Sa­ta­kun­nan maa­kun­ta­hal­li­tus yh­des­sä Rau­man kau­pun­gin kans­sa on ha­ke­nut As­ko Aro-Hei­ni­läl­le maa­kun­ta­neu­vok­sen ar­vo­ni­meä. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on tä­nään 19. huh­ti­kuu­ta myön­tä­nyt Aro-Hei­ni­läl­le maa­kun­ta­neu­vok­sen ar­vo­ni­men. Ar­vo­ni­mi on kan­sa­lai­sel­le myön­net­ty jul­ki­sen ar­vo­nan­non osoi­tus hä­nen yh­teis­kun­nan hy­väk­si te­ke­mäs­tään työs­tä.

Aro-Hei­ni­lä on teh­nyt pit­kän uran jul­ki­sel­la sek­to­ril­la Sa­ta­kun­nas­sa elä­köi­ty­en hei­nä­kuus­sa 2023 maa­kun­ta­joh­ta­jan vi­ras­ta. Hän on myös toi­mi­nut Rau­man kau­pun­gin suun­nit­te­lu­joh­ta­ja­na.

Eri­tyis­tä ar­vos­tus­ta hän on vuo­si­kym­men­ten var­rel­la saa­nut ta­vas­taan ko­ko­nais­val­tai­ses­ti hah­mot­taa eri ti­lan­teis­sa mo­ni­syi­siä ja komp­lek­si­sia il­mi­öi­tä ja tuo­da ra­ken­ta­via nä­kö­kul­mia asi­oi­den eteen­päin saat­ta­mi­sek­si.

– As­ko on ol­lut ko­ko­a­va voi­ma Sa­ta­kun­nas­sa. Hän sai sa­ta­kun­ta­lai­set pu­hal­ta­maan lu­jem­min yh­teen hii­leen ja loi yh­te­näi­sen maa­kun­ta­hen­gen kun­tien, yri­tyk­sien ja kaup­pa­ka­ma­rien vä­lil­le. Tämä tun­nus­tus on osoi­tus sii­tä, et­tä hä­nen pa­nok­sen­sa on huo­mat­tu ja ar­vos­tet­tu laa­jas­ti, sa­noo Sa­ta­kun­nan maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Rai­ner Leh­ti.