Heli Kok­ko

Te­po­no­jaa ilah­dut­ta­neet yl­lä­tys­her­kut oli­vat tar­jol­la vii­me per­jan­tai­na Sa­ta­sai­raa­lan päi­vys­tyk­sen hen­ki­lö­kun­nan kah­vi­os­sa, ja ne tar­jo­si Län­si­ran­ni­kon Kou­lu­tus Oy Win­No­van vies­tin­nän ja hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­jen tii­mi. Pöy­dil­lä oli mon­ta laa­tik­koa tuo­ret­ta pul­laa ja pii­rak­ka­pa­lo­ja ja mui­ta­kin herk­ku­ja sekä kak­si­kym­men­tä kap­pa­let­ta vil­la­suk­kia, pyy­he­pak­kaus ja ko­mea ruuk­ku­hor­ten­sia.

Vies­tin­tä- ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Di­a­na Berg­roth-Lam­pi­nen ker­toi Win­No­van po­ru­kan vas­taa­not­ta­neel­le koor­di­noi­val­le osas­ton­hoi­ta­jal­le Sam Fa­ger­lun­dil­le, et­tä op­pi­lai­tok­sen koko 600-päi­nen hen­ki­lö­kun­ta viet­ti per­jan­tai­na Tee hy­vää -tee­ma­päi­vää.

Sa­ta­sai­raa­laan oli­vat vir­kis­tys­tä ja iloa tul­leet ja­ka­maan Berg­roth-Lam­pi­sen kans­sa vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja Miia Rei­man sekä pal­ve­lu­neu­vo­jat Pir­jo Män­nis­tö, Hei­di Ris­ma­la ja An­ne Saa­ri. Hei­di Ris­ma­la oli ku­to­nut su­kat.

Op­pi­lai­tok­sen eri tii­mit osal­lis­tui­vat hen­ki­lös­tö­päi­vään ku­kin eri­lai­sil­la tem­pauk­sil­la. Tii­mien ta­voit­tei­na oli ja­kaa hy­vää miel­tä ja teh­dä hy­vää hyö­dyn­tä­mäl­lä omaa am­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta mut­ta myös käyt­tä­mäl­lä pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja.

Di­a­na Berg­roth-Lam­pi­nen mai­nit­si muu­ta­mia suun­ni­tel­mia: val­mis­tet­tiin avus­tus­tar­vik­kei­ta lap­sil­le ja Uk­rai­naan toi­mi­tet­ta­vak­si, opis­ke­li­joi­den val­mis­ta­ma sa­vus­tu­suu­ni lah­joi­tet­tiin hy­vän­te­ke­väi­syys­koh­tee­seen, Eu­ra­jo­el­la osal­lis­tut­tiin pel­lon met­si­tys­tal­koi­siin ja muu­al­la ros­ka­kä­ve­lyyn eli plog­gin­giin ja Ylen Mil­joo­na ros­ka­pus­sia -kam­pan­jaan.

Päi­vä­ko­ti­lap­set puo­les­taan pää­si­vät tu­tus­tu­maan Win­No­van kul­je­tus­ka­lus­toon. Tee hy­vää -suun­ni­tel­mis­sa oli myös vie­dä vaat­tei­ta ja jal­ki­nei­ta kier­rä­tyk­seen, teh­dä lin­nun­pönt­tö­jä ja is­tut­taa puun­tai­mia uu­sik­si hii­li­nie­luik­si.

WinNovan turvallisuusalan opettajat ulkoiluttivat ja liikuttivat Ruskakodin asukkaita.

WinNovan turvallisuusalan opettajat ulkoiluttivat ja liikuttivat Ruskakodin asukkaita.

Tur­val­li­suu­syk­si­kön kou­lu­tus­pääl­lik­kö Pet­ri Rien­to vei jouk­kon­sa, tur­va-alan opet­ta­jia Po­ris­ta ja Rau­mal­ta, Rus­ka­ko­tiin Por­mes­ta­rin­luo­don Pe­rä­si­men­po­lul­le. Vas­tas­sa oli­vat har­ras­te­oh­jaa­ja Sari-Mil­la Ing­ves ja Rus­ka­ta­lo­jen pal­ve­lu­yh­dis­tys ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Han­na-Lee­na Oja­lai­nen.

Oja­lai­nen ker­toi, et­tä Win­No­van kans­sa teh­dään pal­jon­kin yh­teis­työ­tä, luon­nol­li­ses­ti hoi­to­puo­len mut­ta myös tur­va-alan kans­sa, muun mu­as­sa pe­las­tau­tu­mis­har­joi­tuk­sia ja al­ku­sam­mu­tus­kou­lu­tus­ta.

Rus­ka­ko­dis­sa tur­va-alan ih­mi­set pää­si­vät aut­ta­maan pyö­rä­tuo­lil­la ja rol­laat­to­reil­la liik­ku­via van­huk­sia ul­koi­lus­sa ja ve­tä­mään jump­pa- ja lau­lu­tuo­ki­oi­ta. Kau­nis ja mel­ko läm­min päi­vä suo­si ul­koi­lua.