San­na Jääs­ke­läi­nen

Ys­tä­vän­päi­vä­nä, tiis­tai­na 14. hel­mi­kuu­ta Pert­ti Rat­su­la läh­ti ko­to­aan kä­vel­len koh­ti Po­rin kan­sa­lai­so­pis­toa ja rans­kan kes­kus­te­lu­kurs­sia. Kä­vel­les­sään hän tun­si jon­kin ver­ran ah­dis­tus­ta ja ot­ti nit­ro­suih­ket­ta. Per­til­lä on se­pel­val­ti­mo­tau­ti, ja hä­nel­le on teh­ty ohi­tus­leik­kaus lä­hes 30 vuot­ta ai­em­min. Por­tai­den ase­mes­ta hän käyt­ti nyt poik­keuk­sel­li­ses­ti his­siä.

Ys­tä­vän­päi­vän kun­ni­ak­si opis­ke­li­jat oli­vat tuo­neet luok­kaan sy­dän­suk­laa­ta ja -mar­me­la­de­ja. Per­tin opis­ke­lu­ka­ve­ri Eli­na Rah­tu oli ku­to­nut opet­ta­jal­le sy­dän­ku­vi­oi­set vil­la­su­kat. Opet­ta­ja lait­toi ne jal­kaan ja te­pas­te­li luo­kan edes­sä sa­no­en, et­tä on kuin Rat­su­lan muo­ti­näy­tök­ses­sä. Hil­peä tun­nel­ma kat­ke­si kuin lei­ka­ten, kun eräs opis­ke­li­joi­ta huu­dah­ti: ”Pert­ti on elo­ton!”

Kol­me opis­ke­li­jaa nos­ti ta­jut­to­man Per­tin lat­ti­al­le.

– Ta­ju­sin heti, et­tä nyt on tosi ky­sees­sä. Pert­ti hen­git­ti, mut­ta hen­gi­tys ei ol­lut nor­maa­lia, vaan hauk­ko­vaa ja kat­ko­nais­ta, jo­ten kyl­ki­a­sen­to ei tuol­loin so­vel­lu. Toi­nen opis­ke­li­ja soit­ti am­bu­lans­sin ja ja aloin vä­lit­tö­mäs­ti el­vyt­tää, Eli­na muis­te­lee.

– Tie­sin, et­tä Pert­ti lait­taa kyl­lä vas­taan, jos el­vy­tys ei ole oi­kea rat­kai­su. Aloi­tin pai­ne­lun ja kos­ka ky­sees­sä oli tut­tu hen­ki­lö, pää­tin et­tä voin pu­hal­taa­kin.

Pai­ne­lu­el­vy­tyk­seen tar­vi­taan voi­maa koko ke­hos­ta. Eli­na sa­noo­kin, et­tä jos on use­am­pi el­vyt­tä­jä, kan­nat­taa teh­tä­vä ja­kaa. El­vy­tys­tä on jat­ket­ta­va en­si­hoi­don saa­pu­mi­seen as­ti tai sii­hen as­ti, mi­hin it­se jak­saa. Jos on yk­sin, soi­te­taan hä­tä­nu­me­roon 112 ja pi­de­tään pu­he­lu kai­ut­ti­mel­la. Hä­tä­kes­kus an­taa toi­min­ta­oh­jeet.

Eli­na el­vyt­ti Pert­tiä sii­hen as­ti, kun­nes en­si­hoi­to­yk­sik­kö saa­pui pai­kal­le. Pian sen pe­räs­sä tuli myös lää­kä­ri­au­to ja am­mat­ti­lai­set ot­ti­vat oh­jat kä­siin­sä.

– He lait­toi­vat de­fi­lät­kät pai­koil­leen ja Per­tin sy­dän läh­ti en­sim­mäi­ses­tä is­kus­ta käyn­tiin, Eli­na ker­too.

– Se on har­vi­nais­ta, yleen­sä jou­du­taan is­ke­mään mon­ta ker­taa. Is­ku­jen vä­lis­sä jat­ke­taan sil­loin pe­ru­sel­vy­tys­tä.

Hä­tä­kes­kus­soi­tos­ta defi-is­ku­rin pa­laut­ta­maan nor­maa­liin sy­dä­men ryt­miin kes­ti yh­teen­sä yh­dek­sän mi­nuut­tia. Kaik­ki kävi no­pe­as­ti, kos­ka ol­tiin kau­pun­gin kes­kus­tas­sa.

Per­til­lä ei ole muis­ti­ku­vaa ta­pah­tu­mis­ta. Hän kui­ten­kin vir­ko­si, kun en­si­hoi­to läh­ti hän­tä siir­tä­mään ja yrit­ti re­piä in­tu­boin­ti­pur­ken pois.

– Olin hel­pot­tu­nut: hän ei ol­lut hal­vaan­tu­nut. Koko ajan oli myös kova huo­li sii­tä, jos ai­voi­hin oli tul­lut vau­rio, Eli­na sa­noo.

Per­tin di­ag­noo­si oli sy­dän­py­säh­dys ja kam­mi­o­vä­ri­nä. Sai­raa­las­ta hän lä­het­ti jo seu­raa­va­na aa­mu­na teks­ti­vies­tin pe­las­ta­jal­leen. Ai­vot ei­vät ol­leet vau­ri­oi­tu­neet, ei­kä sy­dän­kään. Per­til­le asen­net­tiin sy­dä­men­tah­dis­tin ja hän viet­ti vii­kon sai­raa­las­sa.

Jäl­ki­kä­teen Eli­na kävi ti­lan­net­ta läpi mie­les­sään mo­neen ker­taan. Vaik­ka hän on am­ma­til­taan työ­ter­veys­lää­kä­ri, oli ti­lan­ne yl­lät­tä­vä.

– Työs­sä­ni en tee täl­lais­ta, jo­ten olin sa­mas­sa ase­mas­sa kuin kuka ta­han­sa. Tein kan­sa­lais­vel­vol­li­suu­te­ni.

Eli­na miet­ti, oli­si­ko lä­hel­lä ol­lut sy­dä­nis­ku­ria. Jäl­ki­kä­teen hän sai tie­tää, et­tä pää­kir­jas­ton ta­los­sa ei ole. Kir­jas­tol­ta ker­ro­taan, sy­dä­nis­ku­ris­ta on kes­kus­tel­tu ja se tul­laan to­den­nä­köi­ses­ti hank­ki­maan tä­män vuo­den ai­ka­na.

En­si­a­vun an­ta­mi­nen ei ai­na pää­ty yh­tä on­nel­li­ses­ti. Eli­na muis­tut­taa sii­tä, et­tä ke­nen­kään ei pidä syyl­lis­tää it­se­ään, jos el­vy­tys epä­on­nis­tuu tai ei jak­sa enem­pää.

– Ai­na kan­nat­taa kui­ten­kin yrit­tää. Pu­nai­sen Ris­tin si­vuil­la on hy­vät oh­jeet en­si­a­vun an­ta­mi­seen. Kuka ta­han­sa voi el­vyt­tää.

Haas­tat­te­lus­sa on mu­ka­na myös Per­tin poi­ka Mat­ti Rat­su­la, joka on Sa­ta­kun­nan Lää­kä­ri­au­to ry:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja. Hän ke­hot­taa kaik­kia asen­ta­maan pu­he­li­meen­sa 112-so­vel­luk­sen.

– Se tie­tää si­jain­nin, jos­ta soit­taa ja ker­too myös, mis­tä löy­tyy lä­hin sy­dä­nis­ku­ri. On ole­mas­sa myös defi.fi-si­vus­to, jon­ka avul­la löy­tää sy­dän­py­säh­dys­ti­lan­tees­sa no­pe­as­ti lä­him­män sy­dä­nis­ku­rin.

Sy­dä­nis­ku­rin käyt­töä ei pidä pe­lä­tä. Kun ko­neen käyn­nis­tää, se ker­too, mi­ten pi­tää toi­mia. Pi­tää kui­ten­kin muis­taa, et­tei sy­dä­nis­ku­ri kor­vaa el­vy­tyk­sen vält­tä­mät­tö­myyt­tä. El­vy­tys­tä jat­ke­taan sit­ten is­ku­rin oh­jei­den mu­kaan.

Pert­ti jou­tui kol­men kuu­kau­den ajo­kiel­toon. Haas­tat­te­lu­päi­vä­nä hän on saa­nut jo ajel­la vii­kon ajan.

– Olen ol­lut ys­tä­vien ja su­ku­lais­ten kyy­tien va­ras­sa. Mut­ta pää­sin kui­ten­kin esi­mer­kik­si Na­ru­ke­rän fi­naa­liin ja kul­ta­juh­liin mu­kaan. Il­man Eli­naa en oli­si nyt täs­sä.