Suo­mi sai nel­jä uut­ta mes­ta­ri­pe­li­man­nia Kaus­ti­sen kan­san­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lin ava­jais­juh­las­sa maa­nan­tai-il­ta­na. Un­to Kuk­ka, man­do­lii­ni (Ii), Lii­sa Mat­vei­nen, kan­san­lau­lu (Ilo­mant­si), Jari Paa­vo­la, hai­ta­ri (Ko­ke­mä­ki) ja Jar­mo Va­ri­la, viu­lu (Kaus­ti­nen) ovat saa­neet mes­ta­ri­pe­li­man­nin ar­vo­ni­men.

Mes­ta­ri­ni­mi­tyk­sil­lä on suu­ri ar­vo kan­san­mu­siik­ki- ja kan­san­tans­si­ken­täl­lä. Mes­ta­rei­ta on va­lit­tu nyt yh­teen­sä 165 – en­sim­mäi­set vuon­na 1970, jol­loin yk­si heis­tä oli Suo­men kaik­kien ai­ko­jen tun­ne­tuin kan­san­muu­sik­ko Kons­ta Jyl­hä. En­sim­mäi­nen mes­ta­ri­kan­san­lau­la­ja ni­met­tiin vuon­na 1979, ja en­sim­mäi­nen mes­ta­ri­kan­san­tans­si­ja vuon­na 2011.

Kaus­ti­sen kan­san­mu­siik­ki­juh­lien pyyn­nös­tä Kan­san­mu­siik­ki-ins­ti­tuut­ti val­mis­te­lee vuo­sit­tain esi­tyk­sen uu­sis­ta ni­met­tä­vis­tä mes­ta­reis­ta ja kuu­lee laa­jaa jouk­koa ken­tän edus­ta­jia, esi­mer­kik­si Suo­men Kan­san­mu­siik­ki­liit­toa.

Kaik­ki ai­em­mat mes­ta­ri­pe­li­man­nit:

https://kaus­ti­nen.net/mes­ta­ri­pe­li­man­nit/

Uudet mestaripelimannit festivaalin avajaisjuhlassa maanantai-iltana 8.7.2024. Unto Kukka, mandoliini, (vas.) Liisa Matveinen, kansanlaulu, Jari Paavola, haitari ja Jarmo Varila, viulu. Kuva: Susanna Salokannel

Uudet mestaripelimannit festivaalin avajaisjuhlassa maanantai-iltana 8.7.2024. Unto Kukka, mandoliini, (vas.) Liisa Matveinen, kansanlaulu, Jari Paavola, haitari ja Jarmo Varila, viulu. Kuva: Susanna Salokannel

Ko­ke­mä­el­lä asu­van hai­ta­ris­ti Jari Paa­vo­lan soit­tou­ra sai al­kun­sa nuo­re­na poi­ka­na kan­sa­lai­so­pis­tos­ta, Sä­ky­län har­mo­ni­kois­ta ja pai­kal­li­sen har­mo­nik­ka­yh­dis­tyk­sen kurs­seil­ta. Kan­san­mu­siik­ki-in­nos­tus al­koi to­den te­ol­la, kun hä­net kut­sut­tiin Kus­taan soit­toon Eu­ran pe­li­man­nien ri­vei­hin.

Eu­ran pe­li­man­neis­sa soit­ta­nees­ta Ola­vi Jär­vi­ses­tä, le­gen­daa­ri­sen Kus­taa Jär­vi­sen po­jas­ta, muo­dos­tui Ja­ril­le op­pi-isä sekä pit­kä­ai­kai­nen ja tär­keä soit­to­ka­ve­ri. Ola­vi Jär­vi­sen li­säk­si Jari on soit­ta­nut pit­kään myös mes­ta­ri­pe­li­man­ni Ar­vo Vii­ta­nie­men sekä sit­tem­min mes­ta­ri­pe­li­man­ni Pent­ti Mat­t­so­nin kans­sa.

Jari Paa­vo­lan hai­ta­rin­soi­tos­sa kan­san­mu­sii­kin tyy­li­piir­teet kuu­lu­vat vah­voi­na. Soit­ta­ja­koh­tai­sen tai pai­kal­lis­pe­rin­teen tyy­lin ym­mär­rys ja tul­kin­ta ovat Paa­vo­lan soi­ton eri­tyi­siä vah­vuuk­sia. Hän on myös kir­joit­ta­nut lu­kui­sia nuot­ti­kir­jo­ja eri soit­ta­jil­ta, so­vit­ta­nut kan­san­mu­siik­kia eri yh­ty­eil­le, teh­nyt omia sä­vel­lyk­siä sekä tal­len­ta­nut pe­li­man­ni­mes­ta­rei­den soit­tei­ta.