­kut­taa me­ri­kot­kia, lau­lu­jout­se­nia, har­maa- ja ja­lo­hai­ka­roi­ta sekä sauk­ko­ja ja hir­viä, Mälk­ki ker­toi.

Sll Pori ry on käyn­nis­tä­nyt vuon­na 2022 kam­pan­jan, joka täh­tää uu­den luon­non­suo­je­lu­a­lu­een pe­rus­ta­mi­seen Sa­ta­kun­nas­sa. Kam­pan­jaa on to­teu­tet­tu yh­teis­työs­sä Luon­non­pe­rin­tö­sää­ti­ön kans­sa. Ke­räys­ti­li on ol­lut tä­hän men­nes­sä avoin­na suo­raan Luon­non­pe­rin­tö­sää­ti­ös­sä. Sll Pori ry:n hal­li­tus on jo tu­tus­tu­nut muu­ta­miin suo­je­lu­lu­ar­voil­taan kiin­nos­ta­viin met­sä­luon­to­koh­tei­siin.