Las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pääs­tä val­mis­tuu täl­lä vii­kol­la 29 uut­ta vau­vo­jen vä­ri­kyl­py -oh­jaa­jaa. Vau­vo­jen vä­ri­kyl­py on po­ri­lai­nen in­no­vaa­tio 20 vuo­den ta­kaa, ja Las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pää on­kin kou­lut­ta­nut vuo­sien var­rel­la val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti pian 400 vä­ri­kyl­py­oh­jaa­jaa.

Las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pään joh­ta­ja, ja vä­ri­kyl­py-toi­min­nan äi­ti Päi­vi Se­tä­lä ker­too, et­tä vau­vo­jen vä­ri­kyl­py -oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vat ovat muun mu­as­sa vi­su­aa­li­sen alan am­mat­ti­lai­sia sekä lap­si- ja per­he­työn­te­ki­jöi­tä. Seu­raa­va haku oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­seen on lu­vas­sa en­si ke­vää­nä.

Työpajoissa käytettäviä väriaineita on tutkittu ja kehitetty vauvaystävällisiksi Kruunupäässä jo vuosia.  Joitain väripaletin värejä myös kerätään tai jopa viljellään itse Vauvojen värikylpy -työpajoja varten. Kuva: Merilii Simonen

Työpajoissa käytettäviä väriaineita on tutkittu ja kehitetty vauvaystävällisiksi Kruunupäässä jo vuosia. Joitain väripaletin värejä myös kerätään tai jopa viljellään itse Vauvojen värikylpy -työpajoja varten. Kuva: Merilii Simonen

Vau­vo­jen vä­ri­kyl­py® on vau­va­per­heil­le suun­nat­tu ku­va­tai­teel­li­nen työ­pa­ja. Ke­vät- ja syys­kau­del­la Po­ris­sa jär­jes­tet­tä­viin vä­ri­kyl­py-työ­pa­joi­hin osal­lis­tuu vii­koit­tain noin 100 per­het­tä. Vii­koit­tais­ten työ­pa­jo­jen li­säk­si jär­jes­te­tään vii­kon­lo­pul­le ajoit­tu­via vä­ri­kyl­py-työ­pa­jo­ja. Uu­si syys­kau­si käyn­nis­tyy 19 syys­kuu­ta, ja ryh­miin voi edel­leen il­moit­tau­tua.

Las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pää viet­tää par­hail­laan 20-vuo­tis­juh­la­vuot­taan.