San­na Jääs­ke­läi­nen

Tämä met­sä kuu­si­neen ja isoi­ne sam­ma­loi­tu­nei­ne ki­vi­neen on Teu­vo Ja­lo­sen lap­suu­den­mai­se­ma. Ko­ti­ta­lo si­jait­si tien toi­sel­la puo­lel­la ja per­heen nel­jä las­ta viet­ti­vät ai­kaa met­säs­sä. Muis­to­ja on pal­jon.

– Van­hem­pi vel­je­ni us­kot­te­li mi­nul­le ker­ran, et­tä met­säs­sä on sa­fa­ri ja jos sii­vo­an, hän vie mi­nut sitä kat­so­maan. Sii­vo­sin, mut­ta sa­fa­ria ei ol­lut­kaan, Teu­vo muis­te­lee.

Hän ei tuol­loin voi­nut aa­vis­taa, et­tä juu­ri sii­nä met­säs­sä oli­si erää­nä päi­vä­nä sa­fa­ri, joka oli­si hä­nen omien kät­ten­sä työ­tä. Teu­vos­ta näet kas­voi kä­den­tai­ta­ja ja tai­tei­li­ja, joka saa suu­rim­man in­noi­tuk­sen­sa eläi­mis­tä. Te­ok­set ovat kas­va­neet esi­ku­vien­sa luon­nol­li­seen ko­koon ja nyt nii­tä voi ihail­la Met­sä­puis­tos­sa eli Teu­von lap­suu­den­met­säs­sä Eu­ra­jo­en La­pi­jo­el­la Ras­kin­tien var­rel­la.

Ilvekset viihtyvät Metsäpuistossa.

Ilvekset viihtyvät Metsäpuistossa.

Sanna Jääskeläinen

Met­sä­puis­ton kat­seen­van­git­si­ja on tii­ke­ri. Teu­vo ker­too, et­tä hä­nen vai­mon­sa Mar­jaa­na Pert­tu­la toi­voi 60-vuo­tis­lah­jak­si tii­ke­riä. Teu­vo päät­ti rä­väyt­tää ja teh­dä ai­don ko­koi­sen tii­ke­ri­veis­tok­sen. Hän oli näh­nyt Da­vid At­ten­bo­rough'n luon­to­do­ku­men­tin si­pe­ri­an­tii­ke­ris­tä ja juu­ri sel­lai­sen kau­niin jät­ti­läi­sen hän ha­lu­si teh­dä rak­kaal­le vai­mol­leen.

Tiikeri on oikean siperiantiikerin kokoinen.

Tiikeri on oikean siperiantiikerin kokoinen.

Sanna Jääskeläinen

Teu­von van­hem­mat oli­vat os­ta­neet puo­len heh­taa­rin ko­koi­sen, Ki­vi­lin­nak­si ni­mit­tä­män­sä ton­tin 1970-lu­vun puo­li­vä­lis­sä. Ne­li­sen vuot­ta sit­ten Po­ris­sa asu­vat Teu­vo ja Mar­jaa­na lu­nas­ti­vat ton­tin pe­ri­kun­nal­ta.

– Heti en­sim­mäi­nen aja­tus oli, et­tä tuom­me tän­ne eläin­pat­sai­ta. Pu­rim­me ton­til­ta ho­mei­set pa­ra­kit ja siis­tim­me au­ki­on, he ker­to­vat.

Sit­ten oli ai­ka eläin­pat­sai­den muut­taa met­sään. En­sim­mäi­si­nä tu­li­vat kau­riit, sit­ten si­pe­ri­an­tii­ke­ri ja il­vek­set. Tänä ke­sä­nä Teu­vo ai­koo teh­dä su­pi­koi­ran, mäy­rän ja ru­sa­kon. Ki­vi­lin­na on muut­tu­nut Met­sä­puis­tok­si.

– Kun jään noin kol­men vuo­den pääs­tä eläk­keel­le vuo­ro­työs­tä, voin pa­nos­taa veis­tos­ten te­ke­mi­seen vie­lä enem­män. Puis­to voi laa­je­ta po­lul­le ja ison ki­ven luo, hän hy­myi­lee.

Met­sä on Teu­vol­le tär­keä paik­ka. Met­säs­sä lin­nut lau­la­vat, puut hu­mi­se­vat, voi ihail­la kuk­kia ja mais­tel­la mar­jo­ja. Kos­ka kai­kil­la ei ole mah­dol­li­suut­ta omaan met­sään, ha­lu­si­vat Teu­vo ja Mar­jaa­na teh­dä Met­sä­puis­tos­ta pai­kan, jo­hon kuka ta­han­sa voi tul­la naut­ti­maan luon­nos­ta ja veis­tok­sis­ta. He toi­vat au­ki­ol­le pöy­dän ja tuo­lit. Kä­vi­jöi­den toi­vo­taan vie­vän omat ros­kat mu­ka­naan. Pai­kas­sa on vi­de­o­val­von­ta il­ki­val­lan es­tä­mi­sek­si. Koi­rat­kin voi­vat tul­la vie­rai­lul­le, mut­ta veis­tok­siin ei sovi pis­siä.

Teuvo Jalonen kertoo, että Metsäpuistossa voi nähdä myös jälkiä aiemmista sukupolvista, kuten hänen vanhempiensa laittaman lintulaudan.

Teuvo Jalonen kertoo, että Metsäpuistossa voi nähdä myös jälkiä aiemmista sukupolvista, kuten hänen vanhempiensa laittaman lintulaudan.

Sanna Jääskeläinen

Met­sä­puis­to on mu­ka­na val­ta­kun­nal­li­sen Art Fair Suo­mi 2023 -ta­pah­tu­ma­ver­kos­tos­sa ITE-tai­de­koh­tee­na ni­mel­lä Teu­vo Ja­lo­sen puo­len heh­taa­rin met­sä. Teu­vo poh­tii, et­tä mui­den ilah­dut­ta­mi­nen on ITE-tai­teen ydin.

– On iha­naa näh­dä, kun ih­mi­set hy­myi­le­vät, hän sa­noo.

Metsäpuistoon on kuka tahansa tervetullut viettämään aikaa luonnon ja veistosten parissa.

Metsäpuistoon on kuka tahansa tervetullut viettämään aikaa luonnon ja veistosten parissa.

Sanna Jääskeläinen

Mi­ten men­nä Met­sä­puis­toon?

Ras­kin ris­teys on viis­tos­ti vas­ta­pää­tä Ol­ki­luo­don ris­teys­tä ka­si­tiel­lä. Val­ta­tiel­tä aje­taan Ras­kin­tie­tä 1,7 ki­lo­met­riä. Met­sä­puis­to on ju­na­ra­das­ta va­roit­ta­van lii­ken­ne­mer­kin jäl­keen mäen al­la va­sem­mal­la. Jos tu­lee ju­na­ra­dal­le as­ti, on men­nyt ohi. Var­si­nais­ta park­ki­paik­kaa ei ole, mut­ta pari au­toa mah­tuu park­kiin Met­sä­puis­ton suul­le tai vaih­to­eh­toi­ses­ti jo mäen pääl­le tien si­vuun.