Maa­rit Kaut­to

Ter­ja Wahl­berg muis­te­taan muun mu­as­sa Vil­li­län Kar­ta­non emän­tä­nä. Ny­ky­ään hän emän­nöi Ra­vin­to­la Sa­vi­pa­ka­ria Lei­ne­pe­rin Ruu­kil­la ja toi­mii myös Gour­mee­ta – Sa­ta­kun­nan ruo­ka­mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä.

Ter­ja on käy­nyt syn­ty­mäs­sä Rau­mal­la, mut­ta on sit­tem­min täy­sin po­ri­lais­tu­nut. Opis­ke­lut ja työ­e­lä­mä vei­vät Ter­jan ai­koi­naan jok­si­kin ai­kaa Hel­sin­kiin, mut­ta pa­luu ko­ti­kon­nuil­le tun­tui it­ses­tään sel­väl­tä. Kou­lu­tuk­sel­taan Ter­ja on res­to­no­mi, mut­ta on toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä jo vuo­si­kym­me­niä.

– Ho­tel­li- ja ra­vin­to­la-ala vei mu­ka­naan jo nuo­re­na. Mum­mu ai­koi­naan sa­noi, et­tä Ter­jas­ta tu­lee ho­vi­mes­ta­ri, mut­ta kyl­lä se jo­tain muu­ta­kin kek­sii. No en kek­si­nyt, Ter­ja nau­raa ja jat­kaa:

– Vaik­ka se eh­kä vä­hän kli­seel­tä kuu­los­taa­kin, niin tä­män työn suo­la ovat kaik­ki ne eri­lai­set ih­mi­set, joi­den kans­sa saa ol­la te­ke­mi­sis­sä. Mo­nen­lai­sia koh­taa­mi­sia tu­lee päi­vit­täin.

Gour­mee­ta -han­ke on Ter­jan mu­kaan sii­nä mie­les­sä ai­nut­laa­tui­nen Sa­ta­kun­nas­sa, et­tä se kes­kit­tyy pel­käs­tään ruo­ka­mat­kai­luun.

– Ta­voit­tee­na on ke­hit­tää ruo­ka­mat­kai­lus­ta yk­si ve­to­voi­ma­te­ki­jöis­tä, niin, et­tä Sa­ta­kun­ta ei oli­si täs­sä asi­as­sa mus­ta auk­ko Suo­men kar­tal­la. Meil­lä on maa­kun­nas­sa mer­kit­tä­vää elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suut­ta. Li­säk­si ha­lu­am­me tuo­da pe­rin­tei­siä ruo­kia ja raa­ka-ai­nei­ta esil­le hiu­kan uu­del­la ta­val­la, sil­lä kaik­ki ei­vät enää ny­ky­päi­vä­nä ha­lua syö­dä van­han ajan klimp­pi­sop­paa, Ter­ja hy­myi­lee.

Gour­mee­ta-han­ke on ke­hit­tä­nyt Tas­te Sa­ta­kun­ta -brän­din, joka toi­mii sa­teen­var­jo­na maa­kun­nan ruo­ka­mat­kai­lul­le. Tas­te Sa­ta­kun­ta -net­ti­si­vuil­ta löy­tyy eri­lai­sia me­nu­ja re­sep­tei­neen, ja täl­lä het­kel­lä yk­si ruo­ka­mat­kai­lu­reit­ti.

– Ruo­ka­mat­kai­lu­reit­te­jä on tu­los­sa vie­lä ai­na­kin kak­si li­sää. Työn al­la on myös lä­hi­ruo­ka­kart­ta, jo­hon mer­ki­tään upei­ta, sa­ta­kun­ta­lai­sia lä­hi­ruo­ka­koh­tei­ta. Kart­ta päi­vit­tyy koko ajan, kun koh­tei­ta löy­tyy li­sää.

Han­ke jär­jes­tää myös yri­tyk­sil­le we­bi­naa­re­ja ja Teh­dään yh­des­sä -ruo­ka­pa­jo­ja. Par­hail­laan laa­di­taan ke­säl­le uut­ta Tas­te Sa­ta­kun­ta -lä­hi­ruo­ka­me­nu­ta yh­teis­työs­sä Sa­ta­kun­nan Keit­ti­ö­mes­ta­rei­den kans­sa.

– Ke­vään me­nus­sa on käy­tet­ty tyy­pil­li­siä sa­ta­kun­ta­lai­sia raa­ka-ai­nei­ta, ku­ten ka­laa. Esi­mer­kik­si hiu­kan hyl­jek­sit­ty kuha on nos­tet­tu nyt esiin. Ja tie­ten­kin li­ha­ruo­is­sa on käy­tet­ty oman maa­kun­nan ti­lo­jen luo­mu­li­ho­ja, esi­mer­kik­si ka­rit­saa.

– Aja­tuk­se­na on, et­tä ra­vin­to­lat voi­si­vat hyö­dyn­tää vuo­de­nai­ko­jen mu­kaan vaih­tu­via me­nui­ta joko ko­ko­naan tai osit­tain. Ja tie­ten­kin jo­kai­nen käyt­tää nii­den tuot­ta­jien tuot­tei­ta, joi­ta omal­la paik­ka­kun­nal­la on saa­ta­vis­sa. Pää­a­sia on, et­tä käy­te­tään sa­ta­kun­ta­lai­sia raa­ka-ai­nei­ta niin pit­käl­le kuin mah­dol­lis­ta, Ter­ja sel­vit­tää.

Ter­jan omaa lem­pi­ruo­kaa ovat ka­la­ruo­at ja eri­tyi­ses­ti ris­tiin­nau­lit­tu sii­ka. Hän tun­nus­tau­tuu myös jää­te­lön suur­ku­lut­ta­jak­si ja ke­huu sa­ta­kun­ta­lais­ten jää­te­lön­te­ki­jöi­den tuot­tei­ta erit­täin hy­vik­si.

– Kau­pas­ta py­rin os­ta­maan sa­ta­kun­ta­lai­sia tai ai­na­kin ko­ti­mai­sia tuot­tei­ta niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta. Ym­mär­rän sil­ti hy­vin, et­tä sa­ta­kun­ta­lai­sen ja es­pan­ja­lai­sen to­maa­tin hin­ta­e­ro saa näi­nä ai­koi­na hel­pos­ti ku­lut­ta­jan kal­lis­tu­maan sin­ne ul­ko­mai­sen puo­lel­le.

Ter­ja tun­nus­taa, et­tä kok­kaa it­se ny­ky­ään mel­ko har­voin.

– Mi­nul­la on on­nek­se­ni mies joka kok­kaa ko­to­na ja ke­sä­ai­ka­na Sa­vi­pa­ka­ril­la teh­dään ruo­kaa. Käym­me myös sa­ta­kun­ta­lai­sis­sa ra­vin­to­lois­sa mie­lel­läm­me syö­mäs­sä. Syk­syi­sin käym­me yleen­sä tu­tus­tu­mas­sa ita­li­a­lai­seen ruo­ka­kult­tuu­riin.

Va­paa-ajal­la Ter­ja lu­kee pal­jon, te­kee kä­ve­ly­lenk­ke­jä ja har­ras­taa yh­dis­tys­toi­min­taa.

– Kak­si Es­poos­sa asu­vaa las­ten­las­ta ovat myös tär­keä osa elä­määm­me. Ke­sät vie­täm­me ke­sä­a­sun­nol­lam­me Ah­lai­sis­sa. Ruo­ka on tär­ke­äs­sä osas­sa myös va­paa-ai­ka­na, ku­ten var­mas­ti kai­kil­la. Ruo­an pa­ris­sa ren­tou­du­taan, nau­ti­taan ja viih­dy­tään. Lo­ma­mat­koil­la­kin syö­dään. Sik­si ei ole yh­den­te­ke­vää, mitä sa­ta­kun­ta­lai­sis­sa ra­vin­to­lois­sa ja kah­vi­lois­sa tar­jo­taan.