Juk­ka Vil­po­nie­mi

Po­rin ydin­kes­kus­tan, eri­tyi­ses­ti kaup­pa­to­rin ym­pä­ril­lä ole­vien ker­ros­ta­lo­jen ark­ki­teh­tuu­ria on usei­na hau­kut­tu ru­mak­si, ja kan­san suus­sa kuu­lee usein pu­hut­ta­van nii­den ole­van kuin suo­raan DDR:stä.

Ei­kä väit­tä­mä kos­ke vain Po­ria, sil­la vas­taa­vaa kuu­lee pu­hut­ta­van mo­nis­sa muis­sa­kin kau­pun­geis­sa.

Suo­ma­lais­ta be­to­ni­ra­ken­ta­mis­ta Tu­run yli­o­pis­tos­sa tut­ki­nut ja ai­hees­ta usei­ta tie­to­kir­jo­ja kir­joit­ta­nut Mik­ko Laak­so­nen­kin tun­tee väit­tä­män, mut­ta hä­nen mu­kaan­sa se ei pidä paik­kaan­sa.

– It­se asi­as­sa en­ti­sen itäb­lo­kin mai­den ku­ten DDR:n ja Puo­lan ark­ki­teh­dit kä­vi­vät 1960-lu­vul­la ah­ke­ras­ti ot­ta­mas­sa mal­lia suo­ma­lai­ses­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta ja ark­ki­teh­tuu­ris­ta, Laak­so­nen huo­maut­taa.

– Ot­ta­mat­ta kan­taa sii­hen, on­ko tuon ajan ark­ki­teh­tuu­ri ru­maa vai kau­nis­ta, se ei ole kui­ten­kaan pe­räi­sin itäb­lo­kin mais­ta. Ei­kä DDR:ssä ole vält­tä­mät­tä sa­man­lai­sia ta­lo­ja, hän sa­noo.

Otavankatu 3:ssa olevaa entistä virastotaloa uhkaa purku.

Otavankatu 3:ssa olevaa entistä virastotaloa uhkaa purku.

Kuva: Jukka Vilponiemi

Mik­ko Laak­so­nen oli äs­ket­täin Po­ris­sa lu­en­noi­mas­sa eri­tyi­ses­ti 1970-lu­vul­la val­lal­la ol­lees­ta mo­der­nis­ta be­to­ni­ark­ki­teh­tuu­ris­ta eli bru­ta­lis­mis­ta. Tyy­lin nimi ku­vaa pal­jas­ta be­to­ni­pin­taa, joka oli tyy­lil­le omi­nais­ta.

Yk­si tyy­li­la­jin edus­ta­jis­ta Po­ris­sa on Sa­ta­kun­nan Mu­seo, joka vi­hit­tiin käyt­töön­sä Po­rin päi­vä­nä 50 vuot­ta sit­ten. Lu­en­to­paik­ka­na­kin oli Sa­ta­kun­nan Mu­seo, jon­ka eri­tyi­ses­ti si­sä­ti­lo­jen ark­ki­teh­tuu­ria Laak­so­nen ke­hui kau­niik­si.

Ul­koa Po­rin sil­loi­sen kau­pun­gi­nark­ki­teh­din Olof Kut­t­ne­rin suun­nit­te­le­ma mu­se­o­ra­ken­nus on ja­ka­nut po­ri­lais­ten mie­li­pi­tei­tä. Mo­nen mie­les­tä mo­der­ni tyy­li ei so­vel­tu­nut van­han Kivi-Po­rin jat­keek­si.

Porin torin ympäristöön ei ole haettu mallia DDR:stä.

Porin torin ympäristöön ei ole haettu mallia DDR:stä.

Kuva: Jukka Vilponiemi

Sa­ta­kun­nan Mu­se­on merk­ki­päi­vä liit­tyy Po­rin Päi­vän tä­män­vuo­ti­seen tee­maan, joka on kes­ki-ikäi­nen kau­pun­ki­kes­kus­ta. Tä­hän tee­maan sekä bru­ta­lis­miin so­pi­vat myös Po­rin te­at­te­rin vuon­na 1975 val­mis­tu­nut pie­nen näyt­tä­mön laa­jen­nus ja Ota­van­ka­tu 3:een vuon­na 1972 val­mis­tu­nut en­tis­ten tek­nis­ten lai­tos­ten vi­ras­to­ra­ken­nus, jota nyt uh­kaa pur­ka­mi­nen.

 1976 valmistunut, Olli Steenin suunnittelema kirjasto-työväenopistotalo.

1976 valmistunut, Olli Steenin suunnittelema kirjasto-työväenopistotalo.

Kuva: Sanna Jääskeläinen

Bru­ta­lis­ti­nen on myös 1976 val­mis­tu­nut ja Ol­li Stee­nin suun­nit­te­le­ma kir­jas­to-työ­vä­e­no­pis­to, jota Mik­ko Laak­so­nen ke­hui sekä ul­koa et­tä si­säl­tä kau­niik­si. Hän piti va­li­tet­ta­va­na sitä, et­tei­vät vir­ka-ark­ki­teh­tien, jol­lai­nen Ol­li Steen­kin oli, työt ole lii­em­min saa­neet jul­ki­suut­ta ark­ki­teh­ti­a­lan jul­kai­suis­sa.

Ra­ken­nuk­sen koh­ta­los­ta on Po­ris­sa kiis­tel­ty muun mu­as­sa si­säil­ma­on­gel­mien ta­kia. Laak­so­nen va­roit­te­li kau­pun­gin päät­tä­jiä kui­ten­kin sii­tä, et­tä kir­jas­to­ta­lon pur­ka­mi­nen oli­si vir­he.

– Kun­tien päät­tä­jät tur­vau­tu­vat ny­kyi­sin lii­an hel­pos­ti ra­ken­nus­ten pur­ka­mi­seen, kun tar­kas­ti suun­ni­tel­tu pe­rus­kor­jaus pi­den­täi­si huo­mat­ta­vas­ti ra­ken­nus­ten ikää ja nos­tai­si koko kes­kus­tan ar­voa.

Teljäntori on keski-ikäinen rakennus Porin keskustassa.

Teljäntori on keski-ikäinen rakennus Porin keskustassa.

Kuva: Jukka Vilponiemi

Sa­man ai­ka­kau­den ra­ken­nuk­sia Po­rin kes­kus­tas­sa ovat Tel­jän­to­ri, Rat­su­la, So­kok­sen ta­va­ra­ta­lo sekä ny­kyi­sin kaup­pa­kes­kus Iso­kar­hu­na tun­net­tu Cent­ru­min ta­va­ra­ta­lo sekä Po­rin seu­ra­kun­ta­kes­kus puis­to­jen ris­teyk­ses­sä. Be­to­nib­ru­ta­lis­mia edus­taa Po­ris­sa myös Yy­te­rin ho­tel­li.

Muu­al­la Sa­ta­kun­nas­sa Mik­ko Laak­so­nen nos­ti esil­le Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nan ruo­ka­lan, ur­hei­lu­ta­lon ja so­ti­las­ko­din, Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lon ja Har­ja­val­lan kir­kon.