STT

Tam­pe­reen rau­ta­tie­a­se­mal­la suis­tu­neen ta­va­ra­ju­nan ve­tu­rin nos­to ja vaih­teen kor­jaus­työt ovat edel­leen käyn­nis­sä, ker­too Fint­raf­fi­cin ra­ta­lii­ken­ne­kes­kus. Kor­jaus­töi­den ar­vi­oi­daan kes­tä­vän il­ta­päi­väl­le.

Tois­tai­sek­si toi­nen pää­rai­de on pois käy­tös­tä Tam­pe­reen ja Lie­lah­den vä­lil­lä. Häi­ri­ös­tä ai­heu­tuu noin 5–15 mi­nuu­tin myö­häs­ty­mi­siä sekä rai­de­muu­tok­sia Tam­pe­reen ase­mal­la.

Ve­tu­rin on­net­to­muus sat­tui tors­tai­na il­lal­la noin puo­li kah­dek­san ai­kaan. Tur­mas­sa ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja. VR:n mu­kaan kyse on muun toi­mi­jan ve­tu­ris­ta.

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus sel­vit­tää ta­paus­ta.