Samu Vah­te­ris­to

Te­ras­sit ovat yhä enem­män ul­ko­na ole­via olo­huo­nei­ta, jois­sa vie­te­tään ai­kaa sekä mö­keil­lä et­tä asuin­ra­ken­nuk­sis­sa. Nii­den ra­ken­ta­mi­seen ja va­rus­te­luun pa­nos­te­taan ja te­ras­si­ra­ken­ta­mi­ses­sa tren­dit muut­tu­vat vä­lil­lä no­pe­as­ti­kin.

Ra­ken­nus­tar­vi­ke­lii­ke Kol­lan­poi­kien toi­mi­tus­joh­ta­ja Ant­ti Lei­no­nen on näh­nyt muu­tok­sia ja ker­too nyt val­lal­la ole­van yk­sin­ker­tai­nen ja si­leä te­ras­si­tyy­li.

– Nyt ra­ken­ne­taan si­le­ää ja le­ve­ää. Te­ras­si­lau­dat ovat le­ven­ty­neet vii­me vuo­si­na ja pyr­ki­mys on sel­ke­ä­lin­jai­seen yk­sin­ker­tai­seen ul­ko­a­suun, Lei­no­nen ku­vai­lee.

Ulos ra­ken­net­ta­vis­sa te­ras­seis­sa on mah­dol­li­suus va­li­ta usei­den ma­te­ri­aa­lien ja pin­ta­kä­sit­te­ly­jen jou­kos­ta. Suo­si­tuin on rus­kea kyl­läs­tet­ty lau­ta si­le­ä­nä ver­si­o­na. Yl­lät­tä­väs­ti myös vih­re­äk­si kyl­läs­tet­tyä te­ras­si­lau­taa myy­dään jon­kin ver­ran.

– Vih­re­ää myy­dään pal­jon enem­män kuin en­nen. Se asen­ne­taan, odo­te­taan vuo­si ja öl­jy­tään sit­ten har­maak­si. Se on edul­li­sem­paa kuin rus­kea ja kun pin­ta vär­jä­tään kui­ten­kin, niin sik­si se on suo­sit­tua, Lei­no­nen ker­too.

Kyl­läs­tet­ty lau­ta on kä­sit­te­lyn jäl­keen kos­tea ja sik­si sen öl­jy­ä­mi­nen kan­nat­taa teh­dä vas­ta kun ma­te­ri­aa­li on kun­nol­la kui­vu­nut.

Joi­ta­kin vuo­sia suo­si­tuin te­ras­si­lau­ta oli uri­tet­tu ver­sio. Sen me­nek­ki on kui­ten­kin las­ke­nut.

Kun pin­nas­ta ha­lu­taan si­le­ää, niin nyt suo­si­taan myös ruu­vien pii­lot­ta­mis­ta.

– Kun ruu­va­taan pin­nas­ta läpi, niin sii­tä nou­see ai­na tik­ku. Uu­den ruu­vau­sa­pu­vä­li­neen kans­sa ruu­vit saa­daan reu­nois­ta pii­lo­tet­tua ja ai­na au­to­maat­ti­ses­ti oi­ke­aan sy­vyy­teen. Asen­nuk­ses­sa ei tar­vi­ta vä­li­ka­li­koi­ta, vaan ha­lut­tu rako saa­daan sa­mal­la, Lei­no­nen ke­huu.

Sama si­ley­den vaa­ti­mus pä­tee kyl­läs­te­tyn lau­dan li­säk­si muis­sa­kin ma­te­ri­aa­leis­sa.

– Leh­ti­kuu­si oli muu­ta­ma vuo­si sit­ten suo­sit­tua, mut­ta sen saa­ta­vuus lop­pui. Kom­po­siit­ti­lau­taa täl­lä seu­dul­la myy­dään ai­ka vä­hän.

Kom­po­siit­ti on kal­liim­paa ja var­sin­kin it­se ra­ken­ta­vat suo­si­vat pe­rin­tei­siä ma­te­ri­aa­le­ja.

– Kun kes­kus­te­len Tu­run seu­dun kaup­pi­ai­den kans­sa, niin siel­lä kom­po­sii­tin me­nek­ki on suh­tees­sa suu­rem­paa. Siel­lä myös am­mat­ti­ra­ken­ta­jien osuus on isom­pi kuin meil­lä, eh­kä ero joh­tuu sii­tä, Lei­no­nen poh­tii.

Jo­kai­ses­sa tuot­tees­sa on omat omi­nai­suu­ten­sa ja Lei­no­nen ko­ros­taa, et­tei mi­kään te­ras­si­ma­te­ri­aa­li oli ko­ko­naan huol­to­va­paa. Toi­set vaa­ti­vat eri­lai­sia toi­men­pi­tei­tä, mut­ta pe­sua vaa­ti­vat kaik­ki.

– Vaik­ka mitä mai­nos­tet­tai­si, niin jo­kai­nen ma­te­ri­aa­li kai­paa huol­toa. Kom­po­sii­til­le riit­tää pe­se­mi­nen, mut­ta pes­tä pi­tää. On­ko kes­to­puus­sa kova työ, jos te­ras­si pi­tää pes­tä joka vuo­sia ja öl­jy­tä joka toi­nen vuo­si?

Suo­men ke­säs­sä ju­han­nus on tär­keä etap­pi. Par­hail­laan vii­meis­tel­lään sau­na­re­mont­te­ja, jot­ta kaik­ki oli­si val­mis­ta ju­han­nuk­sek­si.

– Vaik­ka tun­tuu, et­tä ke­sän viet­to me­nee yhä kau­em­mas elo­kuul­le ja jopa syys­kuul­le, niin sil­ti ju­han­nus on yk­si maa­li. Suo­men kesä al­kaa ju­han­nuk­ses­ta ja sil­loin on ol­ta­va kaik­ki val­mii­na.

Sau­nas­sa ma­te­ri­aa­lien ja tyy­lin suun­tauk­set ovat sa­man­suun­tai­sia kuin te­ras­si­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Sel­kei­tä, suo­ria lin­jo­ja ja le­vei­tä lau­to­ja.

– Le­ve­äm­pi lau­ta on vä­hän kal­liim­pi met­ri­hin­nal­taan, mut­ta kun ver­ra­taan ne­li­ö­hin­taa, niin ero ei ole suu­ri.

Sau­nas­sa läm­pö­haa­pa on suo­si­tuin ma­te­ri­aa­li. 20 vuot­ta sit­ten suo­sit­tu ter­va­lep­pä on ny­ky­ään har­vi­nai­nen. Mö­kin sau­naan ha­lu­taan sa­maa tun­nel­maa kuin kau­pun­ki­ko­din­kin sau­naan.

– Enää ei mök­ki­sau­na ole mök­ki­sau­na, vaan kak­kos­ko­din sau­na. Ei enää help­poa kuu­si­pa­nee­lis­ta teh­tyä, vaan tuo­daan sa­maa tyy­liä kuin kau­pun­ki­a­sun­nos­sa, Lei­no­nen ar­vi­oi.