San­na Jääs­ke­läi­nen

Kun Ju­gos­la­via ha­jo­si ja al­koi raas­ta­va si­säl­lis­so­ta, oli ser­bi­a­lai­nen Ivan Kne­že­vić 7-vuo­ti­as. Pik­ku­poi­ka ei ym­mär­tä­nyt täy­sin, mitä maas­sa ta­pah­tuu.

– Asuin Belg­ra­dis­sa, jos­sa ei so­dit­tu. Ta­ju­sin kui­ten­kin, et­tä olim­me krii­sis­sä. Oli ai­ko­ja, et­tei ol­lut edes ruo­kaa, hän ker­too.

Van­hem­mat ha­lu­si­vat, et­tä lap­sil­la oli­si edes jo­tain myön­teis­tä elä­mäs­sä. Niin­pä kou­luun tuli esit­täy­ty­mään tans­sis­tu­dio ja lap­set pää­si­vät ko­kei­le­maan tans­si­mis­ta.

– Olin kol­man­nel­la luo­kal­la, kun me­nin mu­kaan. Sen jäl­keen joka per­jan­tai meil­lä oli tans­si­tun­ti. Vuo­den lo­pus­sa oli ar­vi­oin­ti­ti­lai­suus, jos­sa va­lit­tiin lah­jak­kaim­mat jat­koon. He pää­si­vät oi­ke­aan tans­sis­tu­di­oon har­joit­te­le­maan.

Ivan lä­päi­si tuon ko­keen. Hän muis­taa, kuin­ka sai syn­ty­mä­päi­vä­nään tam­mi­kuun alus­sa pu­he­lun, jos­sa ilou­u­ti­nen ker­rot­tiin. Pian al­koi­vat har­joi­tuk­set, jois­sa täh­dät­tiin la­ti­na­lais­ten tans­sien kil­pai­lui­hin.

En­sim­mäi­nen kil­pai­lu vuon­na 1995 ei men­nyt hy­vin.

– Olin ly­hyt ja pul­lea, en ol­len­kaan dy­naa­mi­nen. Pa­ri­ni oli lan­gan­lai­ha ja mi­nua pi­tem­pi. Sama jat­kui muis­sa­kin kil­pai­luis­sa, kos­kaan em­me pääs­seet pa­ri­ni kans­sa jat­koon, Ivan muis­te­lee.

Kun hän täyt­ti 12 vuot­ta, hän päät­ti pa­nos­taa tans­siin to­sis­saan.

– Laih­du­tin 20 ki­loa ja sain uu­den pa­rin. Muu­tuin niin fyy­si­ses­ti kuin hen­ki­ses­ti­kin.

Suun­ta oli nyt mää­rä­tie­toi­nen ja al­koi tuot­taa tu­los­ta. Vuon­na 2000 Ivan voit­ti pa­rin­sa kans­sa en­sim­mäi­sen kan­sal­li­sen mes­ta­ruu­den.

Ivan Knežević oli 15 peräkkäisen vuoden ajan Serbian mestari, usean eri tanssiparinsa kanssa.

Ivan Knežević oli 15 peräkkäisen vuoden ajan Serbian mestari, usean eri tanssiparinsa kanssa.

Sanna Jääskeläinen

Ivan Kne­že­vić oli 15 pe­räk­käi­sen vuo­den ajan Ser­bi­an mes­ta­ri, use­an eri tans­si­pa­rin­sa kans­sa. Hän me­nes­tyi myös kan­sain­vä­li­ses­ti ol­len esi­mer­kik­si vuon­na 2013 maa­il­man­ti­las­tos­sa seit­se­män­nel­lä si­jal­la 10-tans­sis­sa, joka si­säl­tää vii­si va­kio- ja vii­si la­ti­na­lais­tans­sia.

– Kier­sim­me ki­sois­sa to­del­la pal­jon: ym­pä­ri Eu­roop­paa ja Yh­dys­val­lois­sa.

As­kel as­ke­leel­ta Ivan oli yrit­tä­nyt ym­mär­tää, mitä tans­si on. Sik­si oli luon­te­vaa, et­tä hän siir­tyi tans­si­val­men­ta­jak­si ja -opet­ta­jak­si. Mut­ta hän opis­ke­li myös toi­sen am­ma­tin. Ivan val­mis­tui en­sin elekt­ro­niik­kain­si­nöö­rik­si ja jat­ko-opin­to­jen myö­tä pä­te­vöi­tyi ydin­voi­ma-alal­le. Tämä toi­nen ura toi hä­net Suo­meen ja Ol­ki­luo­toon.

– Kun ko­ro­na-ai­ka al­koi, olin Pa­rii­sis­sa töis­sä. Mi­nut eva­kuo­i­tiin siel­tä yh­des­sä yös­sä Belg­ra­diin, jos­sa olin en­sin 28 päi­vää ka­ran­tee­nis­sa ja sit­ten vuo­den ver­ran ihan eris­tyk­sis­sä. Kun maa­il­ma vih­doin al­koi avau­tua, sain yl­lät­tä­en Lin­ke­dI­nis­sä vies­tin: Ha­lu­ai­sit­ko tul­la töi­hin Suo­meen Ol­ki­luo­to 3 -pro­jek­tiin, hän ker­too.

Tot­ta kai Ivan ha­lu­si.

– En tien­nyt täs­mäl­li­ses­ti pro­jek­tin ti­lan­tees­ta, jo­ten jut­te­lin lai­tos­toi­mit­ta­jan joh­don kans­sa. Tä­män jäl­keen mi­nut pal­kat­tiin. Oli kuu­kau­si ai­kaa teh­dä pa­pe­ri­työt ja ajaa tans­sis­tu­di­o­ni toi­min­ta alas. Muu­tin Suo­meen vuon­na 2021.

Ivan Knežević kertoo, että hänellä itsellään on uran aikana ollut monia opettajia. Noiden kokemuksien perusteella hän uskoo tietävänsä, millainen on hyvä opettaja.

Ivan Knežević kertoo, että hänellä itsellään on uran aikana ollut monia opettajia. Noiden kokemuksien perusteella hän uskoo tietävänsä, millainen on hyvä opettaja.

Sanna Jääskeläinen

Nyt Ivan Kne­že­vić on OL3-pro­jek­tis­sa toi­mit­ta­ja­na ole­van ARE­VA-yh­ti­ön sä­tei­ly­suo­je­lu­pääl­lik­kö. Hän asuu Rau­mal­la.

– Suo­mi on täy­sin eri­lai­nen maa kuin ko­ti­maa­ni, mut­ta myön­tei­sel­lä ta­val­la, hän sa­noo.

Muut­to poh­joi­seen mer­kit­si tau­koa tans­sis­sa. Ivan sa­noo, et­tä rau­hoit­tu­mi­nen tuli tar­pee­seen. Kun sit­ten hä­nen ys­tä­vän­sä liit­tyi tans­siur­hei­lu­seu­ra Oi­ke­aan Ryt­miin vii­me vuo­den lo­pul­la, oli ai­ka Iva­nin­kin pa­la­ta tans­sin pa­riin.

– Ys­tä­vä­ni oli pu­hu­nut mi­nus­ta. Tii­na Kuu­si­mä­ki soit­ti ja eh­dot­ti yh­teis­työ­tä. Nyt tu­len joka per­jan­tai opet­ta­maan Po­riin.

– On hie­noa, kun saan ja­kaa tie­tä­mys­tä­ni tans­sin eri osa-alu­eis­ta. Eri­tyi­ses­ti ko­ros­tan sitä, mi­ten voi op­pia it­ses­tään ja löy­tää kei­not pääs­tä yli huo­nois­ta päi­vis­tä. Ta­voit­tee­ni tääl­lä on, et­tä kaik­ki pa­rit aset­ta­vat ta­voit­teen­sa ja toi­vot­ta­vas­ti pys­tyn kan­nus­ta­maan hei­tä ke­hit­ty­mään. Ha­lu­an saa­da hei­dät te­ke­mään par­haan­sa ja hy­myi­le­mään on­nis­tu­mi­sen ilos­ta. Tans­sis­sa tär­kein­tä ei­vät ole pal­kin­not, vaan se tun­ne, kun tans­sii hy­vin, kont­rol­loi var­ta­lo­aan ja te­kee sen vie­lä toi­sen ih­mi­sen kans­sa, Ivan hy­myi­lee.

Tiina Kuusimäki ja Ivan Knežević kuvaavat tilannetta käsitteellä win–win. Oikea Rytmi sai huippuopettajan ja Ivan pääsi rakkaan lajin pariin vieraassa maassa.

Tiina Kuusimäki ja Ivan Knežević kuvaavat tilannetta käsitteellä win–win. Oikea Rytmi sai huippuopettajan ja Ivan pääsi rakkaan lajin pariin vieraassa maassa.

Iso jut­tu po­ri­lai­sel­le tans­siur­hei­lul­le

Tans­siur­hei­lu­seu­ra Oi­kea Ryt­mi on iso, lä­hes 200 jä­se­nen po­ri­lai­nen tans­si­seu­ra, jol­la on oma har­joi­tus­sa­li Por­mes­ta­rin­luo­don ku­pees­sa Pe­rä­si­men­tiel­lä. Seu­ran vies­tin­tä­vas­taa­va, oh­jaa­ja ja hal­li­tuk­sen jä­sen Tii­na Kuu­si­mä­ki ker­too, et­tä seu­ras­sa tans­si­taan nii­tä la­je­ja, joi­ta voi näh­dä muun mu­as­sa Tans­sii täh­tien kans­sa -oh­jel­mas­sa. Eli tans­siur­hei­lus­ta on kyse.

– Li­säk­si meil­lä on Bai­la­ti­no-tun­te­ja, jois­sa tans­si­taan yk­sin ja kun­toi­lu­mie­les­sä. Seu­ras­sa on eri ikäis­ten pa­ri­tans­si­joi­den li­säk­si la­ti­nos­how-ryh­miä ja uu­te­na la­ji­na la­tin style duo­ja sekä lap­sis­sa et­tä ai­kui­sis­sa, Kuu­si­mä­ki ker­too.

Va­paa­eh­toi­suu­teen poh­jau­tu­va toi­min­ta on vi­re­ää ja lä­hes joka il­ta on tree­ne­jä. Seu­ran oh­jaus­toi­min­taa tu­ke­vat am­mat­ti­lais­val­men­ta­jat ovat yleen­sä tul­leet toi­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta.

– Niin­pä oli ai­van mah­ta­vaa, et­tä löy­sim­me Iva­nin. Per­jan­tai-il­lan har­joi­tuk­siin tul­laan to­del­la in­nol­la.

Mo­lem­mat osa­puo­let ovat tyy­ty­väi­siä. Ivan Kne­že­vić pää­si rak­kaan la­jin­sa pa­riin vie­raas­sa maas­sa ja Oi­kea Ryt­mi sai am­mat­ti­lai­sen oh­jaa­maan.

– Tämä on meil­le iso asia. Kaik­ki ra­kas­ta­vat Iva­nia. Olem­me hä­nen suo­ma­lai­nen tans­si­per­heen­sä, Kuu­si­mä­ki nau­rah­taa.