Kuuk­ka­rin tai­tei­li­jat jär­jes­tää Tai­de telt­tai­lee -ta­pah­tu­man tel­tan konk­re­ti­an ja kä­sit­teen ym­pä­ril­le. Jo­kai­nen tai­te­li­ja kä­sit­te­lee telt­tai­de­aa omal­la ta­val­laan. Kuop­pa­to­rin telt­tai­lu­a­lue Kuuk­ka­ris­sa tu­lee si­säl­tä­mään val­mii­den telt­to­jen li­säk­si mah­dol­li­ses­ti it­se teh­ty­jä ja pro­ses­sis­sa syn­ty­viä telt­to­ja.

Tai­de telt­tai­lee to­teu­tuu sun­nun­tai­na 9. ke­sä­kuu­ta kel­lo 10–18 sa­ma­nai­kai­ses­ti Kuuk­ka­rin Wan­hat Ta­lot -ta­pah­tu­man kans­sa.

Mu­ka­na on soi­va telt­ta ja per­for­mans­sia. Tel­tois­sa näh­dään muun mu­as­sa maa­lauk­sia, ke­ra­miik­kaa ja vi­deo kuuk­ka­ri­lai­ses­ta kuop­pa-asu­muk­sen re­konst­ruk­ti­os­ta. Tel­tois­sa on esi­nei­den ja ma­te­ri­aa­lien kaut­ta eri­lai­sia maa­il­mo­ja.

Mi­ten tai­de on läs­nä tel­tas­sa tai tel­tan kaut­ta, päät­tää jo­kai­nen tai­tei­li­ja it­se. Te­ok­set voi­vat ol­la kat­sel­ta­via tai ne voi­vat osal­lis­taa ylei­söä tai ak­ti­voi­da hei­tä muil­la ta­voin. Ta­pah­tu­maan on kut­sut­tu vie­rai­le­via tai­tei­li­joi­ta työs­ken­te­le­mään jär­jes­tä­vän ryh­män rin­nal­le.

Osal­lis­tu­vat tai­tei­li­jat: Ju­lia Elo, Tee­mu Elo, Ar­ja-Riit­ta Iha­lai­nen, Jari Laa­sa­nen, Han­na Luuk­ko­nen, Art­tu Me­ri­maa, Hen­ry Me­ri­maa, San­na Pap­pi­la, Jan­ne Sam­mal­maa, Ter­hi Sam­mal­maa, Vei­jo Se­tä­lä ja Kati Val­ko­nen.