Nina Tör­nudd / STT

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö ja ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö ovat aset­ta­neet työ­ryh­män, jon­ka teh­tä­vä on tar­kas­tel­la su­pis­tu­van asun­to­ra­ken­ta­mi­sen mer­ki­tys­tä ta­lous­kas­vun, työl­li­syy­den ja asun­to­jen riit­tä­vän tar­jon­nan kan­nal­ta.

Työ­ryh­mä ar­vi­oi asun­to­ra­ken­ta­mi­sen ra­jus­ti hei­ken­ty­nyt­tä suh­dan­ne­ti­lan­net­ta ja sen vai­ku­tus­ta ko­ko­nais­ta­lou­del­li­seen ke­hi­tyk­seen. Tar­koi­tus on myös ar­vi­oi­da ti­lan­teen mah­dol­li­ses­ti vaa­ti­mia toi­mia.

Ai­em­min vauh­dik­kaa­na py­sy­neen asun­to­ra­ken­ta­mi­sen ar­vi­oi­daan su­pis­tu­van tun­tu­vas­ti tänä ja en­si vuon­na. Asun­to­jen ra­ken­ta­mi­sen vaih­te­luil­la on mer­ki­tys­tä ta­lous­kas­vuun ja työl­li­syy­teen sekä asun­to­jen riit­tä­vään tar­jon­taan.

Työ­ryh­mä kä­sit­te­lee myös asun­to­ra­ken­ta­mi­sen to­teu­tu­nut­ta ke­hi­tys­tä ja nä­ky­miä sekä muun ra­ken­ta­mi­sen ti­lan­net­ta ko­ti­maas­sa ja muu­al­la.

Mu­ka­na työ­ryh­mäs­sä on edus­ta­jia val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ös­tä ja ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ös­tä. Ryh­mä ra­por­toi työn­sä ai­ka­na val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ral­le (ps.) sekä ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­mi­nis­te­ri Kai Myk­kä­sel­le (kok.)

Sel­vi­tys on mää­rä saa­da val­miik­si syk­syn bud­jet­ti­neu­vot­te­lui­hin men­nes­sä. Työ­ryh­män toi­mi­kau­si päät­tyy 5. lo­ka­kuu­ta.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö to­te­si vii­me vii­kol­la suh­dan­ne­kat­sauk­ses­saan, et­tä asun­to­ra­ken­ta­mi­nen on hil­je­ne­mäs­sä sel­ke­äs­ti. Ke­sä­kuun lop­puun men­nes­sä oli aloi­tet­tu vain noin 14 000 asun­non ra­ken­ta­mi­nen, kun edel­li­se­nä vuon­na pääs­tiin koko vuon­na noin 37 000 asun­toon.

Las­ku­kään­ne ta­pah­tui jo vii­me vuo­den toi­sel­la puo­lis­kol­la. Myös ra­ken­nus­lu­pien mää­rä on kään­ty­nyt sel­vään las­kuun.

Ra­ken­nus­te­ol­li­suus RT:n pää­e­ko­no­mis­ti Jou­ni Vih­mo ker­toi elo­kuus­sa STT:lle, et­tä näin jyrk­kä pu­do­tus uu­sis­sa asun­to­hank­keis­sa on vii­mek­si näh­ty vuo­sien 2008–2009 fi­nans­sik­rii­sin ai­kaan.

Ra­ken­nu­sa­lan on­gel­mat ja asun­to­kau­pan voi­ma­kas hi­das­tu­mi­nen on nä­ky­nyt ra­ken­nu­sa­lan yri­tys­ten kon­kurs­sei­na. Vii­me vii­kol­la kon­kurs­siin pää­tyi Juk­ka­ta­lo, täl­lä vii­kol­la Sik­la­ti­lat. Uu­sia kon­kurs­se­ja pe­lä­tään tu­le­van.

Ra­ken­nu­sa­lan vai­keu­det hei­jas­tu­vat Suo­men ta­lou­teen laa­jem­min ja hei­ken­tä­vät ta­lous­kas­vua, kos­ka asun­to­ra­ken­ta­mi­nen on mer­kit­tä­vä työl­lis­tä­jä.